Сучасний стан правового регулювання трудової діяльності працівників патронатної служби

Автор(и)

  • А.Ю. Бабкіна аспірантка кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.15

Ключові слова:

публічне управління, взаємодія, патронатна служба, інституціоналізація, організаційна культура

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан правового регулювання працівників патронатної служби в публічному управлінні і професійно організованої патронатної служби. Дослідження питання правового забезпечення патронатної служби в історичній ретроспективі, аналіз та оцінка наукових праць вітчизняних дослідників свідчить, що проблемам питань діяльності працівників патронатної служби у різні періоди часу приділялась значна увага. Проте сучасний вітчизняний досвід указує на необхідність розмежування державної та патронатної служби, встановлення їх зв’язків, впровадження у життя новітньої зарубіжної практики щодо формування кадрового потенціалу публічної служби, зростання ефективності професійної діяльності її працівників. Аналіз становлення та розвитку нормативно-правового забезпечення діяльності інституту патронатної служби в Україні демонструє нам тенденцію до досить повільного формування відповідної нормативної бази, яка могла б стати підґрунтям ефективного функціонування досліджуваного правового явища. Фрагментарно окресленими у законодавстві залишається багато важливих аспектів патронатної служби. Таку ситуацію можливо пояснити відсутністю науково обґрунтованих досліджень окресленої теми, недосконалістю чинного законодавсва – через поверхневе поширення статусу державних службовців на патронатних працівників, лобіювання інтересів окремих соціальних груп та інших зацікавлених суб’єктів тощо. Дане дослідження вказує на те, що необхідно виважений підхід з боку законодавця щодо врегулювання правових засад патронатної служби в цілому, особливостей трудової діяльності таких працівників шляхом прийняття окремого законодавчого акту. У ньому могло б знайти закріплення розкриття дефініції патронатної служби, окреслений перелік її посад, встановлені вимоги до претендентів на посаду, умови вступу; обмеження та особливості проходження патронатної служби; проходження кар’єри; зміни істотних умов праці тощо.

Відчизняний досвід указує на важливість діяльності патронатної служби в забезпеченні публічної діяльності державних інституцій у прийнятті соціально важливих рішень.

Посилання

Приймаченко Д.В., Приймаченко Д.Д. Генеза правового регулювання патронатної служби в Україні. Правова позиція. 2021. № 1 (30). С. 45-52.

Бондаренко Н. Правові аспекти патронатної служби. Вісник Вищої Ради юстиції. 2010. № 2. С. 90-97.

Програма діяльності Кабінету Міністрів України: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 471. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-t120620.

План пріоритетних дій Уряду на 2020 рік: затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 року № 1133-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-prioritetni- a1133r.

Коломоєць Т.О., Колпакова В.К. Патронатна служба: підручник. Київ: Ін Юре, 2018. 180 с.

Про державну службу: Закон України в редакції від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 52. Ст. 490. (втратив чинність).

Коломоєць Т.О. Патронатна служба за законодавством України: деякі дискусійні питання регламентації. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2017. № 3. С. 73-82.

Юшкевич О.Г. Щодо особливостей патронатної служби. Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: тези доп. Всеукр. форуму вчених-адміністративістів, м. Запоріжжя, 21 квіт. 2016 р./ М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Вищ. адмін. суд України, Асоц. фахівців адміністрат. права, Запоріз. обл. держ. адмін., Запоріз. обл. рада. Запорожье: ЗНУ, 2016. С. 120-122.

Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 271. Офіційний вісник України. 2016. № 30. Ст. 1206.

Битяк Ю. Конституційно-правові засади становлення та розвитку державної служби в Україні. Вісник Академії правових наук. 1998. № 2 (13). С. 75-82.

Костилєв О.І. Адміністративно-правовий статус патронатної служби міністра: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право; адміністративний процес; фінансове право; інформаційне право»; Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». К., 2015. 16 с.

Романюк Л.В. Патронатна служба в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 2. С. 296-301.

Іншин М.І. Види державної служби. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 23 (62). № 1. 2010. С. 129-135.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення