Теоретико-правові проблеми імплементації в Україні ст. 37 Стамбульської конвенції

Автор(и)

  • І.О. Наливайко викладач кафедри загальноправових дисциплін Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1532-2996

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.4

Ключові слова:

кримінальна судимість, злочин проти волі, особиста честь і гідність, примусовий шлюб, порівняльний аналіз

Анотація

У статті розкриваються основні положення статті 1512, які включають примушування особи до шлюбу або продовження примусового шлюбу, або співжиття без шлюбу, або продовження такого співжиття, або заохочення особи до еміграції на територію іншої країни. Виходячи з основних принципів та підстав криміналізації, проаналізовано доцільність криміналізації примусового шлюбу. Зроблено висновок, що наявність окремого положення про заборону таких дій певною мірою порушує принципи цілісності та неприйнятності заборони, а також призведе до колізії та обструкції Кримінального кодексу України. Проаналізовано основні позиції науковців з цього питання та проілюстровано положення про примусовий шлюб у кримінальному законодавстві Нідерландів, Франції, Норвегії, Чорногорії, Швеції та інших країн. Наведено основні аргументи, що зумовлюють такий висновок: на основі головних принципів та підстав криміналізації, таких як судово-кримінологічна, психосоціальна та соціально-економічна, зроблено висновки та аргументи щодо відповідності криміналізації примусового шлюбу цим принципам. У роботі проаналізовано зарубіжний досвід криміналізації примусового шлюбу, зроблено висновки щодо правового регулювання цього питання, відповідальності за примусовий шлюб та формування положень про заборону діяння. Наведено певну статистику щодо ратифікації європейськими країнами Стамбульської конвенції, яка регулює домашнє насильство в Європі, а також зроблено висновки про важливість розробки офіційного тлумачення поняття «примусовий шлюб», щоб усунути або зменшити виникнення концептуальної плутанини та конфлікту.

Посилання

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Cт. 131.

Сімейний кодекс України : Кодекс України від 10.01.2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допов. Київ: ВД «Дакор», 2019. 1384 с.

Фріс П. Криміналізація і декриміналізація у кримінально-правовій політиці. Вісник Асоціації кримінального права України. 2014. С. 2.

Коробеев А.И. Советская уголовная политика: понятие, содержание, структура. Владивосток: изд-во ДВГУ, 1985.

Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами: Висновок комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо проекту Закону від 26.07.2016 р. № 4952. URL: https://ips.ligazakon.net/document/XH3TK00Q?an=6.

Ключові засади гендерної політики в кримінальному праві України та основні напрями реформ щодо протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству. Науково-практичний посібник / О. В. Харитонова. Харків: ТОВ «Видав-ництво «Права людини», 2018. 344 с.

Кісілюк Е. Особливості гармонізації та врегулювання термінології щодо гендерно зумовленого насильства в рамках внесення змін до Кримінального кодексу України. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права : Матеріали всеукр. науково-практ. конф. (м. Дніпро, 25 трав. 2018 р.). Дніпро, 2018. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/19843/1/Андрушко%20А.В.%20Практика%20застосування%20покарання%20за%20захоплення%20або%20тримання%20особи%20як%20заручника%20-%20С.%2044-47.PDF

В Європарламенті закликали 10 країн ЄС ратифікувати Стамбульську конвенцію URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/13/7083076/.

Кримінальний кодекс Нідерландів від 03.03.1881 р. URL: https://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht_ENG_PV.pdf

Кримінальний кодекс Франції від 01.03.1994 р. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/2022-07-19.

Кримінальний кодекс Норвегії від 07.03.2008 р. URL: https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2005-05-20-28.

Кримінальний кодекс Чорногорії від 07.03.2003 р. URL: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/05/Montenegro-Criminal-Code-2003-eng.pdf.

Кримінальний кодекс Швеції від 01.01.1965 р. URL: https://www.government.se/government-policy/judicial-system/the-swedish-criminal-code/.

Nalyvaiko, L., Chanysheva, G., Kozin, S. Remuneration Of Public Servants In The Federal Republic Of Germany. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. №4 (5). Р. 228-232.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень