Територіальні громади в умовах воєнного стану в Україні: адміністративно-правове забезпечення та особливості функціонування

Автор(и)

  • Н.Я. Лепіш кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5754-3511
  • Я.П. Павлович-Сенета кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3491-8878

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.38

Ключові слова:

адміністративні послуги, воєнний стан, мешканці, місто, місцеве самоврядування, село, селище, територіальна громада

Анотація

У статті розглянуто теоретико правові підходи щодо визначення поняття та ознак територіальних громад в Україні, як сукупності мешканців, об’єднаних постійним проживанням у межах певного села, селища чи міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями або добровільного об'єднання мешканців кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр Зазначено, що в Україні гостро постала необхідність децентралізації, що передбачає передачу широкого кола повноважень, а також і фінансів від державної влади об’єднаним територіальним громадам та створеним ними місцевим органам самоврядування. Перший етап реформи (2018-2019 рр.), що передбачав добровільне об'єднання населених пунктів в одну ОТГ (об’єднану територіальну громаду) засвідчив, що по всій території держави за власною ініціативою мешканці утворили близько 40 % ОТГ. Тому у 2020 р. організація нових ОТГ відбулася централізовано. Запровадження в Україні воєнного стану змінило функціонування та розвиток ОТГ, значна частина яких опинилася у зоні бойових дій. Зазначено, що згідно чинного законодавства на час дії воєнного стану військові адміністрації виконують повноваження органів місцевого самоврядування в об’єднаних територіальних громадах.

Незважаючи на вжиті у напрямку реформування територіальної організації влади кроки, система ОТГ та функціонування новообраних представницьких органів у них, потребують, як правового, так і інституціонального забезпечення. Однак, в умовах воєнного стану реалізація завдань реформи децентралізації є доволі обмеженою. Разом з тим, створені ОТГ та їх представницькі органи повинні забезпечувати надання мешканцям громад базового пакету соціальних та адміністративних послуг. Враховуючи, що в Україні проводяться військові дії та з метою забезпечення надання громадянам України необхідної допомоги соціальні послуги пропонується надавати екстрено (кризово) (за неможливості застосування загального порядку організації та надання соціальних послуг).  Існуючі проблеми у сфері адміністративно-правового регулювання ОТГ в Україні потребують подальшого наукового аналізу, дослідження, узагальнення і вирішення.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 року № 389-VIII . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Європейська хартія місцевого самоврядування: Хартія від 15. 10.1985 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text

Євдокімов О.В. Проблеми розвитку відокремлених територіальних громад. Бізнес Інформ. 2018. № 5. C. 100-104.

Тимечко І.Р. Узагальнення підходів щодо сутності територіальної громади України. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2017. № 1 (7). С. 164-170.

Баймуратов М.О. Територіальна громада у національному та міжнародному вимірах. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 13. С. 121-132.

Батанов О. В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2001. 260 с.

Орзіх М. Концепція правового статусу самоврядних територій і органів місцевого самоврядування. Місцеве і регіональне самоврядування України. 2009. Вип. 1-2 (10-11). С. 67-75.

Євдокімов О.В. Організаційне забезпечення функціонування та розвитку територіальної громади. Ефективна економіка, 2018, № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6425

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text

Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь. Наук. ред.: Е.М. Лібанова, М.А. Хвесик. «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України». Київ, 2018. 776 с.

Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 р. № 157. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text

Практичний посібник з питань формування спроможних територіальних громад. Київ: Асоціація міст України, 2020. 140 с.

Територіальні громади 2020 року: перелік та основні дані. Децентралізація дає можливості: офіційний веб сайт. URL: https://decentralization.gov.ua/newgromada (дата звернення 20.09.2022).

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій: офіційний веб сайт. URL: https://minre.gov.ua/news/onovleno-aktualnyy-perelik-gromad-u-rayonah-boyovyh-diy-na-tot-ta-tyh-shcho-v-otochenni-13 (дата звернення 20.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право