Поняття та ознаки соціального забезпечення молоді

Автор(и)

  • А.Р. Черниш аспірантка кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.20

Ключові слова:

молодь, соціальне забезпечення, соціальні проблеми молоді, рівень життя, соціальна підтримка

Анотація

У статті досліджено поняття та ознаки соціального забезпечення молоді. У статті обґрунтовано: розвиток соціального забезпечення молоді в умовах швидкозмінного середовища глобалізованого життєвого простору в контексті інтеграції освіти і науки України в європейський простір громадянських суспільств; культурологічну основу; необхідність соціального простору молоді з метою формування її психологічного досвіду; підходи до формування розуміння соціального забезпечення молоді. Українська молодь потребує неабиякої соціальної підтримки та соціального захисту як така, що перебуває лише на початковому етапі утвердження життєвих позицій, являє більшу половину категорії працездатного населення всередині країни та суттєво страждає від економічної кризи, недостатнього рівня державної підтримки її соціальних потреб та ще більш тяжкими факторами внаслідок воєнних дій на території України.

Розкриття поняття соціального забезпечення молоді неможливе без дослідження категорії «молодь». У статті розкривається міжгалузевий характер даної категорії та вносяться пропозиції щодо більш чіткого правового визначення категорії «молодь» шляхом внесення змін до Закону України «Про основні засади молодіжної політики». 

У статті на основі порівняльного аналізу термінів «соціальний захист» та «соціальне забезпечення», представлених у роботах науковців України, обгрунтовано, що у цілому, соціальне забезпечення молоді можна розглядати у таких значеннях: як комплекс організаційних, юридичних, економічних і фінансових заходів, спрямованих на подолання відповідних соціальних ризиків та мінімізацію їх впливу на життя населення; як інститут права у сучасній системі права соціального забезпечення – тобто сукупність правових норм, якими регулюються суспільні відносини у сфері організації, фінансування і надання передбачених законами видів матеріального забезпечення, соціальних послуг та соціальних пільг молоді; як об’єкт державного управління та напрям політики держави – тобто система заходів щодо забезпечення соціальних прав і гарантій молодої людини; як діяльність держави та представників недержавного сектору; сукупність заходів щодо створення умов для розвитку та становлення даної соціальної групи в державі; як систему суспільних відносин тощо.

Посилання

Кайтанський О.С. Правове забезпечення соціального захисту молоді в Україні: монографія. Одеса: Фенікс, 2015. 204 с.

Про основні засади молодіжної політики: Закон України від 27 квітня 2021 року № 1414-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text

Про молодіжну стратегію до 2030 року: Указ Президента України від 12 березня 2021 року № 94/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94/2021#Text

Про соціальні послуги: Закон України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text

Гусова К.Н. Право социального обеспечения: учебное пособие. М.: «Проспект», 1999. С. 10.

Сташків Б. І. Поняття права соціального забезпечення. Віче. 2000. №7. С. 24-26.

Рабинович П. Природне право: діалектика приватного і публічного. Право України. 2004. № 9. С. 61-63.

Потопахіна О.М. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: поняття та види. Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Т. 23 (62). 2010. №2. С. 114.

Пилипенко П.Д. Право соціального забезпечення України: навчальний посібник. К.: Істина, 2007. 434 с.

Лисенко Х. Право дитини, позбавленої батьківського піклування, на особливий захист і допомогу держави: міжнародно-правовий аспект. Право України. 2008. № 6. С. 9-13.

Болотіна Н.Б. Право соціального захисту в Україні: навч. посібник. К.: Знання, 2005. 485 с.

Лисенко Х. Право дитини, позбавленої батьківського піклування, на особливий захист і допомогу держави: міжнародно-правовий аспект. Право України. 2008. № 6. С. 9-13.

Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10.02.1998 р. №103/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. №32. Ст. 215.

Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. К.: Знання, 2005. 381 с.

Потопахіна О.М. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: автореф. дис. … к.ю.н.: спец. 12.00.05. «Трудове право; право соціального забезпечення». Одеська національна юридична академія. Одеса, 2008. 22 с.

Тарасенко В.С. Правове забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів в Україні: монографія. О.: «Фенікс», 2008 р. 156 с.

Бориченко К.В. Соціальний захист сімей з дітьми за законодавством України: автореф. дис. … канд. юр. наук: спец. 12.00.05. «Трудове право; право соціального забезпечення». Нац. ун-т. «Одеська юридична академія». Одеса, 2015. 20 с.

Медвідь А.О. Соціальний захист бездомних осіб і безпритульних дітей: дис. ... к. ю. н. : 12.00.05. Нац. ун-т «Одеська юридична академія». 2015. 240 с. С. 192.

Ярошенко І.С. Право соціального забезпечення: навч. посібн. К.:КНЕУ, 2005. 232 с.

Баняс С.М., Хомко Л.В. Соціальне забезпечення молоді:окремі аспекти. Актуальні проблеми реформування законодавства про працю та у сфері соціального захисту: збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару (21 травня 2020 року). Львів: ЛьвДУВС, 2020. 219 с.

Тарабукін Ю.О. Соціологія молоді: Курс лекцій. К.: Фітосоціо Центр, 2011. 230 с.

Мадей А.С. Окремі питання соціального захисту молоді в Україні. Пріоритетні напрями модернізації системи права. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 15-16 травня 2020 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. 148 с. С. 73-77.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення