Інститут підвищення кваліфікації адвоката: історичний аспект.

Автор(и)

  • Віктор Вікторович Заборовський професор, доктор юридичних наук,професор кафедри цивільного права та процесуУжгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5845-7535

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.70

Ключові слова:

адвокатська діяльність, правовий статус адвоката, професійні обов’язки адвоката, підвищення кваліфікації адвоката, етапи становлення інституту підвищення кваліфікації.

Анотація

У даній статті розкривається сутність професійного обов’язку адвоката щодо підвищення своєї кваліфікації насамперед через призму дослідження етапів його становлення та розвитку.

В рамках даної статті було досліджено етапи становлення та розвитку інституту підвищення кваліфікації адвоката з часу проведення Судової реформи 1864 року до теперішнього часу. Важливу увагу приділено дослідженню щодо зміни ставлення українського законодавця до обов’язку адвоката підвищувати свою кваліфікацію з часів незалежної України.

Аргументується позиція, згідно з якою велике значення кваліфікації адвокатів та її підвищенню надавалося з давніх-давен, але організаційне оформлення інституту професійної адвокатури було юридично оформлено внаслідок проведення судової реформи 1864 року, яка по суті заклала основи компетентної й самоврядної організації адвокатів, зокрема, передбачала функціонування ради присяжних повірених, функціями якої були в тому числі й перевірка кваліфікації її членів. Акцентується увага на тому, що приділялося значення кваліфікації адвоката і в період радянської адвокатури.

Для досягнення поставленої мети, автором були застосовані характерні для правової науки методи. Дослідження проводилося із застосуванням насамперед історично-правового, системно-структурного методу та діалектичного методу пізнання правової дійсності.

На підставі проведеного дослідження, автор доходить висновку, що постійне і безперервне підвищення адвокатами своєї кваліфікації відіграє важливу роль у функціонуванні професійної адвокатури. В той же час, з одного боку, намагання покращити інститут підвищення кваліфікації адвоката, внаслідок чого було прийнято, за невеликий час, ряд редакцій положення щодо підвищення його кваліфікації, а з іншого – не послідовність, часті прийняття нових редакцій мають суттєвий негативний вплив на даний інститут в цілому, перешкоджаючи належній реалізації його мети.

Біографія автора

Віктор Вікторович Заборовський, професор, доктор юридичних наук,професор кафедри цивільного права та процесуУжгородського національного університету

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Заборовський В.В. Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.10. К., 2017. 577 с.

Заборовський В.В. Особливості правового статусу адвоката-представника в цивільному судочинстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 35. Ч. 2., Т. 3. С. 161-168.

Заборовський В.В., Фрідманський Р.М. Відповідальність суб’єктів звернення та адвоката в аспекті реалізації права на адвокатський запит. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2021. Вип. 65. С. 342-347. https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.65.62

Заборовський В.В. Деякі проблемні питання реалізації адвокатом права на опитування осіб за їх згодою. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 26-27 жовтня 2017 р.). Чернівці: Технодрук, 2017. С. 251-254.

Заборовський В.В., Булеца С.Б., Манзюк В.В. Індемнітет адвоката як одна з основних гарантій адвокатської діяльності. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 4. С. 287-291.

Заборовський В.В. Свідоцький імунітет адвоката. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 3. С. 237-240.

Заборовський В.В. Окремі аспекти процедури притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 5. С. 408-410.

Заборовський В.В., Бисага Ю.М. Професійні обов’язки як необхідний елемент структури правового статусу адвоката. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 45. Т. 2. С. 144-151.

Заборовський В.В., Фазикош В.Г., Семерак О.С. Підвищення кваліфікації адвоката як один із його професійних обов’язків: загальні положення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022. Вип. 70. С. 444-449. https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.70.71

Заборовський В.В. Підвищення кваліфікації як один з професійних обов’язків адвоката. Organization of educational process for legal education applicants, innovative teaching methods in higher education institutions of Ukraine and EU: materials scientific and pedagogic Internship proceeding (Frankfurt an der Oder (Republic of Germany), 28 October – 6 December , 2019). Frankfurt an der Oder: European University Viadrina Frankfurt (Oder), 2019. P. 64-68.

Заборовський В.В. Підвищення кваліфікації адвоката через призму міжнародних стандартів адвокатури. Science as a basis for the development of modern countries: collection of theses of scientific and methodical reports of international scientific-practical conference (Bratislava (Slovakia), Slovakia, January 27-29, 2022), 2022. P. 66-69.

Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України (нова редакція), затверджений Рішенням Ради адвокатів України від 03.07.2021 № 63. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr063871-21#Text

Меланчук А.В. Адвокатура в Російській Імперії і сучасній Україні (порівняльно-правовий аналіз): автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.10. Одеса, 2014. 22 с.

Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката: у 2 ч. / О.Д. Святоцький, Т.Г. Захарченко, С.Ф. Сафулько та ін.; за заг. ред. С.Ф. Сафулька. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. Ч. 1. 616 с.

Яновська О.Г. Адвокатура України: навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2007. 280 с.

Положение об адвокатуре СССР, утв. пост. СНК СССР 16 августа 1939 г. СП СССР 1939 г. № 49, ст. 394. URL: istmat.info/node/24232

Женина М. А. Повышение профессионального уровня адвоката как способ предотвращения дисциплинарного правонарушения. Бизнес в законе. 2009. № 3. С. 168-171.

Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 року № 2887-XII (втратив чинність). Відомості Верховної Ради України. 1993. № 9. Ст. 62.

Правила адвокатської етики, схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України від 1 жовтня 1999 року № 6/VI (втратили чинність). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS128.html

Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури: Указ Президента від 30 вересня 1999 р. № 1240/99. Офіційний вісник України. 1999. № 39. Ст. 37

Кухнюк Д.В., Петраковський В.В. Підвищення кваліфікації адвокатів України: проблеми нормативного забезпечення. Адвокат. 2012. № 8. С. 12-17.

Порядок підвищення кваліфікації адвокатами України, затверджений рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 3 вересня 2010 р. № V/21- 421 (втратив чинність). URL: https://vkdka.org/doc-1433/

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI. Офіційний вісник України. 2012. № 62. Ст. 17.

Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України, затверджений Рішення Ради адвокатів України 16.02.2013 р № 85 (втратив чинність). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr085418-13#Text

РАУ: створено Вищу школу адвокатури НААУ. URL: https://unba.org.ua/news/947-rau-stvoreno-vishu-shkolu-advokaturi-naau.html

Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України, затверджений рішенням Ради адвокатів України № 20 від 14 лютого 2019 року (втратив чинність). URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2019-02-14-poryadki-20_5ca35aef7a1b9.pdf

Про внесення змін та доповнень до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України та Положення про помічника адвоката: рішення Ради адвокатів України від 21.09.2019. URL: № 111 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr111871-19#Text

Заяць С.О., Скриньковський Р.М., Антонюк С.А. Підвищення кваліфікації адвокатів України в світлі реалізації принципів організації та діяльності адвокатури. Problèmes et perspectives d'introduction de la recherche scientifique innovante. 2019. V. 6. URL: dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2755/1/74-271-PB_removed.pdf

Світло чи тінь: про новий Порядок підвищення кваліфікації адвокатів. Юридична газета 8 липня 2019. URL: https://yur-gazeta.com/golovna/svitlo-chi-tin-pro-noviy-poryadok-pidvishchennya-kvalifikaciyi-advokativ.html

Мацко В. Реформа у сфері підвищення кваліфікації адвокатів: чому потрібно забути про стару модель. 2019. URL: https://unba.org.ua/publications/4386-reforma-u-sferi-pidvishennya-kvalifikacii-advokativ-chomu-potribno-zabuti-pro-staru-model.html

Бабенко Я. Бали чи знання? Аналіз процедури підвищення кваліфікації адвокатами в Україні. 2019. URL: https://protocol.ua/ua/bali_chi_znannya_analiz_protseduri_pidvishchennya_kvalifikatsii_advokatami_v_ukraini/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура