Право на мир в системі прав людини

Автор(и)

  • О. Барна студентка 6 курсу юридичного факультету Ужгородського національного університету, Ukraine
  • І.Є. Переш кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Ужгородського національного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.16

Ключові слова:

права людини, право людства на мир, третє покоління прав людини, механізм захисту прав людини

Анотація

У статті проаналізовано та досліджено право людства на мир як особливе право третього покоління прав людини. У тексті даної роботи звертається увага на взаємозв’язок права на мир з іншими правами людини. Немале значення приділено закріпленню особливого права на мир у регіональних документах щодо захисту прав людини. З’ясовано, що у документах між народного права питання миру часто згадується в преамбулах, а також статтях, що окреслюють
цілі і завдання діяльності міжнародних організацій та світової спільноти. Проаналізовано необхідність закріплення права на мир як самостійного права людини на рівні міжнародних документів, що, в свою чергу, допоможе викорінити практику виправдання порушень миру.
Розглянуто практику Європейського суду з прав людини стосовно порушення права на мир. З’ясовано та висвітлено, що хоч право на мир прямо не закріплено як окреме та самостійне право людини в тексті Європейської конвенції з прав
людини, однак порушення певних закріплених прав тягне порушення, в тому числі, гарантованого права на мир. На прикладі конкретних рішень Європейського суду з прав людини проаналізовано взаємопов’язаність між правом на
мир та правами людини. Висвітлено позицію про необхідність подальших досліджень механізмів захисту права людини на мир, особливо через Європейський суд з прав людини. Запропоновано думку, згідно якої закріплення права кожної
людини на мир у міжнародних декларацій стало б першим кроком до його точного визнання як самостійного права людини на міжнародній арені. Також висвітлюється позиція необхідності захисту права людства на мир, оскільки такий захист стане ключовим для всього людства і гарантуватиме дотримання стандартів прав людини. Зроблено висновок, що у майбутньому буде запропоновано ефективний судовий захист прав людини на мир з огляду на подальше
плідне дослідження у цій сфері.

Посилання

КОМПАС: Посібник з освіти з прав людини за участю молоді. URL: https://rm.coe.int/compass-2020-ukr-yfdua/1680a23873 (дата звернення: 23.09.2022).

Загальна теорія права: підручник. За заг. ред. М.І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2015. 392 с. URL: https://www.osce.org/uk/ukraine/283756?download=true. (дата звернення: 23.09.2022).

Декларація про виховання народів у дусі миру Генеральна Асамблея ООН. URL: https://regulation.gov.ua/documents/id209607. (дата звернення: 23.09.2022).

Декларация о праве народов на мир. URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/right_to_peace.shtml (дата звернення: 24.09.2022).

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Українське релігієзнавство.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_1996_2_16 (дата звернення:24.09.2022).

Кулеба Д.І.. Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Українськадипломатична енциклопедія. 2004. Т. 2. 812 с.

Perry D.J. The Right to Life in Peace: An Essential Condition for Realizing the Right to Health. mHealth and Human Rights.2015.№ 1.P. 148–158.

Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_055. (дата звернення: 26.09.2022).

War’s Overlooked Victims. Violence against Women. URL: https://www.economist.com/international/2011/01/13/wars-overlookedvictims. (дата звернення: 26.09.2022).

War’s Overlooked Victims. Violence against Women. The Economist. 2011. URL: https://www.economist.com/international/2011/01/13/wars-overlookedvictims. (дата звернення: 26.09.2022).

Inter-American Court History URL: http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/about-us/historia-de-la-corteidh (дата звернення: 27.09.2022).

European Court of Human Rights, Overview 1959–2017. ECHR. 2017. URL:https://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592017_ENG.pdf. (дата звернення: 27.09.2022).

ECtHR, Al-Skeini and Others v. the United Kingdom [GC], № 55721/07, 07.07.2011. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105606. (дата звернення:27.09.2022).

Бєлов Д.М., Сестренікова О., Система захисту прав і свобод людини і громадянина: актуальні питання. Medzinárodná vedeckopraktická konferencia «Priority a stratégie pre rozvoj právnej vedy vo svete vedy» Sládkovičovo, Slovenská republika (28–29

októbra 2016 r.) S. 25-26.

Бєлов Д.М., Сестренікова О. Cистема захисту прав і свобод людини і громадянина: конституційні засади. Науковий вісник УжНУ. Серія “Право”. Випуск № 41. 2016 р. С. 70-74.

Бєлов Д.М. Захист прав і свобод людини і громадянина органами системи міжнародної кримінальної юстиції. Конституційно-правові аналітичні студії. 2016. № 2. С. 23–26.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Конституційно-правoвий статус особи: базові підходи. Конституційно-правові академічні студії. 2020. № 1. С. 22–25.

Бєлов Д.М. Конституційно-правoвий статус людини і громадянина: окремі питання теорії констуціоналзму. Часопис Київського університету права. 2020. № 4. С. 77–79.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Конституційно-правoві засади статусу особи: окремі аспекти. Аналітично-порівняльне право. № 1. 2021. С. 21–26.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М., Принцип гуманізму, як основоположний принцип побудови сучасної правової держави. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. Випуск 65. С. 46–50.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М. Гуманізм як філософсько-правова категорія в умовах формування нової парадигми в праві. Аналітично-порівняльне право. № 3/2022. С. 22–24.

Бєлова М.В., Марцеляк М.О. Принцип гуманізму, як передумова змісту окремих категорій прав людини. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 73(5). 2022. С. 33–35.

ECtHR, Umayeva v. Russia, № 1200/03, Judgment 04.12.2008. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90029. (дата звернення: 27.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право