Договір як джерело правового регулювання цивільних та сімейних відносин

Автор(и)

  • І.Л. Сердечна кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.22

Ключові слова:

договір, джерела права, правове регулювання, нормативне регулювання, індивідуальне регулювання, правовідносини

Анотація

В науковій статті обґрунтовано, що людина щоденно виступає активним учасником цивільних та сімейних відносин. Сфера сімейного життя є невід’ємною складовою нашого буття. У свою чергу цивільні правовідносини розширюють можливості їх учасників шляхом задоволення особистих немайнових та майнових потреб та інтересів. Поряд із іншими регуляторами суспільних відносин роль договору у впливі на досліджувані правовідносини є визначальною.

Формування та становлення договору як самостійного джерела права має тривалу історію. Його роль поряд із такими поширеними джерелами права як, нормативно-правовий акт, звичай та інші є важливою. Загалом щодо дослідження договору як джерела права є достатньо наукових праць в сфері цивільного та сімейного права, однак при цьому не достатньо уваги приділено питанню договору як джерелу правового регулювання сімейних та цивільних відносин, це і визначило напрям нашого дослідження.

Договір виступає основним регулятором цивільних правовідносин, також відзначимо його важливий вплив на регулювання сімейних відносини.

Автором досліджено підходи науковців в теорії держави та права до визначення поняття «джерело права», «форма права», «правове регулювання». Встановлено, що договір є і джерелом права і джерелом правового регулювання, оскільки ці поняття не є тотожні.

Розкрито види правового регулювання, і визначено, що договір є джерелом індивідуального регулювання цивільних та сімейних відносин.

В результаті дослідження сформульовано поняття договору як джерела правового регулювання цивільних та сімейних відносин як зовнішню форму вираження правил поведінки, встановлених учасниками відносин для регулювання цивільних та сімейних відносин, що виникають, змінюються та припиняються з ув’язку з укладенням такого договору. Також визначено основні ознаки, які його характеризують.

Посилання

Бервено С.М. Проблеми договірного права України : монографія. К. : Юрінком Інтер, 2006. 392 с.

Бірюкова А.Г. Особливості договору як джерела цивільного права України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. № 33. 2018. С. 90-92.

Блащук Т. В. Джерела правового регулювання договірних відносин: теоретико-правовий аспект. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2013. № 1(7). URL : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13btvtpa.pdf.

Ватрас В.А. До питання про договір як джерело сімейного права України та інших держав. Університетські наукові записки. 2019. Том 18, № 3 (71). С. 108-119

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Х. : Право, 2016. Т. 3 : Загальна теорія права / редкол. : О.В. Петришин (голова) та ін. ; Нац. Акад. прав.наук України ; Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 2017. 952 с.

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Х. : Право, 2016. Т. 12 : Сімейне право / редкол. : В.І.Борисова (голова) та ін. ; Нац. Акад. прав.наук України ; Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 2021. 480 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К. ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. 1440 с.

Договір як універсальна правова конструкція / за ред. А.П.Гетьмана, В.І.Борисової. X.: Право, 2012. 432с.

Дрішлюк А.І. Щодо актуальності дослідження системи джерел цивільного права України (огляд літератури та постановка проблеми). Актуальні проблеми держави і права. 2012. Вип. 65. С. 361-367. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_65_49

Дутко А.О. Договір як регулятор сімейних відносин: особливості конструкції. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2013. № 3. С.135–142.

Загальна теорія держави і права: Навч.посіб. / За ред. В.В. Копєйчикова. Стер.вид. К.: Юрінком Інтер, 2001. 320 с.

Качур В.О. До розуміння та визначення поняття «джерела права». Науковий вісник Міжнародного гуманітраного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-1 том 1. С. 36-39.

Кельман М.С., Мурашин О.Г.Загальна теорія держави і права: Підручник. К. : Кондор, 2006. 477 с.

Кривов’яз О.М. Правочин як джерело цивільного права. Часопис цивілістики. Випуск 18. С. 69-72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2015_18_17

Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / за ред. Є. О. Харитонова. Харків, ТОВ «Одісей», 2006. 552 с.

Некрасова О. В. Розвиток договору як регулятора сімейних відносин. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Т. 24 (63). № 2. 2011. С. 104–109.

Оборотов Ю.М., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права. Державний іспит. Харків : Одісей, 2010. 256 с.

Панченко С.В. Джерела цивільного договірного права. Миколаїв-Хмельницький: Видавництво Ірини Гудим, 2021. 264 с.

Погрібний С. О. Поняття цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2006. № 33. С. 25-37. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2006_33_6

Позова Д. Д. Система джерел правового регулювання інформаційно-технологічних відносин. Часопис цивілістики. 2017. Вип. 24. С. 93-96.

Розгон О.В. Договори у сімейному праві України. К.: Ін Юре, 2018. 301с.

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21-22. Ст. 135.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. Харків: Еспада, 2006. 776 с.

Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. 2-ге вид., перероб. і допов. К. : Юрінком Інтер, 2008. 688 с.

Теорія держави і права: Підручник / С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; За ред. С.Л.Лисенкова. К. : Юрінком Інтер, 2005. 448 с.

Федорченко Н.В. Договірні зобов’язання з надання послуг : проблеми теорії і практики : монографія. К. : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2015. 328 с.

Харитонов Є.О., Старцев O.B. Цивільне право України : Підручник. Вид. 2, перероб. і доп. К. : Істина, 2007. 816 с.

Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне право України: підручник. Вид.3, перероб. і доп. К. : Істина, 2013. 808 с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 261.

Цивільний кодекс України : наук.-практ. ком. / за ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. К. : Істина, 2004. 928 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол. :Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К. : «Укр. Енцикл.», 1998. Т. 5: П-С. 2003. 736 с.

Юридична енциклопедія: В 6 т., Т.2 : Д-Й / Редкол. : Ю.С.Шемшученко та ін. К. : «Укр. енцикл.», 1999. 744 с.

Юридичний словник / За ред. Б.М. Бабія, В.М.Корецького, В.В.Цвєткова. К. : Гол.ред.української радянської енциклопедії АН УРСР, 1974. 846 с.

Юридичні терміни. Тлумачний словник. В.Г. Гончаренко, П.П. Андрушко, Т.П. Базова та ін.; за ред. В.Г. Гончаренка. 2-ге вид., стереотипне. К. : Либідь, 2004. 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право