Особливості юридичного складу адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією

Автор(и)

  • Ю.В. Дрофич кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Університету імені Альфреда Нобеля, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3956-6303

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.44

Ключові слова:

адміністративне правопорушення, корупція, об’єктивна сторона, проступок, склад правопорушення

Анотація

Вчення про склад адміністративного правопорушення посідає одне з центральних місць в адміністративно-правовій науці та має велике практичне значення, що обумовлене перш за все визначенню ознак протиправного діяння, розмежуванню з іншими видами правопорушень та застосуванню відповідних заходів відповідальності до винних осіб. Визначено, що адміністративне правопорушення (проступок) є юридичним фактом, який формується з нормативної та фактичної складових, що формально зумовлює виникнення адміністративно-деліктних правовідносин, які спричиняють притягнення винної особи до адміністративної відповідальності.

У статті досліджується на підставі аналізу доктринальних та нормативних джерел особливості юридичного складу адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Визначено, що безпосереднім об’єктом правопорушень, пов’язаних із корупцією, є суспільні відносини, що охороняються санкціями конкретних статей глави 13-А КУпАП..

Акцентовано, що відсутність або недотримання процесуального елементу проступку, яка полягає у доказуванні компетентними органами публічної адміністрації, їхніми посадовими (службовими) особами факту вчинення протиправного діяння, закріпленого у відповідних процесуальних документах, нівелює реалізацію названих елементів, унеможливлюючи накладення певного адміністративного стягнення.

Посилання

Борисова Ю.В. Адміністративна відповідальність за порушення, пов’язані з корупцією: дис…канд. юрид. наук: 12.00.07. Дніпро, 2021. 190 с.

Комлик В.В. Склад правопорушення: теоретичні підходи та практичні виміри: автореф дис. к.ю.н.: 12.00.01. К., 2017. 18с.

Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В.М. Гаращук, В.В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. Х., 2010. 624 с.

Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення: навч. посіб. [О.В. Кузьменко, М.В. Плугатир, І.Д. Пастух та ін.]; за заг. ред. О.В. Кузьменко. К., 2016. 388 с.

Задорожна Я.В. Спосіб вчинення протиправного діяння як ознака об’єктивної сторони адміністративного проступку: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2016. 18 с.

Административное право Украины. 2-е изд., перераб. и доп. [Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.]; Под ред. проф. Ю.П. Битяка. Х., 2003. 351 с.

Колпаков В.К. Адміністративний проступок: критерії визначення. Вісник прокуратури. 2005. № 5. С. 51–52.

Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посіб. К., 2008. 256 с.

Синьов О.В. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на права і свободи громадян: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Х., 2001. 235 с.

Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник. 5-е изд., пересмотр. М., 2017. 576 с.

Бєлікова О.В. Юридичний склад адміністративного правопорушення. Держава та регіони. Серія: Право. 2013. № 3. С. 22–28.

Кашуба Я.М. Корупція та відповідальність за корупційні діяння: [навч. посібник]. Л., 2007. 109 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право