Чинність адміністративного акту: умови та правила

Автор(и)

  • А.М. Турчак здобувач кафедри адміністративного, кримінального права і процесу Інституту права Закладу вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5209-3868

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.45

Ключові слова:

адміністративний акт, адміністративна процедура, адміністративне провадження, дефект, нікчемність, чинність

Анотація

У статті проаналізовано доктринальні та нормативні положення щодо правил чинності адміністративного акта та особливостей доведення його змісту до відома відповідних адресатів. Відзначено, що автором не підтримується теза про те, що чинність адміністративного акту слід відмежовувати від його дії. Вбачається, що специфіка адміністративного акту, яка головним чином полягає в його індивідуальному характері, не дає підстав поширювати на нього особливості набрання чинності та дії законів, що як відомо є актами загального характеру. Власне, така специфічність адміністративного акту, спрямованість його на вирішення конкретної ситуації дає підстави для зворотного висновку, що момент набрання чинності та дія адміністративного акту фактично збігаються і, як правильно зазначається окремими дослідниками сенсу у розмежуванні вказаних категорій немає. При цьому слід додати, що вимоги до адміністративного акту та правила його чинності не слід ототожнювати між собою та ставити між ними знак рівності. Перші, тобто вимоги до акту, є факторами його правомірності, які у тому числі впливають на його чинність та дію, а правила чинності, натомість, стосуються моменту вступу його у дію

Зазначено, що адміністративні акти, які місять у собі помилки чи інші дефекти залежно від характеру вад та породжуваних правових наслідків бувають спірними та нікчемними. Звернуто увагу, що в деяких джерелах спірні акти називаються заперечними чи оспорюваними. Проте, така назва є не зовсім коректною, оскільки акт у якому є помилки чи дефекти не завжди стає предметом оскарження, тобто фактично оспорюється або ж заперечується. У зв’язку із цим запропоновано використовувати термін спірний, а не заперечний (оспорюваний) акт, тобто такий, у якому містяться спірні положення, що потенційно можуть бути оскаржені.

Встановлено, що спірні – це ті адміністративні акти, що набрали чинності, проте мають дефекти, які ставлять під сумнів правомірність акту і можуть бути оскаржені в адміністративному чи судовому порядку. У свою чергу, прийнятий адміністративним органом адміністративний акт є нікчемним, якщо він містить очевидні значні недоліки, перелік яких закріплений законом. На відміну від спірного акту, нікчемний адміністративний акт не набирає чинності.

Посилання

Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії. К. : «Конус-Ю», 2010. 296 с.

Мандюк О. О. Індивідуальні адміністративні акти: теорія та практика застосування: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Львів, 2017. 213 с.

Мельник Р. С. Бевзенко В. М. Загальне адміністративне право : навч. посіб. К. : Ваіте, 2014. 376 с.

Пушняк О. В. До питання співвідношення термінів «набуття чинності нормативно-правовим актом» та «введення в дію нормативно-правового акта». Форум права. 2012. № 2. С. 580 – 592 URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12povnpa.pdf.

Мандюк О. О. Чинність та дія індивідуальних адміністративних актів : розмежування понять. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 845. С. 119-123.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» (справа про корупційні правопорушення та введення в дію антикорупційних законів) від 6 жовтня 2010 р. № 21-рп/2010 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-10.

Мандюк О. О. Індивідуальні адміністративні акти: теорія та практика застосування: автореф. дис. канд. юрид. наук. Львів, 2017. 21 с.

Науково-практичний коментар до проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» / Авт. колектив (Андрійко О. Ф., Бевзенко В. М. та ін.), за заг. ред. Тимощука В. П. К.: ФОП Мишалов Д. В., 2019. 460 с.

Про адміністративну процедуру: Закон України від 17 лютого 2022 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20/conv#n517

Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту: Монограф./ Кол.авт.; За заг.ред. В.Б. Авер'янова.Д.: Ін-т держ. І права ім.. В.М. Корецького НАН України; Дніпроп. Держ. Ун-т внутр.. справ; Ліра ЛТД, 2008. 588 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право