Забезпечення ґендерного балансу в сімейних відносинах: національний та європейський досвід

Автор(и)

  • А.А. Динюк студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту права Державного податкового університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6189-4288
  • Л.О. Самілик кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри приватного права Державного податкового університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8912-9147

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.39

Ключові слова:

ґендерна політика, ґендерна рівність, принцип рівності, захист прав людини, права чоловіка та жінки, дискримінація, європейське законодавство, сім’я, військові дії

Анотація

Стаття присвячена аналізу ґендерної рівності в сімейних правовідносинах з урахуванням європейського досвіду. Встановлено теоретичну сутність та місце ґендерної проблематики в сімейній політиці України.

Проаналізовано ґендерне законодавство, що складає основу правового регулювання сімейних правовідносин в Україні: основні норми Конституції України у сфері ґендерної рівності; норми Сімейного кодексу України та інших національних нормативно-правових актів, що забезпечують рівноправність чоловіка та жінки в інституті сім’ї; міжнародних документів, які були ратифіковані Україною в даній сфері. 

Розглянуто проблему прояву дискримінації стосовно чоловіків відповідно до соціальних стереотипів  та проблеми насильства в сім’ї.

Зазначено, що війна на території України, вкрай негативно впливає на сімейні правовідносини, оскільки спричиняє такі негативні наслідки, як відсутність батька чи матері в сім’ї, зламана психіка дітей, збільшення випадків девіантної поведінки, мінливість сімейних стосунків, поширення неповних сімей тощо.

Досліджено європейський досвід вирішення основних проблем ґендерної політики та проведено паралелі з українським законодавством.

 Розглянуто напрями сімейної політики Європи, такі як: благополуччя дітей, ґендерна рівність, поєднання сімейного життя і зайнятості. Проаналізовано дослідження, проведені MORI в рамках завдання Here and Now у Великій Британії; досвід Швеції, щодо забезпечення рівної участі чоловіків і жінок у домашніх справах і батьківських обов’язках; Індекс ґендерної рівності, який представляє поточний стан європейських ґендерних ролей та їх формування через показники, які відносяться до вимірів «Знання», «Робота», «Гроші», «Час», «Влада» та «Здоров’я».

Запропоновано розробити національну концепцію розвитку сім’ї та ґендерної рівності, засновану на аналізі сучасних національних процесів і світового досвіду

Посилання

Лазар І. Г. Вдосконалення механізмів формування та реалізації ґендерної політики в Україні: дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Л., 2007. 217 с.

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2866-15.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами: Закон України від 20 червня 2022 р. № 2319-IX. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2319-20.

Сичова В. В. Ґендерна проблематика як складова сімейної політики в Україні. URL: file:///C:/Users/-Admin/Downloads/DeBu_2013_2_31.pdf

Сімейний кодекс України: Закон України від 10 січня 2002 р. № 2947-III. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2947-14.

Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: національна доповідь / кер. авт. колективу Е. Лібанова. Умань: Візаві, 2012. 412 с.

Lee, E., Bristow, J., Faircloth, C., & Macvarish, J. Parenting Culture Studies. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2014. Р. 45.

Lomazzi, V., Israel, S., Crespi, I. Gender Equality in Europe and the Effect of Work-Family Balance Policies on Gender-Role Attitudes. 2019, 8, 5. https://doi.org/10.3390/socsci8010005

Краснопольська Т. М. Ґендерний аспект впровадження принципу рівності в сучасній українській державі. Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов [та ін.]; МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. Одеса: Фенікс, 2011. Вип. 42 С. 207 – 215

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право