Суб'єктивні ознаки адміністративних правопорушень у сфері обігу інформації

Автор(и)

  • І. Хомишин професор кафедри адміністративного та інформаційного права Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, професор, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.41

Ключові слова:

інформація, захист інформації, суб’єкти, посадові особи, санкції за адміністративні правопорушення

Анотація

У статті на підставі комплексного системного аналізу чинного законодавства та теоретико-правових досліджень  юристів-практик і вчених розглядаються суб'єктивні ознаки адміністративних правопорушень у сфері обігу інформації, дається наукова оцінка законодавства, що регулює організацію та функціонування суб'єктів адміністративної відповідальності у сфері, що досліджується. Адміністративна відповідальність представляє найбільш містку та змістовну частину засобів захисту інформації. Специфіка правопорушень у сфері обігу інформації визначає характерні риси суб'єктивних ознак. У структурно-змістовному плані її складовими є функціональний, предметний, процесуальний та каральний елементи. Названі елементи дають можливість дослідити різні особливості суб'єктів адміністративної відповідальності – з позицій об'єкта, території, обсягу повноважень, відношення інформації до певної категорії. Розглянуто правовий статус суб'єктів адміністративної відповідальності у сфері обігу інформації, характеристика її елементів. Зазначено, що суб'єкт адміністративної відповідальності є центральною ланкою законодавства про адміністративну відповідальність. Розкрито особливості посадової особи як суб’єкта адміністративної відповідальності у сфері обігу інформації. З позиції сучасної теорії адміністративного права розглянуто можливість встановлення відповідальності юридичних осіб у сфері обігу інформації, особливості реалізації адміністративної відповідальності щодо окремих категорій суб’єктів, вплив санкцій за порушення законодавства у сфері обігу інформації на ефективність протидії порушенням законодавства у досліджуваній сфері. Характеристика суб'єктивних ознак адміністративної відповідальності у сфері обігу інформації, аналіз  системи елементів ознак визначає перспективу розвитку адміністративної відповідальності у сфері обігу інформації та її визначення.

Посилання

Сопільник Р. М.,Ковалів М. В., Єсімов С. С., Скриньковський Р. М., (2019) Юридична відповідальність у механізмі забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом в Україні: адміністративно-правовий вимір. Право.ua. № 2. С. 19-26.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-Х. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Добрянська Н. В. (2019) Дискусійні питання із приводу адміністративної відповідальності юридичних осіб. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Том 30. № 5. С. 33-138.

Крапвець М. О. (2017) Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 4. С. 75-78.

Жорнокуй В. (2020) Вина юридичної особи: сучасний стан учення. Підприємництво, господарство і право. № 1. С. 160-164.

Остапенко О. І. Ковалів М. В., Єсімов С. С. та ін. (2021) Адміністративне право України (загальна частина): навчальний посібник. Вид. 2-е, доп. Львів: СПОЛОМ. 616 с.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D180#Text

Ліпинський В. В. (2022) Вплив статті 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на тлумачення адміністративно-деліктних правових норм. Правова позиція. № 1 (34). С. 10-13.

Арістова І. В., Баранов О. А., Дзьобань О. П. та ін. (2019) Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології: монографія; за заг. ред. К. І. Бєлякова. Київ: КВІЦ, 344 с.

Малашко О. Є., Єсімов С. С. (2020) Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». № 14 (94). Т. 2. С. 30-38.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право