Спори у сфері соціального забезпечення: шляхи попередження, сутність та методи вирішення у країнах Європейського Союзу

Автор(и)

  • В.В. Вєннікова кандидат юридичних наук,асистент кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.17

Ключові слова:

спори у сфері соціального забезпечення, європейський досвід, соціальні суди, медіація, арбітраж

Анотація

У статті досліджено європейський досвід розгляду спорів у сфері соціального забезпечення, шляхи їх попередження, сутність і методи вирішення, розглянуто можливість запозичення позитивних надбань іноземних держав у правозастосовній практиці України.

Проаналізувавши європейський досвід вирішення спорів у сфері соціального забезпечення, виокремлено три шляхи їх можливого врегулювання: 1) за допомогою спеціальних судів з питань соціального забезпечення (галузеве правосуддя); 2) через цивільний процес у загальних судах; 3) за допомогою примирних і арбітражних процедур.

Визначено, що у європейських країнах склалась соціальна модель, яка базується на таких спільних для усіх держав-членів ЄС цінностях, як-от: тісний зв’язок між рівнем економічного розвитку і соціального прогресу; універсальний за своїм характером високий рівень соціального забезпечення; розвинене законодавство; рівність шансів і боротьба з дискримінацією; виробнича демократія; діалог соціальних партнерів у рамках договірних відносин; наявність розвинутої соціальної інфраструктури; ключова роль держави у вирішенні соціальних проблем; боротьба за зайнятість і викорінення феномена соціального відторгнення та бідності; гідна оплата праці; соціальна справедливість і солідарність у суспільстві. Ці базові цінності лягли також в основу розгляду та вирішення спорів у сфері соціального забезпечення. Перелічені цінності повинні лягти в фундамент української теорії й практики соціальних спорів.

Визначено, що національна специфіка і практика кожної європейської держави передбачають застосування різних методів вирішення соціальних спорів із зверненням до соціальних судів, служб примирення, посередництва, арбітражу та медіації. Діяльність соціальних судів побудована на принципах тристороннього співробітництва (трипартизму). Судові справи розглядає колегія у складі професійного судді і двох непрофесійних суддів. Крім того, дієвими заходами досудового вирішення соціальних спорів в країнах ЄС є державне посередництво та медіація. Вони сприяють розвантаженню судової системи, економії часу та фінансових ресурсів учасників спору. Ці інституції для України є маловідомими і, водночас, перспективними.

Посилання

Окладна М. Г., Якименко Х. С. Соціальна політика Європейського Союзу: уроки для України // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. статей за матеріалами І Харків. міжнарод.-правових читань, присвяч. пам'яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова (Харків, 27 лист. 2015 р.) : у 2-х ч. – Харків, 2015. – С. 193-199.

Зандер М. Завдання соціального судочинства у Федеративній Республіці Німеччина // Адміністративне право і процес. – № 2(8), 2014. – С. 279-285.

Єрмоленко Д.О. Правовий статус людини і громадянина в Україні як соціальній державі: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. – Харків, 2002. – 175с.

Сівчук І. П. Зарубіжний досвід вирішення конфліктних ситуацій [Електронний ресурс]: І. П. Сівчук. – Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_2_1/092-095.pdf

Гірник А. М. Зарубіжний досвід залагодження трудових конфліктів за допомогою примирних і арбітражних процедур [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/78440-612-zarubjniy-dosvd-zalagodjennya-trudovih-konflktv-za-dopomogoyu-primirnih-arbtrajnih-protsedur.html

Чанишева Г. І. Cпеціалізована трудова юстиція у країнах Європи: досвід для України [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/content/article/visnik02_10.pdf

Єрьоменко Г. Перспективи розвитку медіації в Україні // http://www.ukrmediation.com.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrmediation.com.ua/files/content/Perspectyvy.pdf

Громовий О. Медіація в Україні: переможе чи програє? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 61-62.

Жмудь В. Запровадження процедури медіації (примирення) у законодавстві України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 89-91.

Зайчук О.В. Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 158-161.

Медіація як демократичний та ефективний спосіб вирішення спорів: європейські норми і досвід та українська перспектива // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 137-141

Міжнародно-правове забезпечення стабільності та безпеки суспільства: матеріали науково- теоретичної конференції викладачів, аспірантів та студ. юридичного фак-ту, м. Суми, 25 травня 2013 р. / Ред.кол.: А.М. Куліш, М.М. Бурбика, М.І. Логвиненко, В.М. Семенов, А.В. Баранова. — Суми: СумДУ, 2013. — С. 219-221.

Конституція Федеративної Республіки Німеччини // http://www.concourt.am [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/germany/german-r.htm.

Закон ФРН про соціальні суди // http:// www.bmjv.de [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/NetzDG.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення