До питання сучасної структури окремої криміналістичної методики

Автор(и)

  • Ю.Г. Чердинцев кандидат юридичних наук, директор Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз,, Україна https://orcid.org/0000-0002-8293-9286

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.48

Ключові слова:

криміналістична методика, криміналістична характеристика, одиниця, особливості розслідування, структурна частина

Анотація

В статті проаналізована структура криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів, пропонується сучасна її будова, зокрема окрема криміналістистична методика повинна обов’язково включати криміналістичну характеристику, типові слідчі ситуації і програми (алгоритми) дій слідчого на кожному криміналістичному етапі розслідування, особливості тактики провадження окремих слідчих (розшукових) дій, інших заходів та тактичних операцій, а також особливості розслідування в умовах воєнного стану.

Криміналістична характеристика розглядається як важлива структурна одиниця окремої методики, що відбиває суто її криміналістичний аспект, описує криміналістичнозначущі, статистично виведені, елементи злочинів певної групи. Автор приходить до висновку, що до криміналістичної характеристики належать ознаки обставин, які підлягають доказуванню (але не всіх), й лише ті ознаки, що зумовлюють вибір відповідних криміналістичних засобів, прийомів і методів розслідування злочину (криміналістично значущі). Тому стверджує, що обгрунтованою буде виглядати відмова від дослідження обставин, які підлягають доказуванню, в методиках та у більшості сучасних дисертаційних дослідженнях з криміналістики.

На основі аналізу існуючих наукових поглядів та концепцій автор підтримує позицію про виділення вихідного етапу розслідування, а також щодо доцільності розроблення рекомендацій щодо організаційних дій слідчого на цьому етапі та в процесі розслідування на двох традиційних криміналістичних етапах: початковому та наступному. На підставі порівняння конкретної слідчої ситуації, що виникла під час розслідування конкретного злочину, з типовою слідчі повинні обрати належні, найефективніші криміналістичні засоби і методи встановлення об’єктивної дійсності.

Включення до структури окремої криміналістичної методики особливостей розслідування в умовах воєнного стану розглядаеться як актуальна потреба практиків. Адже умови воєнного стану вносять зміни як в програму (алгоритм) дій слідчого, так й в тактику слідчих (розшукових) дій. Це зумовлено тим, що законодавець відійшов від принципу безпосередності дослідження доказів.

Констатується, що дослідження й інших криміналістичних аспектів розслідування злочинів окремих видів можуть мати місце.

Посилання

Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. Х.: Консум, 1999. 480 с.

Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: НОРМА – ИНФРА*М, 2001. 240 с.

Коновалова В.Е. Убийство: искусство расследования. Х.: Факт, 2001. 311 с.

Журавель В. Криміналістична характеристика злочинів: реальність чи ілюзія? Правничий часопис Донецького університету. 2001. № 1 (6). С. 56 – 60.

Бахін В., Лук’янчиков Б. Склад і призначення криміналістичної характеристики злочинів. Правничий часопис Донецького університету. 2000. № 1 (4). С. 39 – 43.

Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997. 480 с.

Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Х.: Юрид. ин-т, 1985. 92 с.

Журавель В. Проблеми періодизації досудового розслідування. Вісник Національної академії правових наук України. 2014. № 2 (77). С. 136–143.

Кримінальний процес : підручник / [Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.] ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2013. 824 с.

Волобуєв А.Ф. Загальні положення криміналістичної методики. Х.: Ун-т внутр. справ, 1996. 36 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність