Біоюриспруденція – фундаментальна частина сучасного загальнотеоретичного правознавства

Автор(и)

  • Д.В. Данко кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри соціальної медицини та гігієни, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • М.В. Бєлова доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • А.В. Данко юрист, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.10

Ключові слова:

біоюриспруденція, біоетика, біоправо, соматичні права людини

Анотація

Вказується, на сьогоднішній день, звернення до проблеми зміцнення і підтримки громадського здоров’я в контексті глобальної та соціальної біоетики зумовлено актуальною необхідністю, оскільки феномен громадського здоров’я виступає як їх природне втілення та прояв. Сучасні наукові дослідження та інноваційні технології в сфері біомедицини вимагають інтенсивного етичного регулювання з метою збереження здоров’я людини і його життя. Гуманістичне забезпечення клінічної медицини, інноваційно-прикладних наукових досліджень в галузі біомедицини та формування
професійних компетенцій фахівців пов’язано як з науково-технічними і технологічними досягненнями в сфері біомедицини, так і зі стійкою тенденцією їх гуманізації та соціалізації, що і вимагає звернення до феноменів глобальної та соціальної біоетики, розробки системи етичних регулятивів біомедичної практики.

Встановлено, біоюриспруденція – фундаментальна частина сучасного загальнотеоретичного правознавства. Біоюриспруденція як галузь правової наука повинна вивчати комплекс правових, медичних, етичних та психологічних складових соматичних прав людини, тобто всіх юридичних питань, які виникають у результаті реалізації особою права на розпорядження власним тілом. Саме біоюріспруденція займається теоретичними проблемами у галузі права щодо реалізації соматичних прав людини (життя людини в цілому, в свою чергу є об’єктом багатьох неюридичних наук). Біоюріспруденцію слід розглядати як комплексне, міждисциплінарне науково-правове утворення, що сформувалося на стику біоетики, біоправа та біомедицини. При цьому, вважаємо, розвиток біоюриспруденції як сучасного напрямку правової науки сприятиме підвищенню культури нормотворчої діяльності, розробці та прийняттю нових ефективних нормативно-правових актів що б враховували правові, медичні, етичні та психологічні складові реалізації соматичних прав людини.

Посилання

Бисага Ю.М., Козодаєв С.П., Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення біомедичних досліджень. Ужгород, 2018. 172 с.

Мишаткина Т.В., Богдан Е.Л. Феномен общественного здоровья в контексте глобальной и социальной биоэтики. Биоэтика и современные проблемы медицинской этики и деонтологии: материалы Республиканской научно-практической конференции с международным участием (Витебск, 2 декабря 2016 г.) / Мво здравоохранения Республики Беларусь, УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет». Витебск:ВГМУ, 2016. 289 с.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254 к/96- ВР. Верховна Рада України. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1456747272378216

Козодаєв С.П., Бисага Ю.М., Бєлов Д.М. Громовчук М.В. Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення біомедичних досліджень: монографія. Ужгород, 2018. 203 с.

Стеценко С. Біоюриспруденція як новий напрям правових наукових досліджень. Публічне право. 2013. № 3. С. 259–270.

Tokarczyk R.A. Biojurisprudencja: podstawy prawa dla XXI wieku. Lublin: Wydawnictvo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiedj, 2008. 109 s.

Кучера Т. Біоетика: огляд найактуальніших проблем. Видавництво: КНЕУ. 2014. С. 67-91.

Запорожан В.М., Аряєв М.Л. Біоетика та біобезпека. Підручник К.: Здоров’я, 2013. 456 с.

Запорожченко А. Роздуми щодо визначення місця біоюрипруденції в ситемі юрипруденції. URL: http://yuv.onua.edu.ua/index.php/yuv/article/view/1801/1764.

Запорожченко А.С. Правова танатологія: загальнотеоретичне дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 Одеса, 2015. 19 с.

Эволюция концепции смерти мозга в нашей стране. Медицинское право и этика. 2003. № 1. URL : http://www.worklib.ru/laws/ml02/pages/10017451.

Запорожченко А.О. Правова танатологія як новий науковий напрям. URL : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/4570/62.pdf?sequence=1&isAllowed=yС.435-440.

Хмара М.В. Медичне право в контексті актуальних проблем біоетики: перинатологічний аспект. Молодий вчений». № 12 (88). грудень, 2020 р. С. 19–25.

Dmytro M. Bielov, Myroslava V. Hromovchuk, Yaroslav V. Hreca, Vasyl V. Tymchak. Essence of somatic human rights in the process of biomedical research. Wiadomości Lekarskie. VOLUME LXXIV, ISSUE 10 PART 2, OCTOBER 2021. P. 2663–2668.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М. Гуманізм як філософсько-правова категорія в умовах формування нової парадигми в праві. Аналітично-порівняльне право. №3/2022. С. 23–28.

Myroslava Byelova, Ioan-Mircea Farcash, Dmytro Byelov, The principle of humanism and its content in the conditions of the formation of the newest social paradigm. European Socio-Legal and Humanitarian Studies. 2022. Issue 1.

Hromovchuk M., Danko D., Danko A.,The principle of humanism as a prerequisite for the content of somatic human rights. Visegrad Journal on Human Rights. 2022. Issue 2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право