Кадрові повноваження Вищої ради правосуддя в Україні

Автор(и)

  • С.О. Халюк кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1338-5117

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.13

Ключові слова:

кадри, повноваження, кадрові повноваження, статус, Вища рада правосуддя

Анотація

Стаття присвячена науковому дослідженню теоретико-правових аспектів щодо визначення юридичного змісту поняття “кадрові повноваження Вищої ради правосуддя”. В межах дослідження здійснено науковий аналіз існуючих доктринальних джерел щодо понять, які стосуються окресленої проблематики, а саме: “повноваження”, “кадри”, “кадрова робота”, “кадрові повноваження” та деякі інші.

Сформульовано поняття кадрових повноважень Вищої ради правосуддя як сукупності прав та обов’язків органу суддівського врядування, що передбачають можливість прийняття рішень у процесі формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів щодо призначення на посаду судді та/або звільнення з неї, прийняття рішень щодо суддівської кар’єри та щодо формування органів і установ системи правосуддя у визначених межах. Здійснено аналіз всієї сукупності повноважень Вищої ради правосуддя в Україні, виокремлено та систематизовано саме кадрові повноваження на основі чинного національного законодавства і міжнародних актів.

Констатовано, що формування суддівського корпусу в Україні потрібно розглядати як основу кадрових повноважень Вищої ради правосуддя, що уявляє собою унормований процес забезпечення судів висококваліфікованими кадрами, який носить системний, поетапний, стабільний і передбачуваний характер та складається з відбору, призначення кандидатів на посади суддів та звільнення суддів, розгляду питань кар’єри суддів відповідно до національного законодавства з урахуванням міжнародних стандартів. До того ж зауважено, що умовою незалежності судової влади є існування та функціонування судових органів, які приймають участь у призначенні суддів, вирішують окремі питання кар’єри суддів та здійснюють заходи дисциплінарної відповідальності і самі повинні бути незалежними з точки зору власних повноважень, своєї структури і гарантій відповідного статусу.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / (уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел.). Київ; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2009. 1736 с.

Юридична енциклопедія : В 6 т. / Редкол. : Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та їн. Київ: “Укр. енцикл.”, 1998. Т. 3. К-М. Київ: Вид-во “Юридична думка”, 2001. 792 с.

Ржепецька К.М. Стан судових кадрів як фактор, що впливає на ефективність адміністративного судочинства. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. 2010. № 1. Т. 1. С. 420–425.

Прилуцький С.В. Формування корпусу професійних суддів України: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10. Київ, 2003. 223 с.

Пчелін В.Б. Поняття та сутність кадрів у системі кадрового забезпечення адміністративного судочинства в Україні. Право і суспільство. 2016. № 4. С. 127–132.

Ульяновська О.В. До питання про сутність якісного кадрового забезпечення судів. Митна справа. 2014. № 1. С. 8–13.

Іноземцева К.О. Кадрова політика в системі судоустрою як основа якісного правосуддя. Науковий юридичний журнал. 2019. № 8. С. 76–81.

Серединський В.В. Адміністративно-правове регулювання кадрового забезпечення адміністративних судів в Україні: дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.07. Київ. 2020. 284 с.

Голобутовський Р.З. Вища рада правосуддя як суб’єкт кадрового забезпечення судів. Право і суспільство. 2019. № 2. С. 110–113.

Шевченко А.В. Кадрові процеси в органах судового врядування. Право та державне управління. № 1. Т. 1. 2020. C. 127–131.

Шевченко А.В. До питання про правове регулювання кадрової роботи в судовій системі. Актуальні проблеми правознавства. 2020. № 3 (23). С. 115–120.

Шевченко А.В. Адміністративно-правове забезпечення кадрової роботи в судовій системі України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Тернопіль, 2021. 416 с.

Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки від 17 листопада 2010 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a38

Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA): Міжнародний документ від 01 сісня 1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j78#Text

Report on Independence and Accountability of the Judiciary. ENCJ report 2013-2014. URL: https://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/independence/encj_report_independence_accountability_adopted_version_ sept_2014.pd

Косткіна Ю.О. Правовий статус Вищої ради правосуддя: дис.. … канд. юрид. наук : 12.00.10. Київ. 2018. 264 с.

Боровицький О.А. Конституційно-правові засади діяльності Вищої ради правосуддя: дис. … д-ра філософії за спеціальністю 081 «Право». Вінниця, 2020. 247 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право