Гендерне право та система права: проблеми теорії та практики

Автор(и)

  • Р. Дудник кандидат юридичних наук, асистент кафедри загальної теорії права та держави Національного університету «Одеська юридична академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0070-5188

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.3

Ключові слова:

гендер, гендерне право, система права, рівність, гендерно-правова експертиза, дискримінація

Анотація

Зважаючи на стрімкий розвиток сучасного суспільства під впливом сукупності різних факторів, можна стверджувати, що система права України перебуває в постійній динаміці, що проявляється, зокрема, у появі її нових структурних елементів, що покликані відповідати нагальним потребам суспільства. Одним з таких новосформованих складових є гендерне право, поява та розвиток якого наразі викликає чимало дискусій. Так, у статті проаналізовано призначення гендерного права та його місце в системі права України через характеристику гендерного права як галузі права та зв’язок його з іншими структурними елементами системи права. Акцентовано увагу на тому, що гендерне право - нова галузь права, яка починає формуватись в сучасних правових системах держав, в яких проголошено демократію, в основі якого лежать положення щодо передбачення та застосування засобів забезпечення рівності прав людини незалежно від статі, а також встановлення меж допустимих відмінностей у правах залежно від статі. Зроблено висновок про те, що гендерне право має самостійний предмет та метод правового регулювання, з огляду на що можна говорити про гендерне право, як про повноцінну галузь права, що існує поряд з іншими структурними елементами системи права. Охарактеризовано предмет правового регулювання гендерного права та його взаємодію з іншими галузями права, що показало важливість його виокремлення та подальшого вивчення для належного функціонування цивілізованого, демократичного, правового суспільства. Наведено приклад реалізації імперативного методу правого регулювання в межах гендерного права. Визначено роль положень щодо забезпечення гендерної рівності в законотворчому процесі шляхом аналізу необхідності здійснення гендерно-правової експертизи нормативно-правових актів. Прослідковано залежність положень гендерного права від принципу рівності та принципу недискримінації, що слід вважати основоположними ідеями гендерного права. Визначено низку теоретичних проблем, зокрема, відсутність загального визнання гендерного права галуззю права та їх практичних наслідків.

Посилання

Паламарчук Н.О., Кришня Т.О. Особливості гендерної дискримінації в сучасних умовах розвитку України та світу. Збірник наукових праць ЧДТУ. 2017. №47. С. 48-53.

Аніщук Н.В. Поняття, суть та соціальна цінність гендерного права. Актуальні проблеми філософії права: правова аксіологія : матеріали Міжнародного «круглого столу», м. Одеса, 9 грудня 2011 р. Одеса: Фенікс, 2012. С. 222-226.

Саннікова М. Комплексні галузі права: до постановки питання. Вісник Національної академії правових наук України. 2014. № 4 (79). С. 59-64.

Крочук М.І. Гендерна рівність як складова загального принципу рівності. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2011. №4. С. 464-471.

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08 вересня 2005 р. № 2866-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text (дата звернення: 05.09.2022).

Камінська Н.В. Гендерно-правова експертиза: правові засади, суб’єкти та результати. Розуміння маскулінності та гендерної рівності в секторі безпеки України та представлення результатів дослідження : матер. наук.-практ. конфер., м. Київ, 25 березня 2021 р. Київ, 2021. С. 96-99.

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 06 вересня 2012 р. № 5207-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text (дата звернення: 05.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень