Презумпція невинуватості в міжнародному кримінальному процесі: міжнародна та європейська практика

Автор(и)

  • С.С. Калинюк кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.62

Ключові слова:

презумпція невинуватості, підсудний, міжнародний кримінальний процес, обов’язок доказування вини, право на справедливий суд

Анотація

У статті досліджується принцип міжнародного кримінального судочинства – презумпція невинуватості підсудного. З’ясовується її зміст, межі, аналізується практика Європейського Суду з прав людини, а також практика міжнародних
трибуналів щодо презумпції невинуватості підсудного, як складової частини його права на справедливий суд.
Встановлено, презумпції юридичного характеру з питань факту та права припустимі в міжнародному кримінальному процесі, тільки якщо підсудному дається можливість спростувати їх і довести свою невинуватість.
Презумпція невинуватості закріплюється в якості принципу та права підсудного в сучасному міжнародному кримінально-процесуальному праві, насамперед у Статутах міжнародних судів та трибуналів. Аналіз відповідних положень цих статутів показує, що презумпція невинуватості як мінімум означає, що: 1) тягар доказів лежить на
обвинуваченні; 2) докази провини повинні відповідати певному стандарту; 3) у ряді випадків презумпція може включати додаткові права, наприклад, право на звільнення під заставу, а також додаткові умови, наприклад умова рішення
про визнання вини лише законним судом або за підсумками процесу, на якому були забезпечені всі права захисту, і т.д.; 4) підсудний має право на сумніви в свою користь; 5) право підсудного зберігати мовчання; 6) право підсудного на пев-
ний стандарт обвинувального або виправдувального вироку; 7) право підсудного на компенсацію в разі виправдання.
Формулювання презумпції невинуватості в Пакті і Конвенції, дозволяє встановлювати невинуватість підсудного різними процедурами в залежності від того, «що поставлено на карту», тобто в залежності від правових наслідків, що
випливають з встановленням вини. Якщо підсудний може бути звільнений від кримінальної відповідальності та покарання, то процедура спростування презумпції його невинуватості може бути й іншою, при цьому підсудному, безумовно, повинні бути надані всі засоби захисту від обвинувачення.

Посилання

Столович Л.Н. Об общечеловеческих ценностях. Вопросы философии. 2004. №7. С. 95-96.

Аширова, Луиза Мунавировна. Проблемы реализации принципа справедливости в уголовном процессе: автореф. дис. канд.юрид.наук по спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность». Уфа. 2006. 19 с.

Ягофаров С.М. Соотношение международных стандартов развития уголовного судопроизводства с процессами, происходящими в России. Вестник ОГУ №3 (109). Серия «Юридические науки». март. 2010. С. 169-171.

Руководство Международной Амнистии по справедливому судопроизводству. – М.: «Права человека». 2003. 186 с.

Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. Горький, 1974. 188 с.

Панько К.К. Презумпции в уголовном праве как прием законотворчества. Журнал российского права. 2005. №3. С. 64-69.

Campbell P. Presumptions and Justice. N.Y., 1993. 298 р.

Шермерс Г.Г. Права человека и Европейский Суд по правам человека. М., 2003. 290 с.

Вильдбахер Л. Прецедент в практике Европейского Суда. Лондон, Краков, Москва, 2001. 212 с.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права / Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К. Качуренко. 2-е вид. К.: Юрінформ, 1992. С. 33-41.

Африканская хартия прав человека и народов от 26 июня 1981 г. URL: http://www.concourt.am/hr/rus/inter/6_4.htm.

Американская конвенция прав человека от 22 ноября 1969 г. URL: http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Rzoas3con.html.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950. Офіційний вісник України від 16.04.1998 р., № 13,/ № 32 від 23.08.2006 /, стор. 270.

Загальна декларація прав людини. ООН; Декларація, Міжнародний документ від 10.12.1948. Офіційний вісник України

від 15.12.2008 р., № 93, стор. 89, стаття 3103, код акту 45085/2008.

Международный трубунал по Руанде: Устав от 08.11.04 р. – URL: http://www.un.org/ru/law/ictr/charter.shtml.

Международный трубунал по Бывшей Югославии: Устав от 25.05.93 г. URL: http://www.un.org/ru/law/icty/charter.shtml.

Римський статут міжнародного кримінального суду: Міжнародний документ від 17.07.1998.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_588/print1351713560808071.

Замечание общего порядка № 13 (статья 14)/ Подборка замечаний общего порядка Организации Объединенных Наций, стр. 168, пункт 7.

Eur. Court H.R. Allenet de Ribemont v. France, judgment of 10 February 1995, Series A no. 308. п. 35. Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. Т. 2. М., 2000. с. 86-87.

Джекобс Ф., Уайт Р. Европейская конвенция по правам человека. Оксфорд: Клэрендон пресс. 233 с.

Eur. Court H.R. Deweer v. Belgium, Judgement of 27 Feb. 1980, Series A, No.35; p. 30, para.

Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. Т.1. М., 2000. 899 с.

Алиев Т.Т., Громов Н.А. Основные начала международного уголовного судопроизводства. М., 2003. 336 с.

Henry R.T. Courts, Politics and Justice. N.Y., 1988. 455 р.

Якуб М.Л. Демократические основы международного уголовного процесса. М., 1990. 261 с.

Мотовиловкер Я.О. О принципах объективной истины, презумпции невиновности и состязательности процесса. Ярославль, 1978. 177 с.

Приложение протокола № 11 к Конвенции по защите прав человека и основных свобод.

URL: http/www.umn.edu/humanrts/russian/euro/Rz30prot11.html.

Eur. Court H.R. Minelli v. Switzerland, Judgement of 25 Mar. 1983, Series A, No.62; para. 37.

Eur. Court H.R. Letellier v. France, Judgement of 26 June 1991, Series A, No.207; para. 30.

Eur. Court H.R. Tomasi v. France, Judgement of 27 August 1992, Series A no. 241-A; para. 65.

Правила процедуры и доказывания в Международном трибунале по бывшей Югославии. URL: www.icty.org/sid/136.

Комитет по правам человека, мнение от 23 октября 2001 г., Кагас, Бутин и Астиллеро против Филиппин, сообщение № 788/1997, п. 7.3.

Комитет по правам человека: мнение от 28 июля 1989 г., Мораел против Франции, сообщение № 207/1986, п. 9.5; мнение

от 22 июля 1992 г., В.Ж.Е. против Нидерландов, сообщение № 408/1990, п. 6.2; имнение от 23 октября 1992 г., В.Б.Е. против Нидерландов, сообщение № 432/1990, п. 6.6.

Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 32, п. 30.

Guenael Mettraux. Crimes Against Humanity in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and for Rwanda. 2002. 817 р.

Доклад Международного уголовного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января по 31 декабря 1994 года. URL: http://www.mup-info.com/mup/sites/all/themes/newspro/docs/MTR2008.pdf.

Хилл против Испании HILL v SPAIN, Сообщение № 526/1993, мнения приняты КПЧ 2 апреля 1997 г. URL: http://www.hrights.ru/text/inter/b5/Chapter81.htm.

Бисага Ю.М., Бєлов Д.М., Права людини: основні напрямки сучасного розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2006. Випуск 5. С. 89-93.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право