Юридична природа особи- стих немайнових прав автора

Автор(и)

  • П.П. Черевко доцент, кандидат юридичних наук доцент кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.60

Ключові слова:

авторське право, немайнові права, юридична природа, монізм і дуалізм, ознаки

Анотація

У даній статті автор аналізує сутність юридичної природи особистих немайнових прав автора. Відзначається, що важливе значення для континентальної Європи по охороні особистих прав автора відіграли дослідження авторського права, що проводилися в Німеччині на основі філософської концепції І. Канта (право, що пов’язане з особистістю творця). Указані наукові розвідки відіграли вирішальну роль в появі доктрини особистих немайнових прав автора, які покликані забезпечити охорону особистості творця у його творі.

Розглядається моністична та дуалістична концепція особистих немайнових прав автора. Стверджується, що моністична концепція всі повноваження особистого (немайнового) характеру, які визнаються за автором інтерпретує як прояв
єдиного та неподільного авторського права, де істотна розбіжність правового режиму особистих немайнових та майнових прав на твори, ще не означає вирішення наперед питання юридичної природи немайнових прав автора. Автор підтримує дуалістичний підхід у розкритті юридичної природи немайнових особистих прав автора, оскільки
він все-таки краще аргументований і містить в собі практичні моменти, які мають важливе значення як для процесу використання особистих немайнових та майнових прав, так і для правозастосовчої діяльності, де необхідно дотримуватися чіткого розмежування розуміння правового режиму немайнових та майнових прав автора.

Сутність особистих немайнових прав автора розкривається через аналіз атрибутивних ознак даних суб’єктивних прав, які забезпечують зв’язок творця з створеним ним твором та захищають його особистість, яка втілена в ньому. До вказа-
них ознак належать такі як немайновий характер особистих прав автора, притаманність факту авторства, їх абсолютність, істотність та невідчужуваність. Остання ознака є факультативною, а інші обов’язковими. Факультативність такої ознаки як невідчужуваність особистих немайнових прав автора пов’язується з можливістю передачі такого
немайнового права автора як права державної реєстрації авторського права на твір іншим особам.

Посилання

Особисті немайнові права особи : навч. посібник / за ред. А. О. Дутко. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 444 с.

Липцик Д. Авторское право и смежные права/ Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. Москва: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002. 788 с.

Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1956. 283 с.

Гордон М.В. Советское авторское право. Москва: Госюриздат, 1955. 232 с.

Гаврилов Э.П. Советское авторское право (Основные положения. Тенденция развития)/ Отв. ред. Рассудовский В.А. Москва: Наука, 1984. 222 с.

Никитина М.И. Авторское право на произведения науки, литературы и искусства. Казань, 1972. 135 с.

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ТК Велби, 2004. 752 с.

Якубівський І.Є. Проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні : дис. … доктора юрид. наук : спец. 12.00.03. Львів, 2019. 520 с.

Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія/ відп. ред. Я. М. Шевченко. Київ: КНТ, 2008. 625 с.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців : монографія / за заг. ред. В. Луця. Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. 256 с.

Верес І. Поняття та види особистих немайнових прав автора. Підприємництво, господарство і право. 2016. №8. С. 10-15.

Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1756. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF#Text (дата звернення: 08.08.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 12. Філософія права