Розумні строки судового розгляду як елемент захисту права на справедливий суд у контексті практики ЄСПЛ: досвід Італії

Автор(и)

  • В.А. Щербина студентка міжнародно-правового факультету Національний юридичний університет імені Я. Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.21

Ключові слова:

справедливість, право на справедливий суд, розумний строк судового розгляду, Європейський суд із прав людини, справедливий судовий розгляд

Анотація

Стаття присвячена аналізу досвіду Італії, пов’язаному з обов’язком держави забезпечити на національному рівні існування ефективного механізму захисту права на розгляд справи судом протягом розумного строку, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі – Суд, ЄСПЛ). Було також звернено увагу на те, що питання реалізації принципу справедливості судового розгляду є достатньо складним. Автором було визначено, що право на справедливий суд, що закріплюється в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, містить у собі декілька складових, які розширюють та деталізують його зміст. У статті було зазначено, що розумний строк судового розгляду - окремий елемент доступності правосуддя. Автор визначив, що строк судового розгляду починає відлічуватися з моменту пред’явлення позову до суду і закінчується виконанням судового рішення. При цьому він може визнаватися розумним, враховуючи складність конкретної цивільної справи, поведінку заявника та державних органів, значущість питання для заявника чи особливе становище особи, яка звертається до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права, свободи чи інтересу. Також автор звернув увагу на те, що перевантаження судової системи може бути викликано певними надзвичайними ситуаціями, наприклад, економічний спад, коли держава заздалегідь не може передбачити збільшення кількості спорів. У статті було констатовано, що Італія – перша держава, яка на рівні національного законодавства запровадила заходи правового захисту права на справедливий судовий розгляд у розумний строк. Автором було зазначено, що розумність строків розгляду кожної цивільної справи гарантується справедливістю в судочинстві та є окремим елементом доступності правосуддя.  У статті було визначено, що ЄСПЛ не визнає конкретних строків, які можна було б вважати розумними або нерозумними, але Суд виробив певні критерії оцінки розумності таких строків судового розгляду, урахування яких призведе до більшої ефективності судового захисту. На прикладі досвіду Італії автор констатував, що впровадження нових правових механізмів в правові моделі держав не завжди може вирішити проблему та такий підхід потребує більш детального дослідження.

Посилання

Сакара Н.Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах : монографія. 2010. С. 256.

В. Комаров. Основоположні принципи цивільного судочинства. Право України. 2018. Вип. 10. С. 14-49.

Sakara N. The applicability of the Right to a Fair Trial in Civil Proceedings: the Experience in Ukraine. Access to Justice in Eastern Europe. March 2021. P. 199-222.

Т. Цувіна. Право на суд у цивільному судочинстві. Форум права. 2012. №4. С. 990-999.

О. Ткачук. Класифікація елементів права на справедливий суд: національна теорія та практика Європейського суду з прав людини. Прикарпатський юридичний вісник. 2016. Вип. 1 (10). С. 71-77.

У. З. Коруц. Теоретичні аспекти регулювання права на справедливий судовий розгляд у національному праві та в практиці Європейського суду з прав людини. Право і суспільство. 2013. №6-2. С. 371-375.

Д. Ясинок. Принцип справедливості як природна складова частина цивільного процесу: історико-правовий аспект. Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2017. С. 85-88.

О. Бойко. Зміст права на справедливий судовий розгляд. Підприємництво, господарство і право. 2020. Вип. 5. С. 294-298.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004

О. Дроздов, О. Дроздова. Посібник зі статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Право на справедливий суд (кримінальний процесуальний аспект) / Рада Європи, Європейський Суд з прав людини, 2019. —65с. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/96a0f2399c11b6f75587_file.pdf

Цувіна Т. Захист права на справедливий судовий розгляд упродовж розумного строку: практика ЄСПЛ та досвід зарубіжних країн. Теорія і практика правознавства. Вип. 1 (5). 2014. С. 1-13.

European Court of Human Rights. Case of Capuano v. Italy. URL: http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-57458&filename=001-57458.pdf

Сакара Н. Захист права на справедливий судовий розгляд: проблеми та перспективи. Юрист України. №2 (23). 2013. С. 57-62.

Case of Pretto and othrs v. Italy. URL: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/?library=ECHR&id=001-57561&filename=CASE%20OF%20PRETTO%20AND%20OTHERS%20v.%20ITALY.docx&logEvent=False

Чірікоста та Віола проти Італії. URL: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-112956&filename=CASE%20OF%20CIRICOSTA/VIOLA%20v.%20ITALY%20-%20[Ukrainian%20Translation].pdf

Рада Європи. Європейський Суд з Прав Людини. У справі Мілазі. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_416#Text

Огляд практики країн-членів Ради Європи щодо запровадження ефективних засобів правового захисту для вирішення проблеми надмірної тривалості судових проваджень. URL: https://rm.coe.int/overview-of-remedies-length-of-proceedings-o-ovchynnykov-ukr/16809f0a0b

Case of Scordino v. Italy. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-72925%22]}

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право