Місце прокуратури в інституційному вимірі захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина.

Автор(и)

  • Юрій Дмитрович Макосій аспірант кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету м. Ужгород, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.58

Ключові слова:

захист прав людини, інституційний вимір захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, прокуратура

Анотація

Статтю присвячено аналізу місця прокуратури в інституційному вимірі захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина. Встановлено, станом на сьогодні багатогранна сукупність прав та свобод людини і громадянина, особливості їх реалізації та реальна можливість захисту залежать безпосередньо від процесу державотворення, різноманітного характеру факторів політичного, економічного, соціального, культурного спрямування.

Визначено, конституційно-правові норми, котрі є регламентованими у Конституції, відіграють роль базових (фундаментальних) засад, є загальними, із них беруть свій початок усі інші правила поведінки загальнообов’язкового характеру у рамках національного законодавства. Більш детально норми Основного Закону є розписаними у профільних (галузевих) законах, що сприяє належному виконанню функціонального призначення Української держави, основною метою якої є, серед іншого, захист прав та свобод людини і громадянина.

Акцентовано, захист прав людини значною мірою залежить від особливостей процесуальних норм права, а також правильної організації діяльності державно-владних органів. Механізм захисту соціально-культурних та економічних прав передбачає існування специфічного ряду органів публічної влади, додаткового гарантування процесуального та організаційного характеру.

Наголошено, важливим складовим елементом принципу верховенства права, котрий застосовується при реалізації права на судовий захист, є принцип пропорційності, який передбачає серед іншого заборону свавілля не лише органу, уповноваженого приймати нормативно-правові акти, але і тих суб’єктів, які такі акти застосовують.

Встановлено, реформування прокуратури як важливого елемента механізму захисту прав людини повинно здійснюватись з урахуванням позитивного досвіду європейських держав шляхом стратегічного планування сталого розвитку зазначеного правового інституту у напрямку до реалізації фундаментальних демократичних засад правової держави, котра визнає людину найвищою цінністю, а також євроінтеграційних перетворень у рамках асоціації Україна-ЄС.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 12.04.2020).

Єльникова М.О. Удосконалення механізму реалізації та захисту прав людини в Україні. Проблеми законності. 2015. №129. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/udoskonalennya-mehanizmu-realizatsiyi-ta-zahistu-prav-lyudini-v-ukrayini (дата звернення: 18.10.2021).

Данильян О.Г. Механизм защиты прав человека в современном обществе: теоретико-правовой дискурс. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2013. №4 (18). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-zaschity-prav-cheloveka-v-sovremennom-obschestve-teoretiko-pravovoy-diskurs (дата звернення: 18.10.2021).

Ортынский В.Л. Реформирование правоохранительной системы в контексте социально-правового механизма обеспечения прав человека. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2014. №810 (4). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reformirovanie-pravoohranitelnoy-sistemy-v-kontekste-sotsialno-pravovogo-mehanizma-obespecheniya-prav-cheloveka (дата звернення: 27.10.2021).

Права і свободи в Україні: конституційно-правовий механізм захисту. Часопис Київського університету права. 2009. № 2. С. 49-55.

Данильян О.Г. Теоретико-методологические проблемы защиты прав человека в современном обществе. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2013. №3 (17). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-problemy-zaschity-prav-cheloveka-v-sovremennom-obschestve (дата звернення: 18.10.2021).

Пайда Ю.Ю. Юридичні гарантії як елемент механізму захисту прав людини. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 1. С. 69-73. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10452 (дата звернення: 12.04.2020).

Разметаева Ю.С. Способы защиты прав человека в гражданском обществе. Проблеми законності. 2012. №119. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-zaschity-prav-cheloveka-v-grazhdanskom-obschestve-1 (дата обращения: 18.10.2021).

Чорна С. Роль судової влади в конституційно-правовому механізмі захисту прав і свобод людини. Підприємництво, господарство і право. №8. 2020. URL: http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/8/31.pdf (дата звернення: 17.09.2020).

Орзіх М.П. Судова влада в механізмі захисту прав людини: доктрина і практика. Актуал. пробл. політики: зб. наук. пр. О.: Юрид. літ., 2002. Вип. 13-14. C. 70–82.

Ковалів М., Єсімов С., Крамар. Р., Скринковський Р. Перспективи реформування організаційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2017. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivi-reformuvannya-organizatsiyno-pravovogo-mehanizmu-zabezpechennya-prav-i-svobod-lyudini-ta-gromadyanina (дата звернення: 28.10.2021).

Лемак В., Туряниця В. Складові механізму захисту та гарантії прав і свобод людини. Visegrad Journal on Human Rights. №2. 2014. С. 183-187.

Рікер П. Право і справедливість. К.: Дух і літера, 2002. 216 с.

Бордун-Комар Н.І. Принцип верховенства права як метод ефективного судового захисту прав людини в україні. Sciences of Europe. 2020. №61-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-verhovenstva-prava-yak-metod-efektivnogo-sudovogo-zahistu-prav-lyudini-v-ukrayini (дата звернення: 26.10.2021).

Цувина Т.А. Независимость и беспристрастность суда как составляющие верховенства права в гражданском судопроизводстве. Теорія і практика правознавства. 2019. №16 (2). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nezavisimost-i-bespristrastnost-suda-kak-sostavlyayuschie-verhovenstva-prava-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve (дата звернення: 26.10.2021).

Ганзицька Т. С. Правоохоронні органи в механізмі забезпечення ґендерної рівності в Україні. Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Право. 2013. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravoohoronni-organi-v-mehanizmi-zabezpechennya-gendernoyi-rivnosti-v-ukrayini (дата звернення: 26.10.2021).

Шилин Н.А. Правоохранительные органы как субъекты системы обеспечения национальной безопасности: к проблеме законодательного определения. Проблеми законності. 2012. №121. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravoohranitelnye-organy-kak-subekty-sistemy-obespecheniya-natsionalnoy-bezopasnosti-k-probleme-zakonodatelnogo-opredeleniya (дата звернення: 31.10.2021).

Боняк В. Органи охорони правопорядку України в сучасному вимірі: конституційно-правовий аспект: монограф. Дніпропетровськ. Ліра. 2015. 372 с.

Хольвинская О.Я. Место и роль полиции в механизме обеспечения прав человека и гражданина в Украине. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2016. №845 (10). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-i-rol-politsii-v-mehanizme-obespecheniya-prav-cheloveka-i-grazhdanina-v-ukraine (дата звернення: 30.10.2021).

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 11, ст.50.

Стратегія розвитку прокуратури на 2021-2023 роки. Наказ Генерального прокурора від 16 жовтня 2020 року №489. 14 с.

Кощинець В. Принципи діяльності та визначення статусу органів прокуратури в контексті рішень Конституційного Суду України. Вісник Конституційного Суду України. 2011. № 2. С. 93–101.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура