До питання строків у правовому регулюванні місцевих податків та зборів

Автор(и)

  • О.Ю. Татаренко аспірант кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9282-1196

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.48

Ключові слова:

строк, період, процедурні строки, фактично правові строки, строки у місце- вому оподаткуванні

Анотація

Статтю присвячено актуальним у податково-правовій сфері питанням строків правового регулювання місцевих податків та зборів. Так, автором було проведено аналіз норм законодавства, якими регламентовано строки встановлення місцевих платежів податкового характеру, прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів, визначення умов віднесення часового проміжку до строків, порушення або дотримання яких можуть мати юридичні наслідки податкового характеру у правовідносинах з приводу місцевого оподаткування. Виокремлено умови правового регулювання місцевих податків та зборів пов’язані зі строками. До  умов правового регулювання місцевих податків та зборів пов’язаних зі строками, слід віднести закріплення строків в законі. Часовий відлік  правового регулювання місцевих податків та зборів, розпочинається, змінюється і припиняється при нормативному закріплені. Ще одним різновидом умов правового регулювання  пов'язаною з часовим виміром є узгодженість строків з урахуванням послідовності податкових процедур пов'язаних з місцевим оподаткуванням. Висловлюється думка, що розмежування строків правового регулювання місцевих податків та зборів обумовлюється специфікою кола учасників податкових правовідносин з приводу місцевого оподаткування, на яких податковим законом покладається обов'язок і надається право вчинити відповідні дії у визначений законом строк. Автор наголошує, що особливістю строку в правовому регулюванні місцевих податків та зборів є його властивість фіксувати проміжки часу, в якості часових меж як певних юридичних фактів неподаткового характеру пов'язаних з  місцевим оподаткуванням так і юридичні факти податкового характеру. Починаючи від визначення строку який  стосується процесів встановлення місцевих податків та зборів  і продовжуючи визначенням строку, що фіксує наявність або відсутність підстав для настання юридично значимих податкових наслідків. Тому саме для врегулювання податкових відносин з приводу місцевого оподаткування, законодавчо закріплені строки, виступають як елемент правового регулювання місцевих податків та зборів.

Посилання

Головчак М.М. Давність як юридична конструкція в кримінальному праві України. Науковий вісник Ужгородського національного університет. Серія: Право.2014 Вип. 27(3). С.18-21.

Маринів Н.А. Недотримання строків у податкових правовідносинах: Чи завжди настають наслідки. Юридичний науковий електронний журнал. №6/2017. с. 215 - 218. http://lsej.org.ua/6_2017/64.pdf.

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8575 (дата звернення: 01.07.2022) .

Петрова Г.Б. Сроки как элемент правового регулирования в уголовном судопроизводстве: дис…канд. юрид. наук: 12.00.09.: Саратов, 2004. 222 c.

Кальян К. В. Строки в податковому праві України. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 . Харків, 2014. 20 с.

Архипов А.А. Сроки в налоговом праве: монография. М. 2011 202с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право