Віктимологічні заходи запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються відносно іноземців

Автор(и)

  • Г.М. Чхеідзе аспірант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2267-6349

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.39

Ключові слова:

іноземець, кримінальне правопорушення, віктимність, віктимізація, запобігання

Анотація

У статті надано поняття віктимологічному запобіганню кримінальним правопорушенням, на основі чого визначені концептуальні шляхи такої діяльності відносно іноземців. У результаті дослідження виявлено, що значний детермінуючий вплив на віктимізацію конкретних потерпілих-іноземців здійснює спеціальна рольова віктимність (бізнес-віктимність, конкурентно-трудова, освітньо-конформістська, туристична), а також віктимологічна деформація особи (різні девіації у поведінці).

Окрім того, прискорює віктимізацію провокуюча поведінка потерпілого, а саме: 1) активна поведінка, що носить аморальний або протиправний характер, як правило, викликає вчинення насильницького кримінального правопорушення; 2) пасивна поведінка, у випадках непередбаченої поведінки, як правило, викликає вчинення корисливо-насильницького чи корисливого кримінального правопорушення.

Викладено пропозиції щодо впровадження специфічних заходів забезпечення безпеки іноземців за кожним із чинників в умовах сьогодення.

Розглянуті чинники віктимності іноземців дозволили згрупувати віктимологічні заходи запобігання у запропонованій авторській комплексній державній цільовій програмі запобігання кримінальним правопорушенням, один із розділів якої стосуватиметься іноземців, за сферами впливу, зокрема в інформаційній, соціальній та технічній сферах. Так, в інформаційній сфері – усунення фобій про кримінальність навколишньої дійсності та роз’яснення правил поведінки; у соціальній сфері – надання допомоги у період адаптації у трудовій життєвій ситуації, перевірка місць проживання, дозвілля іноземців з боку спеціальних структур; технічний компонент включає обладнання місць проживання, навчання і навіть роботи засобами відеофіксації.

Запропоновано визначення віктимологічної профілактики – це діяльність державних та громадських інститутів, спрямована на виявлення та нейтралізацію факторів, що формують віктимну поведінку, визначення груп ризику та конкретних осіб з підвищеним ступенем віктимності, розробка охоронно-захисних можливостей потенційних жертв, і навіть відновлення порушених протиправним діянням прав й запобігання рецидивній віктимності.

Посилання

Албул С. В. Кримінологічна характеристика корисливо-насильницьких злочинів відносно іноземних громадян: автореф. дис…канд. юрид. наук : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Одеса, 2005. 194 с.

Джужа А. О. Теоретичні та практичні засади віктимологічного запобігання злочинам в Україні: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2018. 522 с.

Віктимологія: навч. посіб. / за ред. В. В. Голіни та Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2017. 308 с.

Кримінологія: навч. посіб. / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Г. Колб та ін.; за заг. ред. проф. О. М. Джужі. Київ: Атіка, 2009. 312 с.

Кримінологія: підручник / В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та ін.; за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2014. 440 с.

Кримінологія: підручник/ О. М. Джужа, Я. Ю. Кондратьєв, О. Г. Кулик та ін.; за заг. ред. О.М. Джужі. Київ: Юрінком Інтер, 2002.416 с.

Профілактика злочинів: підручник / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Ф. Гіда та ін.; за заг. ред. проф. О. М. Джужи. Київ: Атіка, 2011. 720 с.

Джужа О. М. Запобігання злочинам: кримінолого-віктимологічна парадигма: монографія. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. 331 с.

Mendelssohn B. (1963). The origin of the doctrine of Victimology. Victimology, № 3, 17–18. URL: https://psycnet.apa.org/record/1978-20003-001

Корнякова Т. В., Соколенко О. Л., Юзіков Г. С. Віктимологічне моделювання у системі заходів забезпечення кримінологічної безпеки суспільства: монографія. Дніпропетровськ : Ліра, 2016. 219 с.

Головкін Б. М. Віктимна поведінка жертв злочинів. Проблеми законності. 2016. Вип. 135. С. 124–135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2016_135_15.

Кримінологія: підручник / за заг. ред. В. В. Чернєя, О. М. Джужі. Київ: ФОП Маслаков, 2020. 612 с.

Ковальчук В. П. Деякі проблемні питання злочинів на ґрунті ненависті. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 2. С. 283–289.

Голіна В. В. Соціальні і психологічні чинники кримінологічної віктимізації в Україні. Вісник Академії правових наук України. 2007. № 3 (50). С. 185–191.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право