Проблема безробіття молоді в Україні

Автор(и)

  • В. Луцай Студент юридичного факультету Спеціальності Право Сумського Національного аграрного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.33

Ключові слова:

безробіття, робоча сила, молодь, ринок праці, зайнятість

Анотація

Безробіття відноситься до гостро макроекономічних проблем. Оскільки безробіття проблема не нова але у воєнний час серед молоді вона набуває особливого значення серед соціально економічних відносин а тому набуває особливої актуальності в наш час.  У сучасних умовах молодь нашої держави яка закінчила навчальні заклади все частіше зіштовхується з безробіттям та відчуває себе зайвою на ринку праці. Недостатня кількість вільних робочих місць, відсутність роботи за спеціальністю, висока конкурентність на ринку праці, відсутність державних гарантій щодо працевлаштування, незадовільні умови праці, які пропонуються молоді роботодавцями, закінчення навчального закладу не дає ніяких гарантій працевлаштування за фахом, все це призводять до невизначеності молоді у своєму майбутньому та вимагає негайних шляхів вирішення. 

  Молодь в Україні складає більшу частину працездатного населення, володіє більшою освідченістю, креативністю, здатністю до вивчення нового, опановує нові професії та є двигуном соціально - економічного розвитку країни. Тому перед державою постає завдання регулювання молодіжного сегменту ринку праці, забезпечення гарантій працевлаштування, допомога малому і середньому бізнесу, удосконалення умов стажування студентів професійних та вищих навчальних закладів, мотивування та підготовка молодих спеціалістів до сучасних умов ринку праці.

  У статті проаналізовано сутність такого феномену як безробіття. Визначенно основні чинники виникнення даного явища, охарактеризовано значення молоді у соціально - економічному розвитку країни. Наведені статистичні дані з Державної служби зайнятості, проведено аналізізування стану безробіття в Україні, його наслідки. Вносяться пропозиції стосовно вирішення проблеми безробіття на ринку праці серед молоді та підвищення рівня зайнятості в державі.

Посилання

Проблема безробіття молоді України, С. Б. Іваницька, І.О Морохівець. Журнал «Ефективна економіка» - наукове фахове видання з питань економіки. 2015. Вип 9. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4325 (дата звернення: 08.10.2022).

Слюсар С. Т. Аналіз безробіття в Україні проблеми і шляхи вирішення його подолання. Економіка АПК. 2018. № 5. С. 86.

Про зайнятість населення. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text (дата звернення: 08.10.2022)

Семенова К. Аналіз впливу економічної кризи на рівень безробіття в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. № 1. С. 107.

Головне | Державний центр зайнятості. Головне | Державний центр зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua (дата звернення: 07.10.2022).

Over 9 million border crossings registered from Ukraine - UN agency. Reuters. URL:https://www.reuters.com/world/europe/over-9-million-border-crossings-registered-ukraine-un-agency-2022-07-13/ (дата звернення: 10.10.2022).

Населення україни (1990-2022). URL: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ (дата звернення: 12.10.2022).

Ukrinform. В Україні на кінець року безробіття становитиме 30% - Мінекономіки.

URL:https://www.google.com/amp/s/www.ukrinform.ua/amp/rubric-economy/3599946-v-ukraini-na-kinec-roku-bezrobitta-stanovitime-30-minekonomiki.html (дата звернення: 01.11.2022).

Мельничук Л. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"] : підручник. 177-ме вид. Економіка, 2012. 107 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npchduec_2012_189_177_22 (дата звернення: 10.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення