Поняття захисту особистих немайнових прав військовослужбовців

Автор(и)

  • М.О. Левицький доктор філософії в галузі права, старший викладач кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3667-7625

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.20

Ключові слова:

захист, охорона, особисті немайнові права, військовослужбовець, гарантії прав

Анотація

Правові категорії «охорона» та «захист» тісно пов’язані між собою. Охорону прав слід розглядати як конституційну правову засаду діяльності держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Захистом прав є власне діяльність уповноважених органів та осіб щодо дотримання цієї засади у кожному конкретному випадку. Для захисту прав завжди має значення елемент охорони – запобігання скоєнню правопорушення у майбутньому, а з метою охорони можливе застосування способів захисту.

Охорона прав і законних інтересів полягає у закріпленні у джерелах права окремих правових заходів, які сприяють вільному здійсненню уповноваженою особою своїх прав, що виконує функцію попередження правопорушень та усунення причин, які їх породжували.

Захист цивільних прав позначає вжиття заходів правоохоронного характеру, передбачених актами законодавства чи договором, у разі порушення, загрози порушення, невизнання чи оспорення прав. Тобто мова йде про право на захист прав та інтересів. Захист прав можна здійснити у будь-якому порядку, що передбачено законом чи договором, у межах охоронних правовідносин.

Основними елементами захисту суб’єктивних  цивільних прав можна виокремити: 1) об’єкт захисту; 2) суб’єкт захисту; 3) форму захисту; 4) спосіб захисту.

Захист цивільних прав військовослужбовців передбачає застосування заходів захисту, визначених в законодавчих актах (цивільного, кримінального, адміністративного, дисциплінарного) або договором (цивільно-правовим, адміністративним, матеріальним). Цивільно-правовий захист цивільних прав військовослужбовців означає застосування заходів захисту, зокрема й заходів цивільно-правової відповідальності, визначених лише актами цивільного законодавства або цивільно-правовим договором.

Право на цивільно-правовий захист військовослужбовці набувають у разі порушення, невизнання або оспорювання цивільного права, а також у випадках зловживання правом, небезпеки або створення загрози їхньому життю й здоров’ю.

Посилання

Абова Т. Е. Защита хозяйственных прав предприятий и общественных объединений: автореф. дисс. докт. юрид. наук. М., 1985. 34 с.

Антонюк О.І. Право учасників цивільних правовідносин на самозахист : дис. канд. юрид. наук : 12.00.03. Х., 2004. 205 с.

Арефьев Г.П. Некоторые вопросы понятия охраны субъективных прав. Проблема защиты субъективных прав и советское гражданское судопроизводство. Ярославль: Ярославский гос. унит–т, 1981. С. 65–70.

Бакірова І. О. Зміст конституційного права людини і громадянина на судовий захист. Міністерство юстиції. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_8158

Басин Ю. Г. Основы гражданского законодательства и защита субъективных гражданских прав. Проблемы применения Основ гражданского законодательства и Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик. Сборник материалов. Саратов: Изд–во Сарат. юрид. ин–та, 1971.С. 32–37.

Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. (Очерки теории). М. : Юрид. лит., 1976. 215 с.

Булеца С. Б. Право фізичної особи на життя та здоров'я як обєкт цивільно-правової регламентації: порівняльно-правовий аналіз регулювання в Україні, Угорській, Словацькій та Чеській республіках : автореф. дис. … канд. юр. наук : 12.00.03. Одеса, 2005. 24 с.

Венедіктова І. Співвідношення категорій охорони і захисту охоронюваних законом інтересів. Право України. 2011. № 10. С. 192–199.

Воробьев М. К. О способах защиты гражданских прав. Труды по правоведению. Новосибирск, 1968. С. 75–98

Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. Юрінком Інтер, 2001. 255 с.

Желіховська Ю. В. Охорона цивільних прав та інтересів нотаріусом: монографія. Хмельниц. ун–т упр та права. Хмельницький : Мельник А. А., 2012. 215 с.

Иоффе О. С. Гражданско-правовая охрана интересов личности в СССР. Советское государство и право. 1956. № 2. С. 55–66

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. М.: Юридическая литература, 1983. 160 с.

Красицька Л. В. Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей : монографія. К. : Вид–во Ліра-К, 2014. 628 с.

Новоселов В. Способы защиты прав и свобод, гарантированных Конституцией СССР. Советская юстиция. 1979. № 18. С. 7–9.

Погорілко В.Ф. Конституційне право України: навч. видання. Київ. Наукова думка, 2003. 732 с.

Притика Ю.Д. Поняття і диференціація способів захисту цивільних прав та інтересів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2004. № 60–62.

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей : Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 15. Ст.190. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12

Рішення Конституційного Суду України від 23.05.2001 р. № 6-рп/2001. Справа № 1-17/2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-01#Text

Ромовська З.В. Защита в советском семейном праве. Львов : Вища шк.; Изд–во при Львовском университете, 1985. 160 с.

Русу С. Д. Захист прав військовослужбовців у зобов’язаннях внаслідок заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки: дис. канд. юр. наук : 20.02.03. Х., 1998. 164 с.

Советское гражданское право : в 2–х ч. / Лебедев К.К., Мусин В.А., Поссе Е.А., Потюков А.Г. [и др.]; под ред. Смирнова В. Т., Толстого Ю. К., Юрченко А. К. Л. : Изд–во Ленинград, ун–та, 1982. Ч. I. 414 с.

Советское гражданское право : учебник : в 2 т. / Т. И. Илларионова [и др.] ; под ред. О. А. Красавчикова. М. : Высш. шк., 1985. Т. 1. 544 с.

Советское гражданское право : учебник : в 2 ч. / А. Ю. Кабалкин [и др.] ; под ред. В. А. Рясенцева. М. : Юрид. лит., 1986. Ч. 1. 576 с.

Спасибо-Фатєєва І.В. Шляхи розвязання проблеми охорони та захисту корпоративних прав. Вісник Академії правових наук України. 2009. № 1(56). С. 150–155. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5662/1/Spasibo_Fateeva_150.pdf

Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві: поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту. Хмельницький : Вид–во Хмельницького університету управління та права, 2007. 626 с.

Стратегія національної безпеки України, затв. Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037

Сулейменов М.К. Понятие и способы защиты гражданских прав. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33100058#pos=5;-106

Тихонова Б. Ю. Субъективные права советских граждан, их охрана и защита: автореф. дисс. канд. юрид. наук : 12.00.01. М., 1972. 22 с.

Цивільне право України : підручник : в 2–х т. / за ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. Х. : ТОВ «Одіссей», 2008. Книга перша. 832 с.

Цивільне право України : навч. посіб. / Ю. В. Білоусов, В. А. Ватрас, С. Д. Гринько [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука. К. : Правова єдність, 2009. 536 с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40–44. Ст. 356. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Чечина Н.А. Предмет гражданского судопроизводства. Предмет процессуальной деятельности в суде и арбитраже. Ярославль, 1985. С. 14–19.

Шевченко А.С. Охранительные правоотношения в механизме защиты субъективных гражданских прав. Механизм защиты субъективных гражданских прав. Ярославль : Изд–во Ярославского гос. ун–та, 1990. С. 27–36.

Штанько Артем. Підходи до визначення поняття захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. № 2. С. 142–159.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право