До питання кримінальної відповідальності за правопорушення, вчинені з мотиву ненависті

Автор(и)

  • Т.І. Сухоребра завідувач кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ, кандидат юридичних наук, доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2918-4574
  • В.М. Панькевич доцент кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ, кандидат юридичних наук, доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0298-0033

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.57

Ключові слова:

кримінальне правопорушення, кримінальна відповідальність, ненависть, нетерпимість, порушення рівноправності

Анотація

У статті автором проводиться аналіз норм кримінального законодавства України у сфері кримінально-правової протидії порушенню конституційного принципу рівноправності та толерантного ставлення до різних соціальних груп людей.             Визначено, що з метою ефективної охорони суспільних відносин у сфері забезпечення повної та безперешкодної реалізації принципу рівноправності, а також толерантних стосунків представників різних соціальних груп, національне законодавство містить систему кримінально-правових норм у цій сфері. Проте, наявні аналітичні та статистичні дані свідчать про тенденцію щорічного збільшення кількості як зареєстрованих, так і латентних кримінальних правопорушень, вчинених з мотиву ненависті до представників окремих соціальних груп, при цьому, кількість кримінальних проваджень, що направляються до суду та розглянуті по суті складає незначну кількість, що обумовлено, в тому числі, недосконалістю норм кримінального законодавства.            Зауважено, що світовим співтовариством напрацьовано велику кількість нормативно-правових актів у сфері забезпечення рівноправності та толерантності. До національного механізму охорони рівноправності та толерантного ставлення до різних соціальних груп входить система кримінально-правових норм, що розташовані у Загальній та Особливій частинах Кримінального кодексу України.

Відзначено, що відповідно до змісту системи кримінально-правових норм, які забезпечують охорону рівноправності та толерантного ставлення до різних соціальних груп, опису в тексті нормативно-правового акту законодавець використовує різні терміни. Зокрема, «на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату або на ґрунті статевої приналежності», «розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті», «з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості», що, через їх синонімічний зміст, не зовсім відповідає вимогам, які пред’являються до законодавчої мови та техніки щодо правової визначеності.

    Зроблено висновок про те, що загальновживаним терміном, що використовується, до речі, не тільки правовими інституціями Європейського союзу, а й Сполучених Штатів Америки, є вчинення злочину з мотиву ненависті до різних соціальних груп. Тому з метою гармонізації вітчизняного законодавства із правовим полем Європейського Союзу, підвищення ефективності правозастосування, слід терміни: «ворожнеча», «нетерпимість», «розбрат» у відповідних статтях чинного КК України змінити на термін «ненависть».

Посилання

Конституція України : Основний Закон від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Звіт за результатами дослідження «Практика розслідування в Україні злочинів, вчинених з мотивів нетерпимості»: за ред. Р. Мартиновського. Київ, 2021р. 130 с.

Загальна декларація прав людини (прийнята і проголошена резолюцією 217А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року). Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. Упорядник Ю.К. Кучуренко. 2-е вид. К.: Юрінформ, 1992. С. 18–23.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (прийнятий і відкритий для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 2200 А (ХХІ) Генеральної Асамблеї ООН від 16 грудня 1966 року; набув чинності, в тому числі й для України, 23 березня 1976 року). Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. 3-є вид., доп. і перероб. К.: Сфера, 2002. С. 13–23.

Європейська конвенція з прав людини (прийнята у Римі, 4.ХІ.1950 р.). Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. 3-є вид., доп. і перероб. К.: Сфера, 2002. С. 239–249.

Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України. К.: Атіка, 2003. 144 с.

Рішення ЄСПЛ у справі «Насрулоєв проти Росії» (Nasrulloyev v. Russia) від 11 листопада 2007 року №656/06. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82654

Проєкт Кримінального кодексу України, підготовлений Рабочою групою з питань розвитку кримінального права станом на 17.07.2022р. URL: https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code

Панькевич В. М. Кримінально-правова характеристика порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань. Автореф. дис.на здоб. наук. ступ. к.ю.н. КНУВС, К., 2010. 20 с.

Словник української мови у 12 т. К.: Наукова думка, 1970. Т.1. 799с.

Словник української мови у 12 т. К.: Наукова думка, 1974. Т.5. 840с.

Словник української мови у 12 т. К.: Наукова думка, 1977. Т.8. 756с.

Система збору даних про злочини на ґрунті ненависті, мову ворожнечіта дискримінацію в Україні: рекомендації щодо вдосконалення та застосування спільного підходу та ситуаційний аналіз. Проект «Посилення доступу до правосуддя через несудові механізми правового захисту для жертв дискримінації, злочинів на ґрунті ненависті та мови ворожнечі в країнах Східного партнерства». URL: https://rm.coe.int/final-data-collection-report-ukraine-ua/16809fac71

Вирок від 27.07.2018 року у справі № 333/7688/17 (провадження №1- кп/333/174/18). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/75535145

Повідомлення до Європейського парламенту та Ради Європи: «A more inclusive and protective Europe: extending the list of EU crimes to hate speech and hate crime». URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0777

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 12. Філософія права