Правові проблеми раціонального землекористування в умовах екологізації аграрного виробництва

Автор(и)

  • В.П. Станіславський кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6487-416X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.33

Ключові слова:

раціональне землекористування, екологізація, аграрний сектор, державна аграрна політика, аграрні відносини, земельні відносини, сільськогосподарське виробництво, консолідація земель

Анотація

Стаття присвячена дослідженню правових засад раціонального використання земель сільськогосподарського призначення як об’єктів правової охорони та основного засобу аграрного виробництва, складу прав та обов’язків суб’єктів агробізнесу як учасників земельних відносин у сфері землекористування. Виокремлено принципи законодавства у сфері земельних та аграрних відносин, спрямованих на екологізацію сільськогосподарської діяльності в цілому. Визначено проблеми розвитку аграрного сектору, прямо закріплені в чинному законодавстві, які стримують сталий розвиток останнього. Уточнено права та обов’язки землекористувачів щодо раціонального землекористування. Доведено ключову роль землеустрою як одного із основних механізмів узгодження економічних інтересів та збереження і відтворення родючості ґрунтів, захисту сільськогосподарських угідь від руйнівних процесів водної і вітрової ерозії, за допомогою якого здійснюється адаптація процесу господарської діяльності на землі до її властивостей. Аргументовано, що метою землеустрою виступає забезпечення умов раціонального використання та охорони земель, поліпшення агроекосистем та природних ландшафтів. У статті зроблено висновок, що екологізація сільськогосподарського виробництва неможлива без дотримання вимог щодо екологічно безпечного використання природно-ресурсного потенціалу для потреб аграрного виробництва, тобто екологізації сільськогосподарського землекористування та забезпечення належного екологічного стану навколишнього природного середовища, впровадження природоохоронних та екологічно виважених способів використання природних ресурсів у сільському господарстві. Наголошено, що з метою запобігання таким деградаційним процесам, які значною мірою погіршують якість сільськогосподарських угідь, а отже і продуктивність ґрунтів, держава запровадила систему економічних стимулів, спрямованих не лише на раціоналізацію використання, а й на охорону земель. Доведено ключову роль консолідації земель у практиці раціонального землекористування. Методологія дослідження правових проблем раціонального землекористування в умовах екологізації аграрного виробництва ґрунтується на положеннях загальнонаукового діалектичного методу. Крім того для досягнення мети дослідження було застосовано формально-юридичний, формально-логічний і герменевтичний наукові методи.

Посилання

Mace G. M., Hails R. S., Cryle P., Harlow J., Clarke S. J. Towards a risk register for natural capital. Journal of Applied Ecology. Vol. 52, 2015. P. 641–653.

Курман Т. В. Теоретико-правові засади економіко-екологічних заходів забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. Право і суспільство. 2019. С. 56–62.

Кравець Н. В. Екологізація аграрного виробництва як принцип аграрного права: дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: 12.00.06; Нац. юрид. ун-т імені Яросалва Мудрого. Харків, 2014. 193 с.

Сидор В. Д. Право користування земельною ділянкою. Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти томах. Т. 16: Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга (голова), В. В. Носік, П. Ф. Кулинич (заст. голови) та ін. Харків: Право, 2019. С. 469–473.

Сидор В. Д. Раціональне використання земель. Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти томах. Т. 16: Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга (голова), В. В. Носік, П. Ф. Кулинич (заст. голови) та ін. Харків: Право, 2019. С. 536–539.

Оверковська Т. Правові засади екологізації сільськогосподарського виробництва. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 136–141.

Курило І. В., Семчик О. В., Кравченко О. М. Консолідація земель сільськогосподарського призначення в Україні: теоретико-правові засади. Internauka. Series: «Juridical Sciences». 2021. Vol. 11. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16373079374578.pdf (дата звернення: 23.09.2022).

Курман Т. В. Екологізація традиційного сільськогосподарського виробництва як засіб забезпечення його сталого розвитку: правові аспекти. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 4. С. 95–99.

Санніков Д. В. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель. Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти томах. Т. 16: Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга (голова), В. В. Носік, П. Ф. Кулинич (заст. голови) та ін. Харків: Право, 2019. С. 150–153.

Максимчук О. О. До питання про економічні стимули у сфері земельних відносин. Малиновські читання: матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Острог, 22 трав. 2020 р.). Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. С. 78–79.

Лісова Т. В. Особливості заходів правової охорони та відтворення земель сільськогосподарського призначення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. Вип. 34. Т. 2. С. 48–51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право