Особливості нормативного становлення на теренах України ідеї гласності судового процесу як конституційної засади

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.14

Ключові слова:

гласність судового процесу, конституційні засади судочинства, нормативне становлення

Анотація

В статті автором досліджуються особливості нормативного закріплення засади гласності у пам’ятках права різних історичних етапів становлення Української держави, звертається увага на підходи до сприйняття суспільством норм щодо окремих елементів гласності судочинства у різні  періоди в історії розвитку українського права. Встановлено, що відображення ідеї гласності як цінності та потреби суспільства сягає давніх часів і через окремі аспекти прослідковується у правових джерелах ще з Київської Русі. Звертається увага, що правові джерела, які поширювали свою дію на українські землі, закріплювали вимоги «публічності», «прилюдності», «відкритості», усності судового розгляду, реалізація яких формувала уявлення суспільства про суд та судочинство, сприяла посиленню запиту  суспільства на справедливе судочинство, а відтак розвитку ідеї  гласності судового процесу.

На рівні конституційно-правового регулювання гласність судового процесу тривалий час не знаходила свого повного та вичерпного визнання, юридичного закріплення саме як однієї із основних засад судочинства, адже в досліджуваних конституційних актах здебільшого було закріплено принцип «відкритості» розгляду справ, що власне не можна вважати повним відображенням усіх аспектів засади гласності судочинства. Натомість категорія «гласність» судового процесу у другій половині XX ст. досліджується на рівні юридичної доктрини, здебільшого активно висвітлюється в наукових працях, присвячених питанням процесуального права, судоустрою та судочинства. Хоча конституційні норми і не містили посилання на поняття «гласність», проте  в багатьох наукових працях, дослідники визначали гласність судочинства фундаментальною конституційною засадою, спираючись на конституційні норми про відкритість судових слухань.

 З прийняттям Конституції Незалежної України саме гласність судового процесу як конституційно-правова вимога відправлення правосуддя була закріплена в системі основних засад судочинства.

Посилання

Хрестоматія з історії держави і права України: навч. посіб./А.С.Чайковський та ін. Київ Юрінком інтер, 2003. 656 с.

Стецюк Б.Р. Процесуальне право в Україні : тисяча років історії (Х ст. – 20-ті рр. ХХ ст.) : монографія. Харків : Диса плюс, 2013. 560 с.

Хрестоматія з історії держави і права України: у 2-х т. / За ред. В.Д. Гончаренка. Київ: Ін Юре, 2000. Т. 1. 472 с.

Бойко І. Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349-1569 рр.):монографія. Львів:ВЦ ЛНУ ім. І.Франка,2009. 628 c.

Статути Великого князівства Литовського: у 3-х томах./За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. Одеса: Юридична література, 2002. Том І. 464 с.

Гамбург Л.С. Козацькі суди та порядок розгляду справ у судово-адміністративних органах Гетьманщини. Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолійта ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: В-во "Наукова думка", 2007. 528 с.

Дегтярьов С. І. Українське судочинство наприкінці ХVII – у ХVІІІ ст. та впливи на нього російських судових практик. Гілея: науковий вісник. Вип. 104. 2016. С. 11-18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_104_5 (дата звернення: 16.10.2022)

Биркович О. Етапи та особливості судоустрою та судочинства Гетьманщини (друга половина XVII-кінець XVIII ст.). Knowledge, Education, Law, Management. 2020 № 3 (31). с.112-118. URL: http://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/977 (дата звернення:16.10.2022)

Слинько Д. Розвиток процесуального права на українських землях в епоху Середньовіччя . Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. 2018. № 2, Т. 2 (Aprilie). С. 23-27.

Тищик Б. Й., Бойко І. Й. Історія держави і права України: академічний курс: підручник. Київ: Ін Юре, 2015. 808 с.

Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Санкт-Петербург, 1912 . Т. 1. 566 с.

Джаншиев Г.А. Основы судебной реформы: (К 25-летию нового суда: Историко-юридические этюды. Москв: Тип. М. П. Щепкина, 1891. 52 с.

Судебные уставы императора Александра II. Санкт-Петербург: Тип. М. М. Стасюлевича, 1887. 860 с.

Петрів Р. Австрійські, Австро-Угорські і Галицькі конституції (кінець ХVIII-XIX ст.ст.). Івано-Франківськ: Місто НВ, 2005. 84 с.

Oktroyierte Märzverfassung. URL: https://www.jku.at/fileadmin/gruppen/142/oktroyierte_Maerzverfassung.pdf (дата звернення:16.10.2022).

Німецько-український словник юридичних термінів. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. 576 с.

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Т. 1. 848 с.

Історія української Конституції А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко; вст. ст. С. П. Головатий. Київ: Право, 1997. 443 с.

Хрестоматія з історії держави і права України: у 2-х т.: /За ред. В.Д. Гончаренка. Київ: Ін Юре. 2000. Т. 2. 728 с.

Збірник постанов та розпоряджень робітниче-селянського уряду України / Рада Народних Комісарів УРСР, Народний Комісаріат юстиції УРСР. Харків: Друк. "Вукопспілки", 1922. 1147 с. Ст.598.

Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1924 р. : 4-е видання (офіційне) Народного Комісаріату Юстиції/ Рада Народних Комісарів УРСР. Харків: Друкарня УВО ім. М. Фрунзе, 1924. 1052 с.1924. Ч. 1. Відділ перший. № 1-55. Про надання чинности Цивільному Процесуальному Кодексові У.С.Р.Р.Ч.16-17. Ст.156. С.366-367.

Збірник законів Української РСР і указів Президії Верховної Ради Української РСР, 1938-1973 : в 2 т. / Я.Я. Колотуха, Ф.Г. Бурчак, З.К. Калінін. Київ: Політвидав України, 1974.Т. 1:739 c.

Збірник законів Української РСР і указів Президії Верховної Ради Української РСР, 1938-1973 : в 2 т. / Я.Я. Колотуха, Ф.Г. Бурчак, З.К. Калінін. Киї: Політвидав України, 1974.Т. 2. 34 c.

Свод законов Украинской ССР / Президиум Верховного Совета УССР, Совет Министров УССР; Президиум Верховного Совета УССР, Совет Министров УССР. Киев : Политиздат Украины, 1983. Т. 1. 523 с.

Українська радянська енциклопедія : в 12 т / голов. редкол.: М. П. Бажан та ін. Київ Голов. ред. УРЕ, 1977 1985. Т. 3. 1979. 551 с.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 16.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право