Особисті немайнові права пацієнта – види, способи та форми захисту

Автор(и)

  • К.П. Ковбаса здобувачка вищої освіти Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine
  • А.О. Дутко кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5062-6947

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.9

Ключові слова:

право на охорону здоров’я, медична допомога, пацієнт, особисті немайнові права пацієнта, обов’язки пацієнта, механізм захисту прав пацієнта, способи захисту прав пацієнта, судовий захист прав пацієнта

Анотація

У статті підкреслюється, що на сьогоднішньому етапі розвитку українського суспільства надзвичайно актуальною є проблема правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я. Пацієнт є основним учасником медичних правовідносин, тому важлива увага повинна бути присвячена дослідженню його особистих немайнових прав та їхньому захисту. Автори виділяють особливості та основні ознаки пацієнта, його особисті немайнові права та обов'язки, способи та форми захисту особистих немайнових прав пацієнта. Робиться висновок, що пацієнт - це фізична особа, яка отримує медичну допомогу з приводу будь-якого захворювання, патологічного стану або іншого порушення здоров’я та життєдіяльності, а також користується медичними послугами незалежно від наявності у нього захворювання. Наводиться юридична конструкція механізму захисту прав пацієнта, яка включає об'єкт, суб'єктів, форми та гарантії захисту. У статті наголошується, що інститут захисту особистих немайнових прав пацієнта є недостатньо врегульованим у законодавстві. Особлива увага приділена праву пацієнта звернутися за захистом до Європейського Суду з прав людини. Автори зазначають, що на сьогоднішній день залишається потреба вдосконалити відповідні чинні нормативні акти з метою забезпечення умов для охорони здоров'я громадян та реалізації права на охорону здоров'я. Робиться висновок, що існує потреба в прийнятті окремого нормативного акту – Закону України «Про захист прав пацієнтів», який би відповідав сучасним реаліям та відобразив основні принципи захисту прав пацієнта, який включив би основні питання правового регулювання відносин між медичними закладами, лікарями та пацієнтами щодо забезпечення медичної допомоги, механізм правового захисту, як пацієнтів і лікарів.

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України, 1996. № 30. ст. 141.

Цивільний кодекс України від 16. 01. 2003 р. № 435-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 20. 06. 2022)

Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 20.06.2022)

Болотіна Н. Б. Пацієнт: поняття, права і обов’язки. Правова держава. 2004. Випуск 14. С. 301-304.

Смотров О. І. Договір щодо оплатного надання медичних послуг [Текст] : дис. канд. юрид. наук: 12. 00. 03 / Смотров Олег Іванович ; Національний університет внутрішніх справ, МВС України. Х., 2003.

Бабажданов Дж. Понятие пациента в теории и законодательстве. Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных наук. 2014. №5 (61). С. 63-68.

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 11. 09. 1997 р. № 995–004 URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 20. 06. 2022)

Єдиний державний реєстр судових рішень URL: https://reyestr.court.gov.ua/ (дата звернення 20. 06. 2021)

Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ: навчальний посібник / У. Б. Андрусів, О. Б. Верба-Сидор, Ю. В. Верхола та ін. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. - 404 с.

Демченко І. С. Практика Європейського суду з прав людини в національній судовій практиці у справах, пов’язаних із медициною. Часопис Київського університету права. 2014. № 2. С. 348-351.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право