Відповідальність сторін за порушення умов договору на виконання науково-дослідних робіт

Автор(и)

  • О.М. Котенко завідувач відділу професійної підготовки та післядипломної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти» Одеської обласної ради, аспірант кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1074-3786

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.18

Ключові слова:

науково-прикладний результат, цивільно-правова відповідальність, умови договору, реальна шкода, конфіденційна інформація

Анотація

Наукова діяльність традиційно асоціюється з діяльністю, що має творчий, дослідницький характер, результати якої здатні задовольнити як науковий інтерес самих дослідників, а й потреби промисловості, сільського господарства, будівельної галузі, медицини та багатьох інших сфер діяльності сучасного суспільства. Таким чином, наукова діяльність не обмежується лише запитами, що стосуються власне наукової проблематики, і не замикається в межах якоїсь однієї наукової галузі. Від сучасної науки очікують реальних результатів, здатних підвищити ефективність різних видів діяльності, забезпечити видимий економічний ефект та соціальний добробут. Тим часом правова природа правовідносин реалізованих у сфері наукової діяльності, в тому числі виконання науково-дослідних робіт залишається малодослідженою.

Наукова і науково-технічна діяльність є невід'ємною складовою частиною навчального процесу, що забезпечує інтеграцію освіти і науки. Останнім часом питання, пов'язані з науково-дослідною та інноваційною діяльністю, є дуже актуальними, що обумовлено прагненням нашої держави вийти на інноваційний шлях розвитку економіки.

Висока значущість теми дослідження зумовлена прагненням держави вийти на інноваційний шлях розвитку економіки, у зв'язку з чим актуалізується роль договорів виконання науково-дослідних робіт, їхнє правове регулювання. Це тим, що у ринкової економіки підвищується роль і значення коштів цивільно-правового характеру у сфері створення та використання як науково-технічної продукції, так і результатів інтелектуальної діяльності (науково-дослідних робіт), які, в свою чергу, набувають властивості товару і досить широко залучаються до цивільного обороту

У зв'язку з цим, актуалізується роль договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Науково-дослідні роботи — сукупність робіт, спрямованих на здобуття нових знань та практичне застосування при створенні нового виробу чи технології.

Дані договори виступають одним із основних «інструментів» щодо оформлення цивільних правовідносин спрямованих на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Посилання

Цивiльний Кодекс України [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2016. № 3. ст. 25

Цивільне право України : Підручник . У 2 томах / Борисова В. І., Спасибо-Фатєєвої І. В., Яроцького В. Л. - К. : Юрінком Інтер 2004. - Т. 2 - 552 с.

Веліканова М.М. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт: автореф. дис канд. юр. наук. Київ, 2009. 17 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право