Компетенція Президента Республіки Польща щодо охоро- ни її суверенітету, незалежності і територі- альної цілісності

Автор(и)

  • Ю.М. Коломієць кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, Ukraine
  • М.І. Марчук доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0217-478X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.58

Ключові слова:

державна влада, президент, функції, повноваження, суверенітет, національна безпека, територіальна цілісність, незалежність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню функцій Президента Республіки Польща. Констатується, що охорона суверенітету, незалежності і територіальної цілісності визнається польською конституційною доктриною однією із ключових функцій
Президента Республіки Польща як глави держави. Підкреслюється, що компетенція Президента у сфері охорони суверенітету, незалежності та державної цілісності обумовлюється наявним у Польщі різновидом республіканської форми правління та, фактично, включає «традиційні» повноваження, які притаманні главам усіх держав, а також
повноваження, властиві лише Республіці Польща.
До традиційних повноважень Президента Республіки Польща як глави держави, пов’язаних із охороною суверенітету, незалежності та державної цілісності віднесено його повноваження, пов’язані із представництвом держави та міжнародними зносинами, а також керівництво Збройними Силами й повноваження у сфері оборони та внутрішньої безпеки. Зауважується, що у Республіці Польща результативність реалізації даних напрямів досягається за допомогою злагодженої роботи всіх органів державної влади, яку очолює глава держави. Водночас підкреслюється, що з огляду на те, що сфера охорони суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Польської держави є предметом відання як глави держави, так і Уряду, то виникає необхідність чіткого розподілу повноважень указаних суб’єктів.
Резюмується, що реалізація Президентом Республіки Польща функції щодо охорони суверенітету, незалежності і територіальної цілісності польської держави як в умовах збройного конфлікту, так і в мирний час безпосередньо нав’язують до дієвості системи органів державного управління, що представляють вертикаль безпосереднього
примусу: армії, поліції та служб безпеки та одночасного використання інших конституційно-правових механізмів стримувань і противаг.

Посилання

Конституційне право : підручник / [О. С. Бакумов, Л. Д. Варунц, Т. І. Гудзь та ін.], за заг. ред. О. С. Бакумова, Т. І. Гудзь, М. І. Мар-

чука; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 484 с.

Skrzydło W. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wyd. VII. Warszawa : LEX Grupa ; Wolters Kluwer, 2013. 328 s.

Конституції зарубіжних країн : навч. посіб. /авт.-упоряд.: В. О. Серьогін, Ю. М. Коломієць, О. В. Марцеляк та ін. ; за заг. ред. В. О. Серьогіна. Харків : ФІНН, 2009. 664 с.

Balicki R. Uprawnienia Prezydenta w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – zagadnienia podstawowe. Przegląd Prawa i Administracji. 1998. T. XL. Nr 2079. S. 21–40.

Wojtaszczyk K. A. Kompendium wiedzy o państwie. Warszawa : Liber, 1995. 207 s.

Trejnis Z. Cywilne zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Wojsko i wychowanie. 1997. Nr 7. S. 78–82.

Sarnecki P. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów. Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000. 218 s.

Wołpiuk W. J. Siły zbrojne w regulacjach Konstytucji RP. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1998. 160 s.

W sprawie określenia głownych kierunkow rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na

lata 2013−2022 : Postanowienie Prezydenta RP z 08.11.2011 r. Monitor Polski. 2011. Nr 103. Poz. 1030.

O służbie wojskowej żołnierzy zawodowych: Ustawa z 11.09.2003 r. Dziennik Ustaw. 2010. Nr 90. Poz. 593.

O stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowodcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej : Ustawa z 29.08.2002 r. Dziennik Ustaw. 2002. Nr 156. Poz. 1301 ze zm.

O Policji : Ustawa z 06.04.1990 r. : тekst ujednolicony. Dziennik Ustaw. 2017. Poz. 2067.

O zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa: Ustawa z 17.12.1998 r. Dziennik Ustaw. 2010. Nr 240. Poz. 1601.

Prawo o ustroju sądów wojskowych : Ustawa z 21.08.1997 r. Dziennik Ustaw. 2017. Poz. 2243 i 2265 oraz z 2018 r. Poz. 3 i 5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 12. Філософія права