Декриміналізація кримінальних правопорушень у контексті кримінально-правової політики

Автор(и)

  • Н.О. Пустова аспірантка кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9406-5790

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.47

Ключові слова:

декриміналізація, заборони, суспільна небезпека, кримінальне право, принципи, норми права, правосвідомість

Анотація

У статті розглянуто з позиції чинного законодавства та доктринальних засад декриміналізацію кримінальних правопорушень у контексті кримінально-правової політики. У дослідженні застосовувалися загальнонаукові та приватно-наукові методи дослідження, аналіз, синтез, формально-юридичний, логіко-семантичний, порівняльно-правовий методи. Зазначено, що кримінальна політика – це частина соціальної політики, що визначає завдання, які стоять перед кримінальним правом. Одним із способів реалізації кримінальної політики є декриміналізація у вигляді виключення діяння із кримінально протиправних. Зміст декриміналізації кримінальних правопорушень як самостійного методу кримінальної політики зумовлено потребами та закономірностями суспільного розвитку. Законодавець усвідомлено застосовує сукупність правил і прийомів, які ґрунтуються на необхідності реалізації підстав втрати кримінально-правовою нормою здатності охороняти суспільні відносини, при цьому він враховує зміну характеру суспільних відносин, які раніше перебували під охороною кримінального закону.  Вказано, що чинниками декриміналізації є: втрата суспільної небезпеки діяння та можливість визнання його законним; часткова втрата суспільної небезпеки діяння, що дає можливість відмовитися від кримінальної відповідальності та застосовувати заходи, передбачені іншими галузями права; повна відсутність суспільної небезпеки, що зумовлено помилками криміналізації. Схарактеризовано умови декриміналізації як системи явищ, наявність яких зумовлює відсутність чи зменшення суспільної небезпеки, що є наслідками скасування кримінальної відповідальності за скоєне діяння. На відміну від чинників, умови декриміналізації є динамічною категорією та визначаються ситуацією, що складається у суспільстві: соціально-економічні умови; кримінологічно-правові умови; соціально-психологічні умови. Зазначено, що на декриміналізацію може впливати декілька умов, які певним чином доповнюють одна одну, але кожна з яких окремо не може призвести до декриміналізації.

Посилання

Марисюк К., Канцір В. Декриміналізація як метод кримінально-правової політики. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. Випуск 22. С. 191-194.

Козич І. В. Методи дослідження кримінально-правової політики та її функцій. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2020. Вип.2 (90). С. 40-49.

Єсімов С. С. Реалізація конституційного оформлення правопорядку в умовах наявності конституційних ризиків. Соціально-правові студії. 2019. Випуск 3 (5). С. 52-57.

Про затвердження Кримінального кодексу Української РСР: Закон УРСР від 28.12.1960 р. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2000-05#Text.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ, URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2341-14.

Фоменко М. В. Підстави криміналізації суспільно-небезпечних діянь. Вісник кримінологічної асоціації України. 2021. №2 (25). С. 33-39.

Адміністративне право України (загальна частина): навчальний посібник / Остапенко О. І. Ковалів М. В., Гулак Л. І. та ін. Львів: СПОЛОМ, 2021. 616 с.

Голіна В. Проблема кримінологічного забезпечення криміналізації і декриміналізації у кримінальному праві України. Вісник Національної академії правових наук України. 2015. № 3 (82). С. 107–116.

Фріс П. Л. Ідеологія кримінально-правової політики : монографія. Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2021. 389 с.

Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. К.: Ваіте, 2014. 944 с.

Левицька Л. В. Якість кримінального закону України як показник ефективності кодифікації законодавства. Судова апеляція. № 2(15). 2009. С. 31–40.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право