Конституційно-правовий статус старости: загальна характеристика

Автор(и)

  • В.К. Петрушевська аспірант Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2519-9795

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.17

Ключові слова:

староста, місцеве самоврядування, посадова особа, правовий статус, децентралізація влади, демократія

Анотація

У статті обґрунтовано конституційно-правовий статус старости як посадової особи місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади.
Охарактеризовано нормативне забезпечення правового статусу старости та доведено, що конституційно-правові норми лежать у його основі. При цьому широкі дискреційні повноваження місцевих рад дозволяють надавати
специфічних якостей старості через затвердження відповідних Положень про старосту. На старосту покладається значна відповідальність за забезпечення повноцінної життєдіяльності громадян і, відповідно, суттєве навантаження.
Визначено структуру правового статусу старости, що включає: юридичні норми та правові принципи, що визначають такий правовий статус; правосуб’єктність, підстави, порядок набуття та припинення статусу; права, обов’язки й обмеження, пов’язані зі статусом старости; функції та повноваження; відповідальність старости та її підстави; гарантії ді-
яльності. Староста виконує представницьку, організаційно-розпорядчу, контрольну, виконавчу функції, а також із забезпечення прав і свобод громадян. Належне виконання зазначених функцій залежить від правових засобів, які
забезпечують і охороняють права та обов’язки старости, уможливлюють реалізацію його правового статусу, а також захист і відновлення його прав і свобод у разі порушення.
Правовий статус старости за своїм змістом є спеціальним, але він базується на загальному конституційному статусі людини та громадянина. Визнано транзитний характер правового статусу старости, що після його правового закріплення перебуває у процесі постійного розвитку.
Доведено, що на сучасному етапі відсутні цілісні та комплексні наукові дослідження конституційно-правового статусу старости, що й обумовлює важливість і актуальність цього дослідження. Система гарантій діяльності стрости є однією з найменш досліджених питань в конституційному та муніципальному праві.
Наразі, встановлена низка гарантій діяльності старости потребує посилення через розширення спеціальних гарантій, оскільки більшість визначених гарантій є загальними та не відображають особливості специфічного правового статусу старости.

Посилання

Бондарук Т.Г., Олійник В.М. Особливості формування повноважень місцeвого самоврядування. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. (17 березня 2022 р., Київ). Київ: Інтерсервіс, 2022. С. 93–95.

Баймуратов М., Кофман Б. Роль органів місцевого самоврядування України в сфері захисту прав людини в період воєнного стану: до формування праксеологічно-компетентної парадигми. Незалежність України: права людини та національна

безпека: збір. матеріалів Другої міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20 травня 2022 р.) / упоряд. Л.В. Ярмол. Львів: Галицька видавнича спілка, 2022. С. 83–89.

Сергієнко О.В. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2009. №18. С. 176–185.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

Панчишин А.В. Поняття, ознаки та структура категорії «правовий статус». Часопис Київського університету права. 2010. № 2. С. 95–98.

Бальцій Ю.Ю. Правовий статус міського голови в Україні: автореферат. дис. .. канд. юрид. наук. Одеса, 2006. 17 с.

Чернецька О.В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад в Україні: дис. ... канд. юрид. наук. Київ. 2006. 200 с.

Панова І.Ю. Правовий статус старости як виборної посадової особи місцевого самоврядування. Часопис Київського університету права. 2018. № 2. С. 101–106.

Корнієнко М.І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційно-правові системи: навч. посіб. Київ: Алерта, 2005.С. 115-116.

Бондарук Т.Г. Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні: монографія. НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. Київ: Експрес, 2009. 608 с.

Коруняк А.В. Передумови функціонування інститут старости в місцевому самоврядуванні в Україні. Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи: Зб. тез міжн. науково-практ. конф. (м. Хмельницький, 11 лютого 2022 року). Хмельницький, 2022. С. 44–46.

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 33. Ст. 175.

Мінакова Є.В. Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект: дис. ... канд.юрид. наук. Дніпро, 2021. 244 с.

Наливайко Л.Р., Чепик-Трегубенко О.С. Децентрализация публичной власти в условиях формирования гражданского общества и евроинтеграции Украины. Legea si Viata. 2017. № 1/2 (301). С. 121–125.

Наливайко Л.Р., Чепік-Трегубенко О.С. Децентралізація влади в Україні в умовах розбудови демократичного громадянського суспільства. Підприємництво, господарство і право. 2015. № 10. С. 44–47.

Петрушевська В. Організаційна підтримка та інформаційно-просвітницьке сприяння місцевих державних адміністрацій процесу добровільного об’єднання та приєднання територіальних громад. Молодий вчений. 2021. №. 11 (99). С. 23–27.

Грузд М.В. Активізація громадської участі в управлінні розвитком об’єднаних територіальних громад. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». «Економіка». 2022. № 25(53). С. 57–65.

Nalyvaiko L., Chanysheva G., Kozin S. Remuneration of Public Servants in The Federal Republic of Germany. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Т. 4. №. 5. Р. 228–232.

Кравченко Т. Гарантії діяльності старости. Радник старости. 2019. № 2. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/rs/2019/june/issue-2/article-44659.html.

Minakova Ye., Nalyvaiko I. Application of mediation in the resolution of public legal disputes with the participation of local governments. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2022. № 3 (47). С. 223–227.

Коршун А. Розвиток в Україні електронного правосуддя в контексті взаємодії суду та інститутів громадянського суспільства: теоретико-правова характеристика. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2017. Т.27. № 5. С. 20–24.

Nalyvaiko I. The role of civil society institutions in preventing and combating corruption in public authorities. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 2. С. 27–30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право