Свобода договору довічного утримання (догляду) щодо його розірвання

Автор(и)

  • М.В. Погребняк аспірантка кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3112-1281

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.21

Ключові слова:

свобода договору, розірвання договору, договір довічного утримання (догляду), істотне порушення договору, згода сторін, набувач, відчужувач

Анотація

Стаття присвячена визначенню особливостей виявлення свободи договору довічного утримання (догляду) щодо його розірвання.

Свобода договору довічного утримання (догляду) щодо його розірвання виявляється у таких моментах: 1) розірвання договору за згодою сторін; 2) розірвання договору на вимогу однієї із сторін. Така загальна засада цивільного законодавства застосовується за умови дії договору та відсутності повного виконання зобов’язання за цим договором.

Згода сторін про розірвання договору відноситься до загальної підстави розірвання договору довічного утримання (догляду). Право на розірвання договору здійснюється шляхом укладення договору про розірвання договору, якщо причиною їх рішення стала істотна зміна обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору.

Вимога однієї із сторін про розірвання договору є загальною підставою припинення дії договору довічного утримання (догляду) у таких випадках: 1) істотне порушення договору другою стороною; 2) відсутність згоди сторін щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились; 3) відсутність згоди сторін щодо розірвання договору. Особливість визначення істотності порушення договору другою стороною виявляється у тому, що немає значення факт завдання шкоди та її значущість.

Свобода договору довічного утримання (догляду) щодо його розірвання за спеціальними підставами характеризується таким: 1) набувач має право вимагати розірвання договору незалежно від причини заявлення цієї вимоги; 2) вимога набувача про розірвання договору у зв’язку з неможливістю подальшого виконання ним договору з підстав, що мають істотне значення, має значення для настання правових наслідків на його користь; 3) відчужувач має право на розірвання договору у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням набувачем своїх обов’язків.

Посилання

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40–44. Ст. 356.

Иоффе О.С. Обязательственное право. М., Юрид. лит.,. 1975. 880 c.

Процьків Н.М. Правове регулювання розірвання цивільно-правових договорів за цивільним законодавством України: автореф., К., 2003. 17 с.

Долинська M. С. Особливості нотаріального посвідчення договору довічного утримання (догляду). Актуальні проблеми держави і права. 2012. Вип. 64. С. 318-324.

Гринько Р.В. Заходи оперативного впливу у зобов’язальних правовідносинах: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2015. 198 с.

Бурлаков С. Критерії істотності або неістотності порушення умов договору як підстава для його розірвання. Судова юридична газета. 2021. 30 липня. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/1159520/

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of reference (DCFR). Full Edition. Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group). Ed. by Christian von Bar and Eric Clive. VI. Munich, 2009. URL: http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf

The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III) European Union. URL: http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/

ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ДОГОВОРІВ УНІДРУА. URL: https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2010-Ukranian-bl.pdf

Святошнюк А.Л. Інститут розірвання порушеного договору у цивільному праві України та країн Європейського Союзу (порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2015. 19 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право