Відповідальність за насильницьке зникнення у кримінальному законодавстві зарубіжних держав (через призму положень міжнародних договорів)

Автор(и)

  • І.А. Онишкевич аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського національного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8668-2847

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.37

Ключові слова:

насильницьке зникнення, кримінальний закон, злочин проти людства, Міжнародна конвенція про захист усіх осіб від насильницьких зникнень, Римський статут Міжнародного кримінального суду

Анотація

Насильницьке зникнення становить собою кричуще порушення гарантованих та основоположних прав та свобод, якими володіє людина. Практика застосування насильницьких зникнень не є новою, а відтак необхідність належного та дієвого регулювання, яке спрямоване на запобігання, охорону та захист осіб від насильницьких зникнень є соціально затребуваною. Нормативним втіленням прагнення держав до захисту людини від таких посягань є низка міжнародно-правових документів на міждержавному рівні, в той час, як на рівні конкретної держави здійснюються заходи, спрямовані імплементацію відповідних міжнародно-правових норм.

Відтак, метою цієї статті являється аналіз кримінально-правових приписів окремих держав в частині відповідальності за насильницьке зникнення, оцінка відповідності такого національного кримінального законодавства міжнародним стандартам боротьби із насильницькими зникненнями.

У статті було досліджено кримінальні закони таких держав як Республіка Вірменія, Грузія, Азербайджанська Республіка, Республіка Боснія і Герцеговина, Республіка Хорватія, Республіка Сербія, Республіка Чорногорія, Турецька Республіка, Королівство Іспанія, Румунія, Сполучені штати Америки. За основу аналізу було взято стандарти, які дають визначення злочину насильницького зникнення, та які викладені у Міжнародній конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень та Римському статуту Міжнародного кримінального суду.

За результатами проведеного дослідження було встановлено, що більшість із держав не надають захист від насильницьких зникнень з боку кримінального закону. Ті держави, які все ж закріпили насильницьке зникнення як злочин, здійснили це у наступних формах: перенесення у законодавство із збереженням усіх ознак, закріплення злочину без розкриття його ознак, часткове закріплення із видозміненням складу. При цьому за основу береться визначення, яке викладене у статті 7.2.i Римського статуту Міжнародного кримінального суду, тобто під охорону кримінального закону досліджуваних держав ставиться саме безпека людства, при цьому залишаються поза увагою одиничні випадки насильницького зникнення, які не вчиняються в межах широкого чи систематичного нападу вчиненого відносно будь-якого цивільного населення.

Посилання

Triffterer O., Ambos K. Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court : observers' notes, article by article. München: Beck , 2008. 221 с.

Римський статут міжнародного кримінального суду: [Веб-сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text (дата звернення: 10.07.2022).

Міжнародна конвенція про захист усіх осіб від насильницьких зникнень: [Веб-сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l54#Text (дата звернення: 10.07.2022).

Цвікі В. Ю. Міжнародно-правовий захист осіб від насильницьких зникнень : дис. на здобуття наук. ступеня канд.юр.наук : 12.00.11 : захист 24.03.2018 / наук. кер. Левицький Т. І. Львів, 2017. 247 с.

Parliamentary Assembly Resolution 1553 (2007) on missing persons in Armenia, Azerbaijan and Georgia from the conflicts over the Nagorno-Karabakh, Abkhazia and South Ossetia regions: [Веб-сайт]. URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17541&lang=EN (дата звернення: 10.07.2022).

Уголовный кодекс Республики Армения: [Веб-сайт]. URL: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus (дата звернення: 10.07.2022).

Уголовный кодекс Грузии: [Веб-сайт]. URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426?publication=234 (дата звернення: 10.07.2022).

Уголовный кодекс Азербайджанской Республики: [Веб-сайт]. URL: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353#pos=468;-44 (дата звернення: 10.07.2022).

Parliamentary Assembly Doc. AS/Jur (2011) 45: [Веб-сайт]. URL: http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2011/ajdoc45.pdf (дата звернення: 10.07.2022).

Criminal Code of Bosnia and Herzegovina: [Веб-сайт]. URL: https://rm.coe.int/bih-criminal-code-consolidated-text/16806415c8 (дата звернення: 10.07.2022).

Criminal Code of the Republic of Croatia: [Веб-сайт]. 2011. URL: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/111330/138685/F-737560904/HRV111330%20Eng.pdf (дата звернення: 10.07.2022).

Criminal Code of Republic of Montenegro: [Веб-сайт]. URL: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/05/Montenegro-Criminal-Code-2003-eng.pdf (дата звернення: 10.07.2022).

Criminal Code of the Republic of Serbia: [Веб-сайт]. URL: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Mercenaries/WG/Law/Serbia/CriminalCode.pdf (дата звернення: 10.07.2022).

Criminal Code of Turkey: [Веб-сайт]. URL: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/ppp_testdumb/documents/040926TurkeyCriminalCode.pdf (дата звернення: 10.07.2022).

Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances on the mission to Spain (23 to 30 September 2013) : [Веб-сайт]. URL: https://digitallibrary.un.org/record/778334?ln=en (дата звернення: 10.07.2022).

Criminal Code of the Kingdom of Spain: [Веб-сайт]. URL: https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/DocumentacionPublicaciones/Documents/Criminal_Code_2016.pdf (дата звернення: 10.07.2022).

The Criminal Code of Romania: [Веб-сайт]. URL: http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Romania/RO_Criminal_Code.pdf (дата звернення: 10.07.2022).

U.S. Code Part I - CRIMES: [Веб-сайт]. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I (дата звернення: 10.07.2022).

Андрушко А. В. Система злочинів проти свободи, честі та гідності особи за законодавством зарубіжних держав: порівняльно-правове дослідження // Порівняльно-аналітичне право. 2020.№ 1. С. 412-421.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право