Загальні особисті немайнові права автора в механізмі правової охорони твору

Автор(и)

  • П.П. Черевко доцент, кандидат юридичних наук доцент кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.23

Ключові слова:

авторське право, твір, немайнові права, зміст, загальні

Анотація

У даній статті автор розкриває юридичну природу та зміст особистих немайнових прав автора. Робиться важливий висновок, що всі особисті немайнові права автора можна поділити на загальні та спеціальні. Загальні особисті немайнові права автора притаманні авторам будь-яких творів, в той час як спеціальні особисті немайнові права автора характерні тільки авторам певних творів.
В науковій статті проводиться дослідження юридичної природи та змісту загальних особистих немайнових прав автора творів, до яких відносимо право авторства, право на авторське ім’я, право недоторканості твору. Автор не підтримує висловлену в науці позицію щодо віднесення до особистих немайнових прав автора права на опублікування твору (випуск твору в світ), оскільки як за позицією законодавця, так і за своєю суттю дане право виступає майновим.
Права, які захищають зв’язок особистості автора з його твором є особистими немайновими правами автора. Дані права не мають грошового виразу, вони притаманні факту авторства та є абсолютними. Система особистих немайнових
прав автора охоплює право авторства, право на авторське ім’я та право недоторканості твору.
Указані права є загальними, оскільки притаманні автору будь-якого твору. Чинне законодавство України виділяє інші особисті немайнові права автора, але вони характерні для авторів творів образотворчого мистецтва, творів архітектури, а тому носять спеціальний характер. Значення особистих немайнових прав автора надзвичайно високе, оскільки вони носять правовстановлюючий характер та сприяють захисту честі й репутації автора. Законодавство у сфері особистих немайнових прав автора на твори необхідно узгодити між собою (щодо можливості передачі особистих немайнових прав іншим особам, що передбачено ЦК України та заборонено Законом України «Про авторське право і суміжні права») та розвивати у напрямку закріплення за авторами інших загальних особистих немайнових прав на твори (пра-
во на секрарезацію твору, право на відкликання твору тощо), які можуть виступати самостійними об’єктами наукових досліджень. Закріплення даних прав розширить захист інтересів автора в збереженні його творчої самобутності.
Даються дефініції загальним особистим немайновим правам автора. Право авторства – це юридично забезпечена можливість особи вважатися автором твору та можливість визнання цього факту від інших осіб. Право на авторське ім’я – це юридично забезпечена можливість автора твору використовувати або забороняти використовувати свій твір під власним іменем (автонім), під вигаданим іменем (псевдонім) або без зазначення імені (анонім). Право недоторканості твору – це юридично забезпечена можливість забороняти вносити в зміст твору, його назву зміни, які можуть порушити цілісність твору, привести до його перекручення або спотворення при будь-якому використанні твору без згоди автора.
Авторські положення ілюструються прикладами із судової практики та правовими позиціями Верховного Суду.

Посилання

Немеш П.Ф. Правова охорона торгівельних марок в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2009. 19 с.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40–44. Ст. 356.

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб и доп. Москва: ТК Велби, 2004. 752 с.

Постанова Апеляційного суду міста Києва від 17 вересня 2018 р. у цивільній справі №761/12823/16-ц. URL: https://reyestr.court.

gov.ua/Review/76597036 (дата звернення: 27.07.2022).

Обзор правовой работы ВААП за 1978 г. Москва, 1979. С. 23-24.

Луць В.В. Сроки в гражданских правоотношениях. Правоведение. 1989. №1. С. 37–43.

Постанова Верховного Суду від 4 грудня 2019 р. у цивільній справі №761/12823/16-ц. URL:https://reyestr.court.gov.ua/Review/86241185 (дата звернення: 27.07.2022).

Яворська О. С. Презумпція авторства та її застосування у судовій практиці. Вісник Львівського університету. Серія: Юридична. 2016. Випуск 62. С. 99–106.

Верес І. Поняття та види особистих немайнових прав автора. Підприємництво, господарство і право. 2016. №8. С. 10–15.

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64.

Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 31. Ст. 246.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право