Принцип диференціації та індивідуалізації виконання покарань

Автор(и)

  • Д.О. Пилипенко кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1299-6178

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.56

Ключові слова:

складносурядний принцип, правова конекція, дуальна конвергентність, тріадна конвергентність, критерій колінеарності

Анотація

В межах статті розглянуто зміст та сутність засади диференціації та індивідуалізації виконання покарань в кримінально-виконавчому праві. Наголошено на виключному єдиному сприйнятті цієї комплексної засади, враховуючи елементи диференціації й індивідуалізації. Зазначено, що сприйняття цих елементів у комплексі належним чином відтворюватиме сутність принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань та, навпаки, відокремлене сприйняття цих елементів свідчитиме лише про часткове відображення специфіки врегульованих цією засадою правовідносин. Принцип диференціації та індивідуалізації виконання покарань є похідним від кримінально-правової засади диференціації та індивідуалізації кримінальної відповідальності. При цьому крім похідного зв’язку принцип диференціації та індивідуалізації виконання покарань також має міжгалузеву сутність, враховуючи «правову конекцію» між галузями кримінального та кримінально-виконавчого права. Встановлено, що такий перетин галузей права відбувається під час вирішення низки питань пов’язаних із позбавленням волі. До таких питань належать регламентація процедур застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання та заміну невідбутої частини покарання більш м’яким. В регулюванні цих правовідносин одне з ключових міць належить саме принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань. Такий зв'язок двох нормативно-правових актів в контексті відображення зазначеного принципу визначено як дуальну конвергенцію. В межах статті наголошено, що це явище також й характерним для одночасного регулювання окремої категорії питань пов’язаних в виконанням покарань нормами як кримінально-виконавчого права так й нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я. Також наголошено на міжгалузевій сутності принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань в умовах тріадної конвергентності. Тобто за умов одночасного застосування галузей кримінального, кримінального процесуального та кримінально-виконавчого права в межах регулювання окремих питань пов’язаних з виконанням покарань. Зазначено, що міжгалузевий принцип диференціації та індивідуалізації виконання покарань також характеризується критерієм колінеарності, у випадку його одночасного використання у різнорідних правовідносинах сфери кримінально-виконавчого та адміністративного права

Посилання

Наташев А.Е. Принципы советского исправительно-трудового права. М. : Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1972. 40 с.

Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы Общей части. М. : Юрид. лит., 1984. 240 с.

Пузирьов М.С. Диференціація та індивідуалізація виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2012. 252 c.

Байдаков Г.П. Основные принципы исправления и перевоспитания осужденных. Личность преступника и исполнение уголовных наказаний : сб. науч. тр. М., 1991. С. 56 - 66.

Стручков Н.А. Советское исправительно-трудовое право. Общая часть. М. : Академия МВД СССР, 1977. 308 с.

Колб О.Г., Джужа О.М. Реалізація принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань у кримінально-виконавчій діяльності України. Київ : Кондор, 2018.

Степанюк А.Х., Яковець І.С. Кримінально-виконавчий кодекс України. Науково-практичний коментар. Харків : ТОВ Одіссей, 2008. 560 с.

Гришко А.Я. Отражение в уголовно-исполнительном праве общеправовых и межотраслевых принципов российского права. Уголовно-исполнительное право : Учебник. Общая часть. М. : Логос, 2006. 444 с.

Рябинин А.А. О О дифференциации и индивидуализации. Уфа : УВШ МВД РФ, 1993.С. 23 - 29.

Шмаров И.В. Уголовно-исполнительное право. Учебник. М. : Изд-во БЕК, 1996. 418 с.

В Україні захворюваність на туберкульоз серед ув'язнених у 22 рази вище, ніж серед загального населення. URL : https://phc.org.ua/news/v-ukraini-zakhvoryuvanist-na-tuberkuloz-sered-uvyaznenikh-u-22-razi-vische-nizh-sered

Про затвердження Порядку надання медичної допомоги хворим на туберкульоз особам, взятим під варту, чи які тримаються в установах виконання покарань. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 205 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/205-2014-%D0%BF#n8

Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі. Наказ Міністерства юстиції України, МОЗ України від 15.08.2014 № 1348/5/572 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-14#n295

Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань. Наказ Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18#Text

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text

Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України. Наказ МВС України від 02.12.2008 № 638. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-09#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право