Окремі проблеми реалізації права на працю в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • М. Менджул Докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3893-4402
  • А. Калько Студентка ІІІ-го курсу юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.30

Ключові слова:

право на працю, працівник, роботодавець, трудовий договір, трудові відносини, воєнний стан

Анотація

У статті досліджено окремі проблеми реалізації права на працю в умовах воєнного стану. Проаналізовано доктринальні підходи до розуміння права на працю, ситеми трудових прав, з’ясовано які особливості регулювання трудових відносин запроваджено в умовах воєнного стану в Україні. Обгрунтовано, що конституційне право на працю може бути і є обмеженим в умовах війни.

Доведено, що в Україні було вчасно зреаговано на потребу змін у регулюванні трудових відносин, що і було зроблено пілся прийняття спеціального закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Положення вказаного закону дозволяють більш гнучко регулювати трудові відносини, запроваджено нові норми (наприклад, призупинення дії трудового договору), передбачено ряд гарантій для працівника (можливість розірвати договір у строк, який вказаний у заяві тощо) та роботодавця (можливість звільнення працівника навіть у період його тимчасової непрацездатності тощо). Зважаючи на те, що війна триває, до даного закону вже були внесенні в липні зміни та доповнення і вочевидь його положення потрібно удосконалювати, у тому числі задля належного захисту прав працівників в умовах воєнного стану.

Проаналізовано також втрати для економіки та ринку праці в Україні, підходи і прогнози експертів до перспектив відновлення рівня зайнятості в Україні після війни. Досліджено емпіричні дані по питанням звернень за правовою допомогою працівників. Встановлено, що втрата робочих місць, гарантії зайнятості є ключовими проблемами для мільйонів українців.

Окрему увагу в рамках дослідження присвячено аналізу питання свободи праці в умовах воєнного стану, коли можливе примусове залучення до певних видів робіт. Крім того, ретельно проаналізовано інститут призупинення трудового договору, за якого відбувається вимушене тимчасове припинення дії трудового договору. Обгрунтовано необхідність внесення змін до трудового законодавства задля гарантування і працівникам права скасувати призупинення дії трудового договору.

Посилання

Барегамян С. Х. Конституційне право на працю та його реалізація в умовах європейської міждержавної інтеграції : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) : спец. 12.00.02. Маріуполь, 2018. 254 с.

Хромей В. В. Конституційне право людини на працю та гарантії його реалізації : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : спец. 12.00.02. Ужгород, 20016. 22 с.

Довбиш К. К. Принципи правового регулювання оплати праці : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : спец. 12.00.05. Харків, 2017. 200 с.

Васюренко Л. В. Механізм державного регулювання організацією оплати праці в умовах глобалізації : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: спец. 08.00.03. Київ, 2019. 533 с.

Яцкевич І. І. Правове регулювання юридичних гарантій реалізації особою права на працю: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: спец. 12.00.05. Київ. 2016. 21 с.

Середа О. Г. Державно-правовий механізм захисту прав працівників в умовах інтеграції України до Європейського Союзу : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук : спец. 12.00.05. Харків, 2019. 473 с.

Конституція України від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#n4381 (дата звернення – 12.11.2022 р.)

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text (дата звернення – 12.11.2022 р.)

Коваленко О.О. Про реалізацію права на працю та права на оплату праці у період режиму воєнного стану в Україні: проблемний аспект сучасності і майбутнього / Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності: матеріали V всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Львів, 2 черв. 2022. Львів : Галиц. вид. спілка, 2022. С. 33–35.

З 19 липня інспектори Держпраці можуть проводити перевірки під час війни. KadrEX. Кадровий експерт. URL: https://profpressa.com/news/z-19- lipnia-derzhpratsi-mozhe-prikhoditi-na-perevirki-pid-chas-viini (дата звернення – 10.11.2022 р.)

Шабанов Р. І. Щодо проблем реалізації права на зайнятість в умовах воєнного стану. / Виклики правничої професії в умовах воєнного стану: тези доповідей та наукових повідомлень учасників круглого столу присвяченого до Дня юриста (6 жовтня 2022 року). уклад.: О.О. Коваленко, Т.Г. Головань, М.Д. Ждан ; за ред. О.О. Коваленко. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. С. 19-21.

Коваленко О. О. Реформація випробування при прийнятті на роботу як умови основної форми реалізації права на працю: проблеми свободи волі сторін трудового договору у період режиму воєнного стану / Сучасний розвиток державотворення та право творення в Україні: проблеми теорії та практики: матеріали Х Міжнародної науковопрактичної конференції (23 червня 2022 року: Зб. тез наук. праць / за заг. редакцією М.В. Трофименко. Київ: МДУ, 2022. С. 87-91.

Кисельов Д. В. Питання регулювання праці в умовах воєнного стану / Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІХ заочної Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Чернігів, 17 червня 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С. 58-62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення