До проблеми удосконалення основ конституційно-правової відповідальності в Україні в контексті Євроінтеграції

Автор(и)

  • З.С. Кравцова доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права Навчально-наукового Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9708-1999

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.12

Ключові слова:

конституційно-правова відповідальність, склад конституційно-правової відповідальності, політична відповідальність, принципи конституційно-правової відповідальності, євроінтеграційні процеси

Анотація

У статті проаналізовано окремі проблеми удосконалення конституційно-правової відповідальності в контексті євроінтеграційних процесів в Україні. Зазначено, що на порядку денному перед Україною поставлено завдання максимально адаптувати законодавство України до законодавства ЄС. Підкреслено, що конституційно-правова відповідальність є важливою гарантією конституційного ладу України. Проаналізовано підходи до визначення поняття конституційно-правової відповідальності та її специфіки, з’ясувано проблеми її правового регулювання, на основі чого було сформулювано пропозиції щодо її удосконалення в контексті євроінтеграційних процесів в Україні. Здійснено аналіз рішення Конституційного Суду України від 7 травня 2002 року (справа щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових осіб), на основі чого дійшли висновку, що терміни «політична відповідальність» і «конституційно-політична відповідальність» є спорідненими, але не тотожними. Зауважено, що нині суттєвою проблемою є відсутність нормативного закріплення конституційно-правової відповідальності. Процесуальний порядок притягнення до конституційно-правової відповідальності відрізняється фрагментарністю та розрізненістю нормативного закріплення. Такі прогалини законодавства необхідно усунути шляхом прийняття нормативно-правового акту, який би врегулював ці питання. Зроблено висновок, що важливим видається розробка та прийняття спеціального Закону «Про конституційно-правову відповідальність в Україні», в якому доцільно чітко закріпити категоріальний апарат зазначеного виду відповідальності, визначивши коло суб’єктів, підстави та форми відповідальності, органи, що розглядають справи про конституційно-правову відповідальність і приймають відповідні рішення, можливість чи неможливість судового оскарження її застосування та інші питання. Підкреслено також, що суттєвим недоліком є також фактично відсутність конституційного регулювання конституційно-правової відповідальності. Запропоновано авторське визначення конституційно-правової відповідальності та зроблено висновок про те, що вона здійснює інтегративну (об’єднуючу) функцію в системі юридичної відповідальності. Визначено, що настання конституційно-правової відповідальності передбачає в окремих випадках притягнення до одного виду юридичної відповідальності, наприклад, адміністративної або кримінальної.

Посилання

Проект Закону "Про політичну відповідальність в Україні" від 9 квіт. 2010 р. № 6286. URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=37432 (дата звернення: 05.09.2022).

Армаш Н. О. Керівник органу виконавчої влади : адміністративно–правовий статус. Запоріжжя : ЗІДМУ, 2006. 248 с.

Шаповал В. М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз Київ : Програма-Л, 1995. 136 с.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положень частин другої, третьої статті 124 Конституції України (справа що до підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових осіб) від 7 трав. 2002 р. Офіц. вісн. України. 2002. № 20. Ст. 993.

Колодій А. М. Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання) : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01; 12.00.02 / Нац. акад. внутр. справ. Київ, 1998. 391 с.

Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підруч. 3-е вид. Київ : Алерта ЦУЛ, 2011. 524 с.

Шаповал В. М. Перспективи розвитку науки конституційного права в Україні. Право України. 1996. № 9. С. 49 – 53.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право