Юридична природа ювенального правопорядку

Автор(и)

  • Р.М. Опацький доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8658-8153

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.4

Ключові слова:

правопорядок, ювенальний правопорядок, дитина, Національна поліція, ювенальна превенція, ювенальна юстиція

Анотація

Мета наукової статті полягає у визначенні юридичної природи ювенального правопорядку. Для досягнення поставленої мети були реалізовані наступні завдання: наукове осмислення категорії «ювенальний правопорядок», а також правових відносин у цій сфері; аналіз забезпечення ювенального правопорядку правоохоронними органами України; вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності та вдосконалення ювенального правопорядку в Україні.

В роботі визначено, що ювенальний правопорядок є одним з видів правопорядку та частиною (сегментом) публічного порядку в цілому, проте має свої особливості. Наголошено на новизні категорії «ювенальний порядок» для правового поля України.

Запропоновано під поняттям «ювенальний правопорядок» розуміти стан упорядкованості правом суспільних відносин у сфері реалізації прав, свобод і законних інтересів дітей, а також у галузі охорони та захисту їх прав від неправомірних дій інших суб'єктів права.

Під ювенальним правопорядком пропонуємо розуміти стан упорядкованості правом суспільних відносин у сфері реалізації прав, свобод і законних інтересів дітей, а також у галузі охорони та захисту їх прав від неправомірних дій інших суб'єктів права. До структури ювенального правопорядку автор включає правові норми, суб'єктів (учасників) правопорядку, правовідносини, правосвідомість. Ціллю ювенального правопорядку, що реалізується державою, запропоновано вважати безпеку – стан захищеності життєво важливих інтересів дітей. Акцентована увага на сучасних вимогах українського суспільства у забезпеченні прав і свобод дітей в умовах війни на території України.

Національна поліція визнана автором  є одним із основних суб'єктів ювенального правопорядку, який має свій статус і компетенцію. Підрозділи ювенальної превенції названі автором центральним суб’єктом ювенального правопорядку в Україні.

Зроблено висновок про те, що система ювенальної юстиції має об'єднати підрозділи ювенальної превенції та інші підрозділи Національної поліції, спеціальні суди у справах сім'ї та дітей, спеціалізованих прокурорів та адвокатів, установи з реабілітації підлітків, підрозділи соціального захисту населення та інші підприємства, установи та організації, які основним напрямком своєї діяльності мають захист прав та свобод дитини.

Посилання

Подорожна Т. С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації : дис. докт. юр. наук : 12.00.01, 12.00 / Подорожна Тетяна Станіславівна – Київ, 2017. – 503 с.

Крижановський А. Ф. Правопорядок суверенної України: становлення та тенденції розвитку (загально-теоретичне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юр. наук : спец. 12.00.01 "теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень" / Крижановський Анатолій Федорович – Одеса, 2009. – 42 с.

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text

Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України: Наказ МВС України від 19.12.2017 № 1044. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень