Перспективні напрями вдосконалення судово-експертної діяльності з урахуванням зарубіжного досвіду

Автор(и)

  • С.О. Коропецька кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського навчально-наукового юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9881-3031
  • В.А. Савченко кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського навчально-наукового юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2728-9794

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.63

Ключові слова:

експертиза, судово-експертна діяльність, експертна установа, ENFSI, співпраця

Анотація

У статті, на основі аналізу чинного кримінального процесуального законодавства, наукових джерел, а також практики судово-експертної діяльності в зарубіжних країнах виокремлено основні перспективні напрями вдосконалення цієї діяльності. Акцентовано на тому, що європейська інтеграція України зумовлює необхідність перейняття світових стандартів у галузі судової експертизи.

На сьогодні у світі існує достатньо велика кількість профільних міжнародних організацій, робота яких пов’язана з міжнародним співробітництвом в сфері діяльності судово-експертних установ, проведення окремих різновидів експертних досліджень. Важливою серед них є Європейська мережа інститутів судової експертизи (ENFSI). Окрім загальної роботи у сфері управління якістю та компетенцією, досліджень та розробок, освіти та навчання, різними судовими експертами займаються 17 різних експертних робочих груп. У її складі налічується 54 експертні установи, 41 з яких знаходяться в державах-членах Євросоюзу. Тому Європейська комісія визнала ENFSI монопольною організацією в галузі судової експертизи.

Із ENFSI останнім часом тісно співпрацюють і українські судово-експертні установи. Це прослідковано на прикладі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ), який перебуває у тісних міжнародних зв’язках з науковими установами, навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними та неурядовими організаціями. Членом ENFSI КНДІСЕ став у 2017 році.

Зроблено висновк, що завдання експерта у будь-якій країні однакові – на підставі своїх спеціальних знань провести певного виду експертизу, що допоможе вирішити правовий спір або просто конфліктну ситуацію. Звісно, що у кожній державі діє своя система права, історично склалися свої правові традиції, однак судово-експертна діяльність базується на спільних, насамперед, наукових засадах та методах. Важливим у цій діяльності є саме налагодження співпраці та обміну набутим досвідом і технологіями, пошук нових шляхів та підходів до взаємодії.

Посилання

Гаспарян С. Г. Напрями застосування в Україні зарубіжного досвіду кадрового забезпечення судово-експертних установ. Архів кримінології та судових наук. 2020. № 1. С. 129–138.

Закон України «Про судову експертизу» від 24 лютого 1994 року № 4038-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12?find=1&tex t=%D0 %BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%.

Рувін О. Г. Міжнародні організації та інші суб’єкти міжнародного права як суб’єкти контролю за діяльністю судово-експертних установ. Вісник Маріупольського державного університету. 2020. Вип. 20. С. 122–129.

Кривак Т. П., Баюрко Н. М. Міжнародне співробітництво Європейської мережі судово-експертних установ (ENFSI) та судово-експертних установ України. Криміналістика і судова експертиза. 2020. Вип. 65. С. 170–182.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Знання, об’єктивність, істина. URL: https://kndise.gov.ua/mizhnarodna-diyalnist.

Ranft O. Strafprozeßrecht. Systematische Lehrdarstellung für Studium und Praxis. 3., neu bearbeitete Auflage, R. Boorberg Verlag, Stuttgart, München, Hannower, Berlin, Weimar, Dresden, 2005. 761 s.

Сучасний кримінальний процес країн Європи: монографія / [В. В. Луцик, В. А. Савченко, В. І. Самарін та ін.] ; за ред. В.В. Луцика та В.І. Самаріна. Харків : Право, 218. 792 с.

Коропецька С. О., Савченко В. А. Актуальні питання проведення судових експертиз у вітчизняному кримінальному процесі та зарубіжній практиці. Право і суспільство. 2021. № 4. С. 205–210.

Федчишина В. В. Інститут судової експертизи і спеціальних економічних знань у правових системах Європи і США. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. С. 38.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність