Особливості застосування трудового законодавства про матеріальну відповідальність працівників

Автор(и)

  • О.В. Войцишена аспірантка кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.18

Ключові слова:

роботодавець, працівник, матеріальна відповідальність працівника, трудове законодавство, правове регулювання

Анотація

У статті проведено аналіз особливостей застосування матеріальної відповідальності до працівника у трудовому законодавстві України. Зазначено, що матеріальна відповідальність працівника є різновидом юридичної відповідальності. Досліджується еволюція категорії «матеріальна відповідальність» з метою формування своєрідної узагальненої концепції розвитку досліджуваних правовідносин в Україні, усунення колізій та заповнення прогалин у правовому регулюванні, вдосконалення його, в цілому, з метою максимальної відповідності сучасному етапу розвитку ринку праці в Україні. У науковій статті автором було детально розглянути питання юридичної відповідальності, яке в процесі написання наукової роботи дозволило більш детально розглянути розуміння матеріальної відповідальності працівника.

У статті розглянуто підходи теоретиків трудового права України: П.Е. Недбайла, Б.Л. Назарова, П.С.Луцюка, О.В. Зайчука, Н.В. Васильченко, Н.М.Хуторян, М.І.Іншина та ін. щодо визначення сутності та змісту поняття матеріальної відповідальності, сформовано авторське бачення щодо змісту даного правового інституту. Автором зазначено, що повинні включатися норми, якими б враховувались як позитивний, так і негативний аспекти юридичної відповідальності.

Також в статті детально досліджено договір про матеріальну відповідальність як одну із основних підстав повної матеріальної відповідальності працівника.

У статті розглядається судова практика в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками, де було здійснено роз’яснення щодо питання визначення розміру матеріальної шкоди, заподіяної працівниками самовільним використанням в особистих цілях технічних засобів (автомобілів, тракторів, автокранів і т.п.), що належать підприємствам, установам, організаціям, з якими вони перебувають у трудових відносинах.

У ході дослідження підсумовується, що трудовим законодавством України передбачаються відмінні підходи до матеріальної відповідальності залежно від широкого кола обставин: різних форм вини, трудових ситуацій тощо, бо у складному трудовому процесі виникаючи досить різноманітні правові зв’язки. Відповідальність залежить і від виду майна, якому була завдана шкода, мети знаходження даного майна у працівника, способу і обставин, за яких була заподіяна шкода.

Посилання

Коротка О.М. Удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності в умовах ринкової економіки: автореф. дис. … к.ю.н. 12.00.05. Національний університет внутрішніх справ. Х., 2003. 20 с.

Медведенко Н.В. Місце дисциплінарної відповідальності в системі юридичної відповідальності. Організаційно-управлінські, економічні, психологопедагогічні аспекти забезпечення діяльності Єдиної державної системи 15 цивільного захисту (ЄДСЦЗ). Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (Черкаси, 17 березня 2017 р.). Черкаси, 2017. С. 48-50.

Лега О.В. Економіко-правові аспекти матеріальної відповідальності облікових працівників. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2010. № 3. Ч. 2. С. 150-151.

Кодекс законов о труде УССР: Закон УССР от 1922 г. Сборник узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства УССР. 1922. Приложение к № 52. Ст. 751.

Кодекс законів про працю: Закон УРСР від 10.12.1971 р. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Додаток до № 50. Ст. 375

Луцюк П.С. Концептуальні засади юридичної відповідальності в сучасних умовах розвитку трудового законодавства: дис. … д.ю.н.: 12.00.05. Сєверодонецьк, 2017. 468 с.

Ревуцький Т.І. Становлення та розвиток законодавства про матеріальну відповідальність в Україні. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2015. № 12. С. 120-126.

Коваленко К.В. Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність. Форум права. 2008. № 2. С. 231-236.

Огілько К.С. Особливості матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/5990/1/90_p385-387.pdf.

Зайчук О.В. Сучасна правова енциклопедія./ О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський [та ін.]; за заг. ред. О.В. Зайчука. 2-ге вид., перероб. і допов. К.: Юрінком Інтер, 2013. 408 с.

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 32-VIII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/

Васильченко Н.В. Матеріальна відповідальність в трудовому праві України як механізм забезпечення права власності роботодавця. Вісник Донецького національного університету. Серія В. «Економіка і право». Вип. 1. 2013. С. 217-219.

Потопахіна О.М. Материальная ответственность в науке и практике трудового права. Правова держава. 2002. № 4. С. 15-20.

Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 06.06.1995 р. № 217/95–ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 22. Ст. 173.

Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин: автореф. дис. …к.ю.н.: спец.: 12.00.05. Харків, 2003. 26 с.

Мацько М.А. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору і майнова цивільно-правова відповідальність: науково-практичні підходи з огляду на захисну та виробничу функції трудового права. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. 2017. Вип. 5. С. 243-256.

Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками: Постанова Пленуму ВСУ від від 29.12.1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-92#Text

Юридична відповідальність та інші примусові заходи у трудовому праві: навчальний посібник/ М.І. Іншин, В.І. Щербина, І.М. Ваганова. Х.: Золота миля, 2012. 495 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення