Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування провокації підкупу

Автор(и)

  • С.В. Самойленко аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету №1 ІПНП Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.64

Ключові слова:

кримінальне провадження, досудове розслідування, обставини, встановлення, підкуп, провокація, неправомірна вигода, пропонування, обіцянка, надання, підбурення, службова особа

Анотація

Наукову статтю присвячено висвітленню питання обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування кримінального провадження щодо провокації підкупу. На підставі аналізу наукової літератури з кримінального процесу та криміналістики, встановлено, що у вітчизняній науці залишаються не дослідженими питання, присвячені особливостям методики розслідування зокрема і в частині обставин, що підлягають встановленню під час розслідування провокації підкупу, до тепер досліджено не було. Розглянуті позиції науковців щодо значення обставин, що підлягають встановлення в окремих методиках розслідування кримінальних правопорушень, дали підстави виділити такі обставини окремим елементом основ методики розслідування провокації підкупу. Презюмовано, що такими обставинами, є систематизовані на основі норм кримінального та кримінального процесуального права фактичні дані, які як включаються у предмет та межі доказування, так і подекуди виходять за їх межі, водночас не встановлення яких виключає повне та всебічне дослідження предмета доказування, що необхідні для реалізації завдань кримінального провадження, під час його досудового розслідування та судового розгляду. На підставі аналізу думок науковців, слідчо-судової практики та опитування практиків, обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування кримінального провадження про провокацію підкупу, ми умовно поділили на три групи: 1) загальні (тобто ті, що стосуються події кримінального правопорушення); 2) особисті ( тобто ті, що стосуються відомостей про потерпілого та злочинця), до яких відносимо: відомості про особу підбуреного та підбурювача та наявність взаємозв’язку «підбурювач-підбурена особа», а також з особами, що до цього були залучені; 3) додаткові (решта обставин, що мають значення для кримінального провадження), до яких віднесено: наявність причинового зв’язку між діями винних осіб та їх наслідками; виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню злочину; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставини, що обтяжують чи пом’якшують покарання, виключають; виключають кримінальну відповідальність чи є підставою для закриття кримінального провадження, чи є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, а також обставини, що виключають факт вчинення підозрюваною особою іншого кримінального правопорушення.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / голов. ред. і уклад. В.Т. Бусел. К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. 1440 с.

Колесниченко А.Н. Принципы методики расследования преступлений. Криминалистика и судебная экспертиза. Вып.18. К.: Вища шк., 1979. С. 62‒68.

Старушкевич А.В. Криміналістична характеристика злочинів: навч. посібник. К. : НВК «Правник». НАВСУ, 1997. 42 с.

Косарева В.Ю. Некоторые вопросы взаимодействия следователя и судебно-медицинского эксперта в процессе расследования пре ступлений. Российский следователь. 2002. № 7. С. 2 – 4.

Галаган В.І. Правові та криміналістичні проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності (на матеріалах органів внутрішніх справ України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук. К., 2003. 39 с.

Антощак А.Р. Обставини, що підлягають встановленню під час рослідування привласнення, розтрати або заволодіння майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Випуск 38 (том 2). С. 95-98

Возгрин И.А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография. СПб., 2003. 475 с.

Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном процессе. К. : Выща школа, 1984. 132 с.

Литовченко Е.Б. Соотношение пределов доказывания на стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства. Вестник ЮУрГУ. 2008. № 8. С. 68 – 70.

Коваленко Є. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України : підручник. К. : Юрінком Інтер, 2006. 631 с.

Давиденко В.С. Криміналістичне забезпечення з’ясування обставин одержання неправомірної вигоди службовою особою. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2017. №1 (13). С. 40-42.

Жупіна О. Обставини, які підлягають доказуванню під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками органів внутрішніх справ у сфері службової діяльності. Вісник прокуратури. 2013. №8. С. 143–151.

Баганець О.В. Доказування стороною обвинувачення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні: дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук. Київ, 2017. 269 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність