Ґенеза законодавства щодо реалізації права на ефективний засіб юридичного захисту на досудовому провадженні у кримінальному процесі України

Автор(и)

  • П. Осадчий старший слідчий третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7246-6614

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.46

Ключові слова:

ґенеза законодавства, право на ефективний засіб юридичного захисту, досудове провадження, зобов’язання держави, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Європейський суд з прав людини

Анотація

Право на ефективний засіб юридичного захисту як основоположне в рамках міжнародного національного кримінального процесуального законодавств потребує ефективних механізмів реалізації даного права. Корисним у досліджуваній тематиці видається аналіз практики Європейського суду з прав людини, діяльність якого спрямована на здійснення контролю за реалізацією прав і свобод, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. У науковій статті висвітлено ґенезу законодавства щодо реалізації права на ефективний засіб юридичного захисту на досудовому провадженні у кримінальному процесі України. Метою статті є розгляд законодавства про право на ефективний засіб юридичного захисту в ретроспективі, із акцентуванням уваги на основні нормативно-правові акти, які містять положення щодо реалізації права на ефективний засіб юридичного захисту на досудовому провадженні у кримінальному процесі України. Важливим аспектом у реалізації права на ефективний засіб юридичного захисту є правова основа такої діяльності. Зокрема, дослідження ґенези законодавства даного права вказує на розвиток механізмів його реалізації, що в подальшому створює підстави для оцінки їх ефективності та якості. Необхідність узгодження гарантування державою забезпечення низки прав і свобод людини та громадянина, зокрема в рамках кримінального процесу, детермінує потребу в удосконаленні теорії гарантій прав і основних свобод особи, а також супутньо формування та розробку нормативних, правозастосовних та інших практик з метою підвищення ефективності функціонування правозахисних механізмів. Автором наукової статті висунуто ідею щодо того, що оцінка якості механізмів забезпечення реалізації будь-якого права викликає необхідність дослідження ґенези законодавства, зокрема кримінального процесуального. Зважаючи на те, що правотворчі процеси у сфері упорядкування механізмів реалізації права на ефективний засіб юридичного захисту відбуваються як на міжнародному, так і національному рівнях, автор звертається до фундаментальних документів, якими, власне, і була встановлена необхідність формування і розвитку таких механізмів.

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: документ 995_004. Подано в редакції від 02.10.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 10.02.2021).

Висновок щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини проекту Закону України «Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні». URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/konvents(1).pdf (дата звернення: 30.06.2022).

Рішення у справі Afanasyev v. Ukraine (№ 38722/02, 5 квітня 2005, § 75). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_239#Text (дата звернення: 30.06.2022).

Deshko L. National institutions established in accordance with the Paris principles, engaged into the promotion and protection of human rights in the system of internal means of security. Конституційно-правові академічні студії. Випуск 2. 2020. С. 25-32.

Віденська декларація і Програма дій: міжнародний документ № 995_504 від 25.06.1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_504#Text (дата звернення: 15.04.2022).

Статут Організації Об’єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду: міжнародний документ № 995_010 від 16.09.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text (дата звернення: 15.04.2022).

Принципи, які стосуються статусу національних установ, що займаються заохоченням і захисту прав людини [Паризькі принципи]. Додаток до резолюції 48/134 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1993 року. URL: http://notorture.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Parizki-printsipi.pdf (дата звернення: 17.04.2022).

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: документ № 995_043. Ратифікація від 19.10.1973 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 10.01.2022).

General Comment No. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant (2004). UNITED NATIONS. URL: https://www.ohchr.org/en/resources/educators/human-rights-education-training/c-general-comment-no-31-nature-general-legal-obligation-imposed-states-parties-covenant-2004 (дата звернення: 17.06.2022).

GENERAL COMMENT ON ARTICLE 4 (adopted at the 1950th meeting, on 24 July 2001). International covenant on civil and political rights. UNITED NATIONS. URL: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIRv2FVaVzRkMjTnjRO%2bfud3cPVrcM9YR0iix49nlFOsUPO4oTG7R/o7TSsorhtwUUG%2by2PtslYr5BldM8DN9shT8B8NpbsC%2b7bODxKR6zdESeXKjiLnNU%2bgQ%3d%3d (дата звернення: 17.06.2022).

General recommendation XXVI on article 6 of the Convention. Fifty-sixth session (2000). 24 March 2000. UNITED NATIONS. Human rights treaty bodies. URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CERD/GEC/7498&Lang=en (дата звернення: 17.06.2022).

Конституція України: Закон України в редакції від 01.01.2020 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 10.01.2022).

Рішення Конституційного Суду №19-рп/2011 від 14.12.2011 р. у справі за конституційним зверненням громадянина Осетрова Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 55 Конституції України, частини другої статті 2, пункту 2 частини третьої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, частини третьої статті 110, частини другої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України та конституційним поданням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо офіційного тлумачення положень статей 97, 110, 234, 236 Кримінально-процесуального кодексу, статей 3, 4, 17 Кодексу адміністративного судочинства України в аспекті статті 55 Конституції України (справа про оскарження бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо заяв про злочини). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-11#Text (дата звернення: 17.06.2022).

Цивільний кодекс України: Закон України в редакції від 22.06.2022 № 435-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 30.06.2022).

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України в редакції від 05.01.2022 № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 20.01.2022).

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України в редакції від 06.04.2022 № 1618-IV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення: 30.06.2022).

Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 24.11.2021 № 266/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 30.06.2022).

Про судовий збір: Закон України в редакції від 24.05.2022 № 3674-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17#Text (дата звернення: 30.06.2022).

Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна: постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1989 року № 3. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-89#Text (дата звернення: 30.06.2022).

Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів: постанова Пленуму Верховного Суду України від 02 липня 2004 року № 13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-04#Text (дата звернення: 30.06.2022).

Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 4. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95#Text (дата звернення: 30.06.2022).

Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні: Закон України від 31.12.2009 №962-ХІІ. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_12_15/T096200.html (дата звернення: 30.06.2022).

Положення щодо виплати компенсації, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим особам, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 р. № 535. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/535-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 30.06.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність