Кримінально-правова охорона діяльності експерта з питань права

Автор(и)

  • В.В. Кузнецов доктор юридичних наук, професор, в. о. провідного наукового співробітника Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, Україна https://orcid.org/0000-0003-1727-4019

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.55

Ключові слова:

«друг суда», законопроект, експерт (фахівець) з питань права, кримінальне правопорушення, науково-правовий висновок, процесуальний кодекс, потерпілий, правовий інститут, судовий експерт

Анотація

Аналіз норм Кримінального кодексу України дозволив встановити наявність лише двох статей (ст. 343, 386), які передбачають відповідальність за протиправні діяння проти експерта. Констатовано, що серед потерпілих таких кримінальних правопорушень теорія права визначає саме судових експертів. У статті зроблена спроба дослідити питання, чи відносяться до категорії судових експертів фахівці (експерти) з питань права та встановити юридичне значення науково-правових висновків, які вони готують.

Констатовано, що профільне законодавство не передбачає визнання судовим експертом такого фахівця як експерт з питань права. Встановлено, що окремі процесуальні (цивільний, господарський та адміністративного судочинства) кодекси розділяють категорії «експерт з питань права» та «судовий експерт», які суттєво відрізняться; кримінальний процесуальний кодекс України взагалі не містить таке поняття, а оперує терміном експерт як учасник кримінального процесу, яким є судовий експерт. Аналіз судової практики та наукової літератури дозволив зробити висновок, що висновки науково-правової експертизи у кримінальному процесі використовуються.

Доведено, що Верховний Суд та Конституційний Суд України використовують у свої практиці висновки членів науково-консультативних рад – фахівців у сфері права. Констатована певна несправедливість щодо можливості використання висновків з питань права у судочинстві на різних рівнях судової системи.

Розглянуті положення нормативно-правових актів дозволили класифікувати експертні висновки з правових питань у залежності від певних критеріїв: за юридичним значенням (заборонені для використання та дозволені для використання); за компенсаційною природою (оплатні та безоплатні); за процедурою залучення експерта (за ініціативою учасників процесу та за ініціативою суду).

У статті запропоновані ознаки експертного висновка з питань права: має рекомендаційний характер; має локальне юридичне значення (стосується конкретної судової справи); не є доказом по справі; не тягне юридичну відповідальність для експерта; може бути підготовлений як фізичною, так і юридичною особою.

Проведене дослідження дозволило зробити певні висновки: фахівець (експерт) з питань права не відноситься до категорії судових експертів; правовий статус фахівця (експерта) з питань права та судового експерта має суттєві відмінності; потерпілим при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 343 та 386 Кримінального кодексу України не може бути фахівець (експерт) з питань права; на підставі вивчення зарубіжного досвіду, законотворчої діяльності, чинного законодавства та національної практики правозастосування, пропонується поширити такий правовий інститут на Кримінальний процесуальний кодекс України та Кодекс України про адміністративні правопорушення; рекомендовано у законодавстві передбачити механізм кримінально-правової охорони діяльності фахівця (експерта) з питань права через внесення відповідних змін до статей 343 та 386 Кримінального кодексу України.

Посилання

Amicus curiae. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Amicus_curiae

Воробель У. Інститут «amicus curiae» у праві країн англосаксонської правової сім’ї. Слово Національної школи суддів України. 2019. № 3. С. 163–178. URL:http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3018/1/Vorobel%20U.%20Instytut%20Amicus%20Curiae.pdf

Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text

Зозуля Н. Експерт з питань права: проблема процесуального статусу. Українське право. URL: https://ukrainepravo.com/scientific-thought/legal_analyst/ekspert-z-pitan-prava-problema-protsesualnogo-statusu/

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та експертних досліджень : наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5. [ред. наказу від 26.12.2012 № 1950/5]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text

Навроцький В. О. Правова експертиза у кримінальних справах. URL: https://uba.ua/documents/doc/v_navrockiy_speech.pdf

Положення про Науково-консультативна рада при Верховному Суді : постанова Пленуму Верховного Суду від 2 лютого 2018 р. № 1. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/ppn_kr/

Положення про Науково-консультативну раду Конституційного Суду України : постанова Конституційного Суду України від 3 грудня 2018 р. № 38-п/2018. URL: https://ccu.gov.ua/storinka/polozhennya-pro-naukovo-konsultatyvnu-radu-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny

Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо науково-консультативного забезпечення у кримінальному провадженні та провадженні в справах про адміністративні правопорушення : проект Закону України від 30 жовтня 2020 р. Реєстр. № 4295. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/1255

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо науково-консультативного забезпечення у кримінальному провадженні та провадженні в справах про адміністративні правопорушення : висновок на проект Закону України від 15 січня 2020 р. Реєстр. № 2741. Апарат Верховної Ради України. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України. № 16/3-2020/51873 від 19 травня 2020 р. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/108000

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо науково-консультативного забезпечення у кримінальному провадженні та провадженні в справах про адміністративні правопорушення : висновок на проект Закону України від 30 жовтня 2020 р. Реєстр. № 4295. Апарат Верховної Ради України. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України. № 6/03-2021/175936 від 31 травня 2021 р. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/744028

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо проведення експертизи з питань права: проект Закону України від 15 січня 2020 р. Реєстр. № 2741. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/1255

Про Конституційний Суд України : Закон України від 13 липня 2017 р. № 2136-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19?find=1&text=науково-кон#w1_7

Про наукову і науково-технічну експертизу : Закон України від 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-вр#Text

Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text

Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. № 8. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97#Text

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text

Ребриш Б. Ю., Ребриш А. С. Проблеми правового статусу експерта з питань права в Україні. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 4. С. 136–140. URL: http://www.pap.in.ua/4_2018/36.pdf

Староста І. Експерт з питань права: повноваження та обов’язки. Юридична Газета. 2020. № 3 (709). URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/ekspert-z-pitan-prava-povnovazhennya-ta-obovyazki.html

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text

Шостак А. Amicus curiae: практика залучення «друга суду» в Україні та за кордоном. URL: https://www.prostir.ua/?library=amicus-curiae-praktyka-zaluchennya-druha-sudu-v-ukrajini-ta-za-kordonom

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право