Соціальне підприємництво як реалізація соціальної функції держави

Автор(и)

  • М. Бєлова Доктор юридичних наук, доцент, юридичний факультет Ужгородського національного університету, Ukraine
  • С. Гусейнова Студентка 6 курсу юридичного факультету ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.28

Ключові слова:

соціальна функція, правова держава, соціальний захист, соціальне підприємництво, функція права

Анотація

Дана стаття присвячується висвітленню основних понять соціального захисту населення. Зокрема в умовах сьогодення в Україні вагомий вплив на соціальний добробут життя населення має становити соціальна політика держави, тобто її соціальні функції, йде мова про аналіз
співвідношення соціального підприємництва та соціальної функції держави.

Вказується, гарантування державою добробуту у соціальній сфері життя населення країни пов’язане із здійсненням соціального підприємництва. Ініціативою соціального підприємництва в будь-якій країні є створення сприятливих умов. Оскільки основною метою – є не отримання прибутку, а вирішення соціальних проблем суспільства (подолання бідності, захист прав людини, працевлаштування та підтримка соціально вразливих груп населення).

Відзначається, потрібно звернути увагу на тому, що концепція соціального підприємництва здійснюється у межах соціальної функції держави та вирішує комплекс проблем приватного та публічного характеру, зокрема, доступ до фінансових ресурсів осіб.

Акцентовано увагу на тому, що соціальне підприємництво співвідноситься з функціями права, передусім, економічною функцією та функцією громадської згоди, на вирішення проблем громади і окремих індивідів.

Зроблено висновок, соціальне підприємництво в українському законодавстві ще практично не знайшло свого місця. Однак даний тип підприємництва цілком успішно функціонує в Україні в межах малого та середнього бізнесу поєднуючи соціальні функції держави. Діяльність соціальних підприємств стала актуалізуватись в умовах дефіциту фінансових ресурсів держави, постійно зростаючих потреб соціальної сфери, зростання рівня безробіття і бідності населення, коли влада перестала справлятися з обсягом соціальних проблем, які потребують негайного вирішення. Свій розвиток соціальне підприємництво знайшло на локальному рівні, зосереджуючись на вирішенні соціальних проблем місцевої громади. Отже, безсумнівно, соціальне підприємництво – це відповідь суспільства на сучасні соціальні потреби

Посилання

Конституція України від 28.06.1996. URL: https://zakon .rada .gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991. № 875-XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12.

UCAN — Соціальне підприємництво. UCAN. URL: http://www.unicorn.cn.ua/ukr/activities/social_entrepreneurship/index.html.

Проект Закону «Про соціальні підприємства» № 2508 від 11.03.2013 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1pf3511=46025.

Бульба В.Г. Соціальна функція держави як фундаментальна категорія державно – управлінської науки. Публічне управління: теорія і практика. 2011. № 4 (8).

Венцель В.Т. Соціальна функція держави в умовах глобалізації та трансформації економіки. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2018.№5. Том 29 (68). С. 10–12.

Купрійчук В.М., Венцель В.Т. Соціальна функція держави та особливості її реалізації в умовах сучасних глобалізаційних викликів. Ефективність державного управління. 2019. Вип. 3(60). №1. С. 110–115.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. Харків.: Консум. 2001. С. 55–63.

Соціальне підприємництво. Бізнес-модель. Реєстрація. Оподаткування. / Долуда Л., Назарук В., Кірсанова Ю. Київ, ТОВ «Агентство «Україна», 2017. 92 с.

Гнатьєва Т.М. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент ефективності корпоративної стратегії. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2014. № 2(74). С. 35–44.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Конституційно-правoві засади статусу особи: окремі аспекти. Аналітично-порівняльне право.№ 1. 2021. С. 21–26.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М., Принцип гуманізму, як основоположний принцип побудови сучасної правової держави. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. Випуск 65. С. 46–50.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М. Гуманізм як філософсько-правова категорія в умовах формування нової парадигми в праві. Аналітично-порівняльне право. № 3. 2022. С. 22–25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення