Сутність приватного спілкування у кримінальному процесі: окремі теоретико-правові та прикладні аспекти

Автор(и)

  • А.П. Стельмах аспірант кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7182-1338

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.65

Ключові слова:

втручання в приватне спілкування, слідчі дії, моністична концепція, кореспонденція, конфіденційність

Анотація

У статті розглянуто моністичну концепцію співвідношення між національним кримінальним процесуальним правом і міжнародним правом, зокрема співставлення норм міжнародних договорів, Конституції України та Кримінального процесуального кодексу України. Визначені місця цих норм права в ієрархії правової системи країни з точки зору їх різної юридичної сили.

Розглянутий такий інститут національної кримінально-процесуальної  галузі права, як втручання в приватне спілкування. Проаналізовано, що до складу норм цього інституту входять класичні та нетипові правові норми КПК України. Викладена наукова думка стосовно неповноти переліку слідчих дій, передбачених приписами параграфу 2 «Втручання у приватне спілкування глави» глави 21 «Негласні слідчі (розшукові) дії» КПК, які пов’язані з втручанням у приватне спілкування. 

Проаналізовано правову категорію «приватне спілкування», зокрема легальні дефініції, викладені в ч. 3 ст. 258 КПК України, теоретичні аспекти сутності цього поняття, його складові елементи. Досліджена остання судова практика Верховного Суду з питання застосування цієї правової категорії.

Здійснений висновок, що зміст досліджуваної дефініції включає приватну, сімейну та професійну сфери, і може охоплювати інформацію, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста, лікарську, нотаріальну, комерційну чи іншу охоронювану законом таємницю.

В контексті дослідження проаналізовані положення ч. 1 ст. 8 та ч. 1 ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Правова категорія «приватне спілкування» співставлена з поняттям «кореспонденція» цієї Конвенції, яке розтлумачено в практиці Європейського суду з прав людини. Помічені різні підходи національного та міжнародного права до формування вказаних юридичних категорій.

Перелічені ситуації, коли має бути забезпечено право на повагу до «кореспонденції», тобто здійснено захист конфіденційності спілкування, у відповідності до практики Європейського суду з прав людини.

Акцентовано увагу на зв'язок статей 8 та 10 цієї Конвенції в ситуації, коли застосовуються спеціальні повноваження, аби обійти захист журналістських джерел.

Констатовано схожість досліджуваних понять приватного спілкування та кореспонденції, які за певних обставин можуть бути схожі за своєю суттю, оскільки обидва стосуються охоронюваного права на таємницю комунікацій.

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р., ратифікована Законом України від 17.07.1997 р. №475/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Козюбра М.І. Співвідношення національних і міжнародних правових систем. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2016. Том 181. С.3-10. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9896/Koziubra_Spivvidnoshennia_natsionalnykh.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Тертишник В.М. Інтегративна модель засади верховенства права та її реалізація в розвитку доктрини й процесуальної форми змагального кримінального судочинства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. №3. URL: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/3-19-ua/31.pdf

Крет Г. Р. Загальні положення про втручання у приватне спілкування за Кримінальним процесуальним кодексом України. Legal science, legislation and law enforcement: traditions and new European approaches (International scientific and practical conference, Wloclawek, Republic of Poland, July 9-10, 2021). P. 167-171. URL: www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/157/4681/9841-1

Ткачик А. Б. Система процесуальних дій, спрямованих на обмеження таємниці спілкування. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 4. С. 253–256. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/4/40.pdf

Колесник В. А. Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення: науково-практичний посібник. Київ: Прецедент, 2014. 135 с.

Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: Навчально-практичний посібник / Кудінов С.С., Шехавцов P.M., Дроздов О.М., Гриценко С.О . Xарків: «Оберіг», 2013. 344 с.

Кримінальний процес: підруч. / Грошевий Ю.М., Тацій В.Я., Туманянц А.Р. та ін.; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого,О.В. Капліної, О.Г. Шило. Харків: Право, 2013. 824 с.

Постанова ВС від 01 листопада 2021 року (справа № 750/5822/18). URL: https://reestr.court.gov.ua/Review/100919138

Постанова ВС від 26 травня 2022 року (справа № 753/16804/17). URL: https://reestr.court.gov.ua/Review/104583150

Постанова ВС від 21 лютого 2022 року (справа № 758/11219/16-к). URL: https://reestr.court.gov.ua/Review/103871769

Довідник із застосування ст. 8 Європейської конвенції з прав людини, оновлено 31.08.2018. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ UKR.pdf.

Case of Sedletska v. Ukraine: judgment of the European Court of Human Rights (Fifth Section) N 42634/18 from 1 April 2021. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Case%20of%20Sedletska%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-211474%22]}

Довідник із застосування ст. 10 Європейської конвенції з прав людини. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність