Соціальна обумовленість кримінально-правових норм про публічні заклики до вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України

Автор(и)

  • К.Л. Кривопускова аспірантка відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5553-8420

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.54

Ключові слова:

кримінальне правопорушення, криміналізація, суспільна небезпечність, публічні заклики, обмеження свободи слова, соціальна обумовленість

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності та змісту соціальної обумовленості кримінально-правових норм про публічні заклики до вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України.

В роботі проаналізовано національне законодавство України та доктринальні підходи вчених-правознавців щодо підстав криміналізації взагалі та публічних закликів до вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України зокрема. Окрема увага у статті приділена визначенню історичних передумов криміналізації публічних закликів до вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України.

Встановлено міжнародно-правові підстави обмежень свободи слова. Проаналізовано законодавчі норми, які передбачають такі обмеження. На підставі проведеного аналізу норм Конституції та ратифікованих Україною міжнародних угод зроблено висновок про те, що кримінальна караність слів у вигляді публічних закликів до вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України не суперечить фундаментальному праву людини на свободу слова.

Констатується високий рівень суспільної небезпеки даних кримінальних правопорушень, що передусім полягає у створенні загрози заподіяння істотної шкоди охоронюваним кримінальним законом суспільним відносинам у сфері забезпечення основ національної безпеки України.

Зроблено висновок про те, що криміналізація публічних закликів до вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки обумовлена наступними підставами: високим рівнем суспільної небезпеки даних кримінальних правопорушень; значною поширеністю цього суспільно небезпечного явища в Україні; історичними передумовами та відповідним зарубіжним досвідом; необхідністю кримінально-правової охорони суспільних відносин, що забезпечують основи національної безпеки України. Встановлення кримінальної відповідальності за вказані публічні заклики в сучасних умовах є цілком виправданим, необхідним і доцільним, тобто повною мірою соціально обумовленим.

Посилання

Грищук В.К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини: монографія. 2-ге вид. перероб. і доповн. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. 766 с.

Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні. Держ. податк. адмін. України. К.: Атіка, 2000. 288 c.

Бондаренко М.С. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з отруйними чи сильнодіючими речовинами або отруйними чи сильнодіючими лікарськими засобами: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2021. 269 c.

Відгук офіційного опонента д.ю.н., професора Музики А.А. на дисертацію Пащенка О.О. «Соціальна обумовленість кримінально-правових норм» (2019 р.).

Пащенко О. О. Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність: монографія/ О. О. Пащенко. Харків: Юрайт, 2018. 446 с.

Газдайка-Василишин І.Б. Некорисливі злочини проти власності: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 212 с.

Российское законодательство Х–ХХ веков: в 9 т. / под общей ред. О. И. Чистякова. М.: Юрид. литература, 1988. Т. 6: Законодательство первой половины ХІХ века. 432 с.

Кунов И.М. Уголовно-правовое противодействие распространению криминогенной информации: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2017. 208 с.

Гапончук В.В. Кримінально-правова протидія публічним закликам до вчинення злочинних дій: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2021. 272 с.

Уголовный кодекс УССР: утв. ВУЦИК 23 августа 1922 г. Харьков: Наркомюст УССР, 1922. 50 с.

Кримінальний кодекс УРСР 1927 року. Київ, Держ. вид-во політичної літератури УРСР, 1950.

Закон СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления» от 25 декабря 1958 года. URL: http://www.zaki.ru/pages.php?id=1738

Фріс П. Л. Ідеологія кримінально-правової політики: монографія / Павло Львович Фріс. Івано-Франківськ : Супрун В. П. 2021. 389 с.

Балашов А.А. Уголовная ответственность за публичные призывы к совершению противоправных действий: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. 194 с.

Шевченко И.В. Уголовная ответственность за террористическую деятельность: уголовно-правовой и правоприменительный аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2010. 224 с.

Шибзухов З.А. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. 181 с.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 15.09.2022).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 15.09.2022).

Павликівський В.І. Кримінально-правове забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів: дис. … д-ра юрид. наук. Харків, 2017. 470 с.

Мовчан Р.О. Зміни, направлені на підвищення ефективності кримінально-правової протидії кіберзлочинності в умовах дії воєнного стану. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3243781402611850&id=100009400659772 (дата звернення: 15.09.2022).

Кривопускова К. Л. Кримінальна відповідальність за публічні заклики до вчинення злочинів проти основ національної безпеки за законодавством іноземних держав та України. Часопис Київського університету права. 2021. № 2. С. 290-295.

Рубащенко М.А. Публічні заклики до кримінальних правопорушень в Україні та деяких європейських країнах. Вісник асоціації кримінального права України. 2021. Том 1. № 15. С. 51-75.

Хлебушкин А.Г. Уголовно-правовая политика Российской Федерации в сфере охраны основ конституционного строя: дисс. … д-ра юрид. наук. Санкт-Петербург, 2016. 480 с.

Рубащенко М.А. Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України: монографія / М.А. Рубащенко. Х.: Право, 2016. 286 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право