Методологія податкової консультації в аспекті діяльнісної теорії правозастосування

Автор(и)

  • Л.І. Вдовічена кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2184-0119

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.28

Ключові слова:

індивідуальна податкова консультація, узагальнююча податкова консультація, платник податків, діяльнісна теорія, методологія правозастосування

Анотація

Визнання та закріплення інституту податкових консультацій в світлі проведення податкових реформ викликало необхідність дослідження нових взаємовідносин контролюючих податкових органів та платників податків, вирішення проблем правової регламентації їх статусу на рівні галузевого законодавства. Особливий інтерес представляє методологія правотворчості податкових консультацій, зокрема крізь призму діяльнісної теорії в правозастосуванні. Застосування діяльнісного підходу до проблем сучасного податкового права нерозривно пов’язане з тенденцією антропологізації податкової юридичної науки та практики. Тому, податкові консультації виступають в якості інформаційних та гарантійних інструментів, за посередництвом яких створюються умови для належної та послідовної реалізації платником податків його прав та обов’язків, навіть у такий, доволі складний, період існування нашої держави.

Доведено, що співпраця (партнерство) у податковій сфері передбачає добросовісне доведення платниками податків до відома податкових органів усіх, що мають значення для оподаткування, обставин їх господарської діяльності. Натомість, платники податків мають можливість отримати від податкових органів докладні належні роз’яснення з питань обчислення і сплати податків, а також справедливе (адекватне) оподаткування і гарантії від переслідування за ймовірні прорахунки або ж помилки, допущені податковими органами.

Індивідуальна податкова консультація – це роз’яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій. Узагальнююча податкова консультація – це  оприлюднення позиції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що склалася за результатами узагальнення індивідуальних податкових консультацій, наданих контролюючими органами платникам податків, та/або у разі виявлення обставин, що свідчать про неоднозначність окремих норм такого законодавства.

Автором визначено керівні принципи, які лежать в основі методологічної правотворчості податкової консультації:  принцип затребуваності податкової консультації, принцип формально-визначеної суб’єктної орієнтованості податкової консультації, принцип пріоритетності узагальнюючої податкової консультації, принцип гарантованості інтересів платника податків, принцип презумпції правомірності рішень платника податків. Встановлено, що від характеру обраних методологічних принципів формування податкової консультації багато в чому залежать результати її використання, достовірність тлумачення положень законодавства, рівень всебічності, ступінь переконливості, істинність для адресата – платника податків.

Посилання

Податковий кодекс України : Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI в редакції від 09.07.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Адміністративно-правовий захист прав платників податків. За ред. Ковалів М. В., Єсімов С. С., Проць І. М. та ін. Львів: СПОЛОМ, 2021. 240 с.

Білозьоров Є.В. Природний тип розуміння права як підґрунтя діяльнісної теорії правознавства. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». 2022. №2. С.10-14. DOI https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.1

Брояков С. В. Ґенеза розвитку податкових консультацій крізь призму історичної ретроспективи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. № (46). С. 79-80. DOI https://doi.org/10.32841/2307-1745.2020.46.16

Брояков С. Система принципів податкового консультування. Knowledge, Education, Law, Management. 2020. №4 (32), vol. 2. С.14-18 DOI https://doi.org/10.51647/kelm.2020.4.2.3

Гусарєв С. Д., Білозьоров Є. В. Методологічні засади використання діяльнісного підходу у сучасному правознавстві. Актуальні проблеми юридичної освіти та науки в Україні / за ред. Ю. С. Шемшученка. Київ, 2016. С. 31-41

Гусарєв С. Діяльнісний підхід у структурі методології сучасного правознавства. Право України. 2011. № 8. С. 160- 167.

Козюбра М. Праворозуміння: поняття, типи та рівні. Право України. 2010. № 4. С. 10-21.

Кучук А. М. Основи теорії правового поліцентризму : монограф. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. 312 с.

Маринів Н. А. Актуальні проблеми податкових консультацій та шляхи їх вирішення. International scientific and practical conference «Actual trends of modern scientific research». 2020. MDPC Publishing, Munich, Germany.

Небесна М. О. Класифікація адміністративних актів контролюючих органів у сфері оподаткування. Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2018. №29 (68)-№ 4. С. 120-125.

Податкове право України : підручник / [О. О. Головашевич, А. М. Котенко, Є. М. Смичок та ін.] ; за ред. М. П. Кучерявенка, Н. А. Маринів. Харків : Право, 2019. 440 с.

Понура Ю. В. Організація податкового консультування в системі податкового адміністрування: теоретико-методичний аспект. Ефективна економіка. 2019. № 5. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.40

Українська Т. О. Податкова консультація: допомога платнику податків чи фіскальний інструмент податкового органу. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 1. С. 211-214, С. 211

Скляр Н. Ф. Принципи фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства. Правова позиція. 2020. № 4 (29). С. 41 – 47 DOI https://doi.org/10.32836/2521-6473.2020-4.9

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право