Роль громадського контролю у запобіганні та протидії домашньому насильству

Автор(и)

  • М.Ю. Веселов д.ю.н., професор, професор кафедри державно-правових дисциплін Криворізького навчально-наукового інституту Донецький державний університет внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3963-2764
  • Р.М. Пилипів к.ю.н., доцент кафедри права та гуманітарних дисциплін Івано-Франківської філії Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0351-5988

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.35

Ключові слова:

громадський контроль, домашнє насильство, державна політика, запобігання, протидія, громадська організація

Анотація

У статті досліджуються теоретично-правові засади одного з напрямів участі громадськості у реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству – громадського контролю. Запобігання та протидія домашньому насильству будується на засадах взаємодії цих суб’єктів з громадськими об’єднаннями, неурядовими організаціями, засобами масової інформації. Стан опрацювання зазначеної тематики свідчить, що широке формулювання загальних цілей діяльності громадських інституцій, спрямованої на подолання домашнього насильства, на сучасному етапі (навіть в умовах повномасштабної війни в Україні) потребує конкретизації. Метою цієї статті є встановлення ролі інституту громадського контролю у запобіганні та протидії домашньому насильству, а також з’ясування правових підстав його здійснення, задля окреслення можливих перспектив подальшого удосконалення українського законодавства. Встановлено, що громадський контроль за дотриманням законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству є: формою організованого та переважно опосередкованого впливу громадян на ефективність державної політики щодо запобігання та протидії домашньому насильству; одним із засобів гарантування дотримання законодавства та підвищення відповідальності органів державної влади і місцевого самоврядування (їх посадових осіб) за належне виконання їхніх обов’язків за даним напрямом державної політики; необхідним компонентом ініціювання подальших реформ та впровадження новітніх проєктів і програм запобігання домашньому насильству в державі. Доведено, що для підвищення ролі громадського контролю у сфері запобігання та протидії домашньому насильству було б доцільно розширити коло суб’єктів та форми здійснення цього виду контролю безпосередньо у нормах Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Посилання

Павліченко Катерина. Домашнє насильство перестають замовчувати: Сторінка Facebook, 13 січня 2022 року. URL: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=292956656193324&id=100064369764525 (дата звернення: 22.05.2022).

Скіпальська Г. Подвійна війна: що відбувається з домашнім насильством в умовах конфлікту на Сході? URL: https://rpr.org.ua/news/podviyna-viyna-shcho-vidbuvaietsia-z-domashnim-nasylstvom-v-umovakh-konfliktu-na-skhodi/ (дата звернення: 22.05.2022).

Левченко К. Б., Швед О. В. Громадські організації України в системі запобігання та протидії домашньому насильству. Право і безпека. 2020. № 1(76). С. 74−82. DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2020.1.10.

Bumiller, K. (2010). The Nexus of Domestic Violence Reform and Social Science: From Instrument of Social Change to Institutionalized Surveillance. Annual Review of Law and Social Science. Vol. 6: 173−193. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-102209-152813.

Stop domestic violence against women. Council of Europe. URL: https://www.coe.int/t/dg2/equality/DOMESTICVIOLENCECAMPAIGN/FAQ_en.asp#P59_4532 (дата звернення: 21.05.2022).

Вітвіцький С. Громадський контроль як чинник розвитку демократичної держави. Evropský politický a právní diskurz. 2014. Sv. 1, Vyd. 5. С. 101−108.

Крупник А. С. Громадський контроль: сутність та механізми здійснення. Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2007. № 1. С. 96−115.

Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#n67 (дата звернення: 20.05.2022).

Про громадські об’єднання : Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI. Дата оновлення: 16.03.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#n293 (дата звернення: 22.052022).

Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#n145 (дата звернення: 22.052022).

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence Istanbul, 11.V.2011. Council of Europe Treaty Series, No. 210. URL: https://rm.coe.int/168008482e.

Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica. (n.d.). URL: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-15411.

Home Office. (2021). Implementation of the Council of Europe Convention on Combating Violence Against Women and Girls and Domestic Violence (Istanbul Convention) – 2021 Report on Progress, 70.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. Дата оновлення: 24.11.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n93 (дата звернення: 25.05.2022).

Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. № 976. Дата оновлення: 19.03.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF/conv#Text (дата звернення: 25.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право