Контрольно-наглядові повноваження Вищої ради правосуддя в Україні: теоретико-правий аналіз та зміст

Автор(и)

  • С.О. Халюк кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1338-5117

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.7

Ключові слова:

контроль, нагляд, повноваження, статус, Вища рада правосуддя

Анотація

Стаття присвячена науковому дослідженню теоретико-правових аспектів визначення юридичного змісту категорії “контрольно-наглядових повноважень Вищої ради правосуддя”. В межах дослідження здійснено науковий аналіз наявних доктринальних джерел щодо співвідношення понять, які стосуються окресленої проблематики, а саме: “контроль”, “нагляд”, “контрольно-наглядова діяльність”, “повноваження” та деякі інші.

Зауважено, що метою даної статті є теоретико-правовий аналіз доктринальних джерел та нормативно-правових актів з питань, які стосуються поняття і змісту контрольно-наглядових повноважень Вищої ради правосуддя. Для досягнення поставленої мети у роботі використовується система методів наукового пізнання, зокрема загальнонаукові, спеціальні, а також власно-юридичні. При цьому, зважаючи на безпосередній зв’язок контрольно-наглядових повноважень та правового статусу Вищої ради правосуддя передбачається необхідність у використанні різних методів, прийомів, підходів, які необхідні для проведення дослідження. Відповідно вибір цих інструментів дослідження обумовлюється поставленою метою, визначеним предметом, сформульованими завданнями, а також характером наявного матеріалу даного дослідження. А тому, сукупність обраних методів, підходів, прийомів утворює відповідно упорядковану систему, що визначає у заданій послідовності їх використання з теоретичними та емпіричними матеріалами.

Констатується, що проблема дослідження контрольно-наглядових повноважень Вищої ради правосуддя діалектично поєднана із поняттям конституційно-правового статусу даного органу та є актуальною зважаючи на доктринальні джерела у вітчизняній правовій науці.

Посилання

Халюк С.О. Повноваження Вищої ради правосуддя: теоретико-правова характеристика. Прикарпатський юридичний вісник. 2021. № 3. С. 19–22.

Пустовіт Л.О. Контроль. Словник іноземних слів / Уклад. Л.О. Пустовіт, О.І. Скопненко, Г.М. Сюта, Т.В. Цимбалюк. Київ, 2000. 1017 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.У. Бусел. Київ; 2004. 1035 с.

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 05.04.2007 р. № 877-V. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 29. Ст. 389.

Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. Київ : Факт, 2003. 384 с.

Гаращук В.М. Контроль та нагляд в державному управлінні : навч. посіб. Харків : Фоліо, 2002. 176 с.

Бахрах Д.Н. Административное право России : учеб. для вузов. М. : 2002. 443 с.

Ісаков М.Г. Поняття, публічно-правові засади та значення державного контролю в економічній сфері. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2012. Т. 17. Вип.7. С. 163–164.

Cтyдeникинa M.C. Гocyдapcтвeнныe инcпeкции в CCCP. Mосква : Юpид. лит., 1987. 112 c.

Овсянко Д.М. Административное право : учебное пособие / под. ред. Г.А. Туманова. Москва : Юристъ, 1997. 448 с.

Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. у 2-х т. Т. 1. Загальна частина / ред. кол.: В.Б. Авер’янов (голова). Київ. 2004. 584 с.

Бондар О.Г. Контрольно-наглядова діяльність у сільському господарстві України: аграрно-правовий аспект : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.06; 12.00.07. Київ, 2015. 504 с.

Мурза В.В. Форми та методи державної контрольно-наглядової діяльності. Публічне право. 2013. № 2(10). С. 110–116.

Бистрик Г.М. Контрольно-наглядова діяльність як форма правової діяльності органів державної влади. Держава і право. 2009. № 46. С. 115–123.

Собакарь А.О. Характеристика адміністративного нагляду та державного контролю в системі публічного управління. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 2. С. 270–272.

Адьев А.А. Контрольно-надзорная функция современного Российского государства: дисс. .. канд. юрид. наук : 12.00.01. Казань, 2007. 204 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підруч. 4-те вид. Київ : Алерта, 2016. 528 с.

Нестор Н.В. Адміністративно-правові засади здійснення контролю за діяльністю судів (суддів) в Україні: автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Суми, 2019. 40 с.

Остапенко О.М. Види державного контролю за діяльністю господарських судів. Митна справа. 2013. № спец. вип. С. 239–243.

Єдаменко І.В. Адміністративно-правові засади функціонування суддівського самоврядування в Україні: дис.. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2016. 230 с.

Козюбра М.І., Кравчук В.М., Романюк Я.М. Правосуддя, суміжні правові інститути та правоохоронна діяльність. Національна безпека і оборона. 2015. №4–5. С. 49–54.

Прилуцький С.В. Вища рада правосуддя – самостійний орган судової влади України!? (Актуальні питання новітнього конституційного формату). Публічне право. 2017. № 4 (28). С. 9–18.

Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. Голос України. 2016. 16 липня (№ 132-122). C. 10–22.

Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21.12.2016 № 1798-VIII. Голос України. 2017. 04 січня (№ 1).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право